Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

ILO - Mezinárodní organizace práce

 

ILO (International Labour Organization) byla založena v r. 1919, od r. 1946 je specializovanou agencií systému OSN.

Sídlí v Ženevě. Podrobné informace lze nalézt na stránkách Mezinárodní organizace práce.

Cílem ILO je zlepšování pracovních a životních podmínek přijímáním mezinárodních pracovních úmluv a doporučení stanovujících minimální standardy v oblastech jako jsou mzdy, pracovní doba a podmínky zaměstnání a sociální jistoty. ILO se zabývá rovněž výzkumem a aktivitami technické kooperace včetně přípravy na povolání a rozvoje managementu s cílem podpory demokracie a lidských práv, snížení nezaměstnanosti a chudoby, jakož i ochrany pracujících.

Voleným orgánem je Správní rada (Governing Body). Rada je nejvyšším řídícím orgánem ILO mezi každoročními zasedáními Konference práce, je volena každé tři roky. Sestává z 56 titulárních členů (28 zástupců vlád, 14 zástupců zaměstnanců a 14 zástupců zaměstnavatelů) a 66 (28-19-19) tzv. zastupujících členů, kteří jsou voleni během Konference příslušnými volebními skupinami podle geografického zastoupení a s ohledem na rovnoměrné zastoupení odvětví.

ČR byla členem Správní rady v letech 1993 - 1996. V roce 2005 byla ČR zvolena zastupujícím členem Správní rady na období 2005 - 2008. Dne 2.6.2008 byla ČR zvolena řádným členem vládní skupiny Správní rady na období 2008-2011. Účast na činnosti ILO zajišťovala Stálá mise ČR při mezinárodních organizacích v Ženevě ve spolupráci s gestorským Ministerstvem práce a sociálních věcí.

101. zasedání Mezinárodní konference práce

Ve dnech 30. května – 15. června  2012 se v Ženevě uskuteční 101. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce. Na programu bude plenární zasedání a jednání v odborných výborech. Diskuse v plénu bude zaměřena na Zprávu předsedy  Správní rady ILO, která bude zaměřena na činnost Správní rady za uplynulý rok. Dále se bude diskutovat Zpráva generálního ředitele ILO, která bývá každoročně zaměřena na aktuální sociální problematiku.

Na základě závěrů z obecné diskuse o sociální ochraně má letošní Mezinárodní konference práce za cíl přípravu samostatného doporučení o minimální úrovni sociální ochrany, obsahující návod pro členské státy ILO pro postupné budování systémů sociální ochrany s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám a úrovni rozvoje.

Dalším tématem projednávaným ve zvláštním výboru bude krize zaměstnanosti mládeže. Zvláštní diskuse o základních zásadách a právech v práci se zaměří na čtyři základní principy – svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání, zákaz nucené práce, zákaz dětské práce a nediskriminaci.

V čele delegace ČR bude ministr práce a sociálních věcí J. Drábek, ve vládní skupině budou dále zástupci MPSV a MZV. V čele zaměstnanecké skupiny bude předseda Českomoravské konfederace odborových svazů J. Zavadil, v čele zaměstnavatelské skupiny J. Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

.