Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Frankofonie v ČR 2010

 

Česká republika, středoevropská země s nejdynamičtějším nárůstem žádostí o studium francouzštiny a frankofonních reálií, se stala pozorovatelským státem Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v kanadském Moncton v roce 1999. V roce 2006 a 2009 s OIF podepsala Memoranda o spolupráci při výuce francouzštině v národní státní správě.

Kulturní, politické i ekonomické vazby mezi členskými státy OIF se stále prohlubují. Česká republika poskytla OIF počátkem roku 2010, Mezinárodního roku boje proti chudobě, mimořádnou dotaci na rozvojové programy.

V květnu 2010, v roce 40. výročí založení Organizace, přijel do ČR na svou historicky první návštěvu do ČR jako do první pozorovatelské země OIF, generální tajemník OIF, J.E.p. Abdou Diouf. Mimo návštěv výběrových českých vzdělávacích ústavů s rozšířenou výukou francouzštiny,  aktivně participujících v lingvistických soutěžích „Frankofonie“ a „Gallica“, podporovaných českou státní správou (ZŠ Mikulandská, SŠ Hellichova, Universita Palackého Olomouc) a setkání s představiteli občanské společnosti a frankofonní diplomatické komunity v ČR byla delegace přijata na nejvyšší politické úrovni v zemi (jednání s předsedou Senátu Parlamentu České republiky a s místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, oběd dávaný ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, přijetí prezidentem republiky).

Tradiční březnové Dny Frankofonie k oslavě Mezinárodního dne Frankofonie 20.3., které Česká republika slaví spolu s ostatními členskými zeměmi, vyvrcholily i letos kulturním Festivalem Frankofonie v České republice, pořádaným ZÚ Francie a ostatních frankofonních zemí v Praze a v ostatních regionech České republiky 19.-22.3.2010 (v regionech i během dubna 2010). Ústředním tématem festivalu se vzhledem k roku 2010, Mezinárodnímu roku boje proti chudobě, stala „rozvojová pomoc“, hlavním žánrem animovaný film a dokumentární pořad.

Festival byl zahájen 19.3.2010 recepcí v sídle MZV ČR, pořádanou 1. náměstkyní ministra zahraničních věcí České republiky na počest vítězů 8. ročníku státní soutěže ve francouzském jazyce a frankofonních reáliích pro základní a střední školy („Frankofonie“) a soutěže v oboru francouzský jazyk a literatura pro vysoké školy („Gallica“). Recepce se zúčastnilo na 250 hostí, včetně členů obou parlamentních komor, někdejšího ministra zahraničních věcí ČR a bývalého stálého představitele ČR ve Stálé radě Frankofonie pana Jaroslava Šedivého a stávajícího stálého představitele ČR při Mezinárodní organizaci Frankofonie pana Jaromíra Přívratského, zástupců resortů a agentur české státní správy, zástupců 36 frankofonních zastupitelských a konzulárních úřadů a 5 kulturních institutů zastoupených v CZ, vedoucího Delegace EU, zástupců Úřadu vlády a KPR, zástupců asociace VŠ profesorů francouzštiny Gallica, prezidenta Českého národního výboru frankofonního ekonomického fóra, představitelů regionálních frankofonních zastoupení a 21 Alliances françaises a frankofonních klubů, představitelů CEFRES, zástupců Francouzsko-české obchodní komory, českých center, ASSO a jiných národních spolků občanů frankofonních zemí žijících v CZ, členů ÚMV a dalších think-tanků, občanské společnosti, akademické a kulturní obce a překladatelů a spisovatelů - v letošním roce i zástupců Haiti, stiženého bezprecedentním zemětřesením.

Soutěž „Frankofonie“ pořádalo společně MZV ve spolupráci s MŠMT ČR a s Francouzským institutem a se zastupitelskými úřady frankofonních zemí v České republice. Po rozšíření soutěže o žáky základních škol v 2009 došlo v 2010 k rozšíření soutěže i o žáky tříd s výukou francouzštiny jako nepovinného předmětu.

V 2010 došlo zároveň i k rozšíření palety cen pro vítěze. Ceny byly věnovány MZV, MŠMT, ZÚ Francie a Tuniska a Českým národním výborem frankofonního ekonomického fóra, za významného přispění Delegace Zastoupení Francouzského společenství a Valonského regionu a pomoci ZÚ Švýcarska, Kanady a Řecka. Mimo třítýdenního jezdeckého pobytu v Normandii, turistického pobytu v Tunisku, rodinné vstupenky na Velkou pardubickou včetně pohoštění a setkání se zajímavou osobností jezdeckého sportu a návštěvy slavného hřebčína Kladruby spojené s projížďkou v kočáře či sedle byla připravena i celá řada dalších lákavých ocenění. Vítězové soutěží obdrželi diplomy a ceny, všichni účastníci čestná uznání za účast.

Soutěž „Frankofonie", 2010

Soutěž probíhala od 15.1.2010 do 26.2. 2010. Od 2010 se jí kromě ZŠ a SŠ s výukou francouzského jazyka mohla zúčastnit i všechna ostatní školská zařízení.

Žáci ZŠ i studenti SŠ měli za úkol namalovat obrázek za využití alespoň 3 « slov frankofonie pro rok 2010 » - „crescendo, remue-méninges, mobile, variante, galère, baladeur, cheval de Troie, mentor, escagasser, zapper“. Studenti SŠ měli nadto za úkol on-line zodpovědět otázky znalostního kvizu.

V meziročním vyjádření se počet účastníků zdvojnásobil. Podmínky splnilo 14 ZŠ (144 žáků) a 44 SŠ (228 studentů). Vybráno bylo 19 vítězů ze ZŠ, 21 ze SŠ. Někteří se soutěže s úspěchem účastnili již poněkolikáté - mezi odměněnými byli i 3 finalisté z roku 2009. Mezi vyznamenaná školská zařízení patřila poněkolikáté i ZŠ Mikulandská Praha 1, ZŠ Elišky Krásnohorské Ústí nad Labem, ZŠ Jeremenkova Praha 4 a  ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, SŠ Střední odborná škola logistických služeb Praha 9, Slezské gymnázium Opava, gymnázium Jana Palacha Mělník, Jana Nerudy Praha 1 či Jana Pivečky  Slavičín.

Les Journées de la Francophonie en République tchèque, 2010

La Républiquetchèque, où le nombre de personnes désirant apprendre le français et la culture francophone connaît le développement le plus dynamique en Europe centrale, a été accueillie au sein de la Francophonie (OIF) à titre d’observateur en 1999 à Moncton au Canada. En 2006 et 2009, la République tchèque a signé, avec l´OIF, le Mémorandum relatif à la mise en oeuvre de programme de formation au français dans l´administration tchèque.

Les liens culturels, politiques et économiques entre les pays membres de l´OIF se multiplient. La RT a doté l´OIF, au début de 2010 - l´Année internationale de la lutte contre la pauvreté - d´un soutien exceptionnel pour ses programmes de développement.

En mai 2010, l´année où l´OIF célèbre son 40ème anniversaire, le secrétaire général de l´OIF, S. E. M. Abdou Diouf, s´est rendu pour la première fois en République tchèque, le premier pays observateur de l´OIF honoré par sa visite. Outre des rencontres avec des représentants d´établissements tchèques d´études approfondies du français et de la culture francophone activement participant dans des concours linguistiques « Francophonie » et « Gallica » soutenus par l´administration tchèque (ZŠ Mikulandská, SŠ Hellichova, Universita Palackého Olomouc) et des rencontres avec les représentants de la société civique et de la communauté diplomatique francophone en République tchèque, la délégation a été reçue au plus haut niveau politique du pays (pourparlers avec le président du Sénat et le vice-président de l´Assemblée nationale du Parlement de la République tchèque, déjeuner officiel donné par la ministre de l´Education, de la Jeunesse et des Sports, accueil par le  président de la République).

Les Journées de la Francophonie, traditionnellement célébrées en RT et dans d’autres pays membres au mois de mars, pour rappeler le Jour international de la Francophonie, le 20 mars, ont culminé en 2010 de nouveau par le Festival culturel de la Francophonie en RT, organisé par l´Ambassade de France et les autres Ambassades francophones, à Prague et dans les régions du 19 au 22 mars 2010 (au pays même au mois d´avril). Le thème central du festival a été, grâce à 2010, l´Année internationale de la lutte contre la pauvreté, « le Développement », le genre artistique le film d´animation et le documentaire.

Le festival a été ouvert le 19 mars 2010, lors de la réception au siège du ministère des Affaires étrangères de la RT donnée par le premier vice-ministre des Affaires étrangère de la RT en l’honneur des vainqueurs de la 8ème édition du concours d´Etat en français et culture francophone pour les écoles primaires et secondaires (« Frankofonie ») et des vainqueurs du concours universitaire en langue et littérature françaises (« Gallica »).  Quelques 250 invités ont participé à la réception, y compris membres des deux Chambres du Parlement tchèque, l´ancien ministre des Affaires étrangères de la RT et ancien représentant auprès de la Francophonie, M. Jaroslav Šedivý,  et l´actuel représentant auprès de l´Organisation, M. Jaromír Přívratský, représentants des ministères et agences de l´Etat, des 36 ambassades et offices consulaires des pays francophones et de 5 de leurs instituts culturels, le chef de la Délégation de l´Union européennes, représentants de l´Office du premier ministre et du Bureau du Président de la RT. Ont été présents membres de l´Association de professeurs de français, Gallica, le président du Bureau national du Forum francophone des Affaires, membres de représentations régionales francophones et 21 Alliances françaises et Clubs francophones, du CEFRES, de la Chambre franco-tchèque de commerce, des Centres tchèques, de l´ASSO et d´autres associations francophones en RT, membres d´UMV et d´autres think tanks, de la société civile, du monde académique et culturel, traducteurs-interprètes et écrivains, en 2010 aussi ceux de l’Haïti, frappée par un tremblement de terre catastrophique.

Le concours « Frankofonie » a été organisé par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports de la RT et l’Institut français de Prague, avec de l´aide des Ambassades des pays francophones représentés en RT. Après un élargissement de la participation au concours aux écoles primaires en 2009, les écoles où le français ne fait pas partie du curriculum ont été invitées pour la première fois à participer.

En 2010, la panoplie de prix à gagner a été considérablement élargie également. Ils ont été offerts par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l´Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et les Ambassades de France et de Tunisie et le Bureau national du Forum francophone des affaires, avec soutien important de la Délégation Wallonie–Bruxelles et l´aide des Ambassades de Suisse, du Canada et de Grèce. Outre un séjour équestre de trois semaines en Normandie, un séjour touristique en Tunisie, un billet famille pour le concours équestre de « Velká pardubická » y compris rafraîchissement et rencontre avec une personnalité intéressante du sport équestre, et une visite au fameux haras à Kladruby avec promenade à carrosse, d’autres prix attrayants ont été préparés. Les vainqueurs des épreuves ont reçu les prix et les diplômes, les autres participants les certificats de participation.

Le concours s´est déroulé du 15 janvier 2010 au 26 février 2010. A partir de 2010, outre des écoles primaires et secondaires où le français est enseigné, tous les autres établissements scolaires primaires et secondaires ont été  invités à participer.    

Le Concours de la Francophonie, 2010

Les écoliers d’écoles primaires et les élèves d’écoles secondaires étaient invités à faire un dessin inspiré par au moins trois «mots-clés de la Francophonie 2010», à savoir « crescendo, remue-méninges, mobile, variante, galère, baladeur, cheval de Troie, mentor, escagasser, zapper ». Les élèves d’écoles secondaires étaient  invités, en même temps, à répondre au quiz spécialisé.

En comparaison avec 2009, le nombre de participants a doublé. Quatorze écoles primaires (144 écoliers) et 44 écoles secondaires (228 élèves) ont rempli les conditions du concours. Ont été choisis les auteurs des 19 meilleures oeuvres des écoles primaires et les auteurs des 21 meilleures oeuvres des  écoles secondaires du concours. Certains ont participé dans plusieurs éditions du concours – 3 finalistes de 2010 ont été parmi les gagnants en 2009. Les écoles primaires de Mikulandská de Prague 1,  Elišky Krásnohorské d´Ústí nad Labem, Jeremenkova de Prague 4 et UNESCO d´Uherské Hradiště et les écoles secondaires Střední odborná škola logistických služeb de Prague 9, Slezské gymnázium d´Opava, lycées Jan Palach de Mělník, Jan Neruda de Prague 1 ou Jan Pivečka de Slavičín ont été parmi les établissements scolaires décorés en 2010.

přílohy

francophonie_programme.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 9.3.2010

Quizz_2010_s_odpovedmi.doc 304 kB doc (Word dokument) 9.3.2010

frankofoniePoradi2010ZS.pdf 176 kB pdf (Acrobat dokument) 24.3.2010

frankofoniePoradi2010SS.pdf 205 kB pdf (Acrobat dokument) 24.3.2010

MemorandumFrankofonie.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 1.4.2010

galerie

Návštěva gen. tajemníka OIF

Dny Frankofonie 2010

.