Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jednací řád České komise pro UNESCO

 

Jednací řád České komise pro UNESCO stanoví zásady zasedání této Komise, výkonného výboru a odborných sekcí Komise.

Jednací řád České komise pro UNESCO

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)         Jednací řád České komise pro UNESCO (dále jen Komise) upravuje jednání Komise.

(2)         Jednací řád Komise (dále jen “Jednací řád”) se vydává podle článku IX., odst.1, novelizovaného Statutu Komise schváleného ministrem zahraničních věcí dne 9. července 2010.

Článek 2

Zasedání Komise

(1)             Řádné zasedání Komise

a) Řádné zasedání Komise se koná nejméně dvakrát ročně, zpravidla po jednání Výkonné rady UNESCO a před zasedáním Generální konference UNESCO.

              b) Řádné zasedání Komise svolává vedoucí tajemník zpravidla na podnět Výkonného výboru nebo předsedy Komise.

               c) Program řádného zasedání Komise určuje Výkonný výbor. Ten také stanoví, zda na řádné zasedání Komise budou pozváni stálí spolupracovníci odborných sekcí, kteří nejsou členy Komise, a hosté.

               d) Řádného zasedání Komise se účastní její členové, čestní členové Komise, pracovníci Sekretariátu Komise, ředitel odboru OSN nebo jeho zástupce, a po předchozím souhlasu Výkonného výboru též stálí spolupracovníci odborných sekcí, kteří nejsou členy Komise, a hosté.

Čestný člen Komise má právo se zúčastnit řádného zasedání Komise s hlasem poradním.

               e) Dokumenty, které má Komise  projednat, se jejímu vedoucímu tajemníkovi předkládají v písemné podobě nejpozději patnáct pracovních dnů před datem řádného zasedání Komise. To neplatí, jde-li o dokumenty, které pro zasedání Komise připravuje přímo Sekretariát Komise.

               f) Řádné zasedání Komise se svolává elektronickou pozvánkou, kterou,
na základě projednání Výkonným výborem Komise, vyhotovuje a rozesílá Sekretariát Komise tak, aby ji členové Komise obdrželi nejpozději deset pracovních dnů před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby konání také program a podkladové dokumenty
pro jednání (pokud nebyly členům doručeny dříve), případně též stanoviska a doporučení Výkonného výboru, odborných sekcí, členů Komise nebo expertní stanoviska.

(2)       Mimořádné zasedání Komise

a) Mimořádné zasedání Komise musí být svoláno, vyplývá-li to z úkolu uloženého vládou a věc nemůže být projednána na nejbližším řádném zasedání Komise, nebo požádá-li o to ministr zahraničních věcí nebo některý z ministrů, odpovídajících za plnění úkolů vyplývajících z členství v UNESCO, nebo, pokud o to požádá alespoň třetina členů Komise.

                b) Mimořádné zasedání Komise musí být svoláno bez zbytečného odkladu
v nejbližším vhodném termínu.

                c) Na mimořádné zasedání Komise jsou zváni její členové, čestní členové Komise, pracovníci Sekretariátu Komise, ředitel odboru OSN nebo jeho zástupce.

                d) O nejvhodnějším způsobu svolání mimořádného zasedání Komise rozhodne Sekretariát Komise po poradě s předsedou Komise. Mimořádné zasedání může být
v naléhavých případech svoláno i telefonicky či jinak.

(3)         Zasedání Komise jsou neveřejná, pokud Komise předem nerozhodne jinak.

Článek 3

Průběh zasedání Komise

(1)         Zasedání Komise řídí její předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Komise její místopředseda, případně jiný člen Komise, kterého předseda pověřil.

(2)         a) Komise je způsobilá jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

b) Závěry se přijímají zpravidla konsensem, výjimečně  hlasováním. Způsob hlasování je upraven ve článku 4 tohoto Jednacího řádu.

c) Závěry k bodům, které nesnesou odkladu, se mohou přijmout tichou procedurou elektronickou formou. V tomto případě však zásada konsensu platí bez výjimky.

(3)         Pokud byli na zasedání Komise pozváni stálí spolupracovníci odborných sekcí Komise, kteří nejsou členy Komise, jsou přítomni se souhlasem Komise po celou dobu zasedání. Hosté jsou přítomni jen na jednání k bodu, který se jich týká.

(4)        a) Ze zasedání Komise se pořizuje vždy písemný záznam. Za vyhotovení záznamu odpovídá Sekretariát Komise a je elektronicky, po odsouhlasení členy Výkonného výboru a předsedou Komise, rozesílán členům Komise, resp. dalším osobám, které jsou uvedeny ad hoc v záznamu. Za rozeslání a správnost schváleného záznamu odpovídá Sekretariát Komise.

b) Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, údaj o počtu řádných členů Komise přítomných na jejím zasedání z jejich celkového počtu, program jednání a stručné závěry k bodům programu, případně údaje o hlasování (pro, zdržel se hlasování, proti). Odlišné stanovisko člena Komise, který se s výsledkem hlasování neztotožnil, se do záznamu uvádí pouze, pokud o to výslovně požádal.

Dále záznam v případě potřeby obsahuje doporučení pro Stálou misi při UNESCO, členy Komise, případně stálé spolupracovníky odborných sekcí Komise, kteří nejsou členy Komise, a úkoly uložené sekretariátu Komise s uvedením termínu plnění.

c) Závěry ze zasedání jsou zveřejněny elektronickou cestou.

d) Pokud některý člen opustil zasedání Komise před jeho ukončením, musí to být v záznamu uvedeno.

e) Opravy záznamu z řádného zasedání Komise jsou součástí programu nejbližšího dalšího řádného zasedání Komise.

f) Prezenční listina je přílohou záznamu ze zasedání a je uložena v Sekretariátu Komise.

Pokud se zasedání Komise výjimečně účastnila jako zástupce resortu nebo institucionálního člena jiná osoba, než která byla jako zástupce jmenována, přiloží se k záznamu také písemné zmocnění k takovémuto zastoupení ad hoc.

Článek 4

Hlasování Komise

(1)         Hlasují pouze členové Komise.

(2)         Hlasuje se zpravidla veřejně (aklamací). Tajně se hlasuje, pokud tak Komise pro daný případ rozhodla.

(3)         Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(4)         Komise zásadně nehlasuje o otázce, která je v přímé kompetenci některého z ministerstev ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, v platném znění. Takové hlasování by bylo od počátku neplatné a dotyčné ministerstvo jím není vázáno.

Článek 5

Zasedání Výkonného výboru

(1)         Členy Výkonného výboru jsou dle článku VI, odstavce 1, Statutu předseda a místopředseda Komise, vedoucí tajemník, zástupci ministerstev a předsedové odborných sekcí.

(2)         Zasedání Výkonného výboru svolává vedoucí tajemník. Zasedání musí svolat, pokud o to požádá některý ze zástupců ministerstev.

(3)         Zasedání Výkonného výboru se svolává elektronickou pozvánkou, kterou vyhotovuje a rozesílá Sekretariát Komise tak, aby ji členové obdrželi nejpozději deset pracovních dnů před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat kromě místa a doby konání také program a podkladové dokumenty pro jednání (pokud nebyly členům doručeny dříve).

(4)         Zasedání Výkonného výboru řídí předseda Komise. V nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Výkonného výboru místopředseda Komise, případně jiný člen Výkonného výboru, kterého předseda pověřil.

(5)         Výkonný výbor je způsobilý jednat a přijímat doporučení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Doporučení se přijímají konsensem.

(6)         a) Ze zasedání Výkonného výboru se pořizuje vždy písemný záznam. Za vyhotovení záznamu odpovídá Sekretariát Komise a je rozeslán po odsouhlasení členy Výkonného výboru členům Komise, resp. dalším osobám, které jsou uvedeny ad hoc v záznamu. Za rozeslání odpovídá Sekretariát Komise.

b) Písemný záznam musí obsahovat datum a dobu konání, program jednání a stručné závěry k bodům programu. Stanovisko člena Výkonného výboru k některému bodu programu se do záznamu uvádí pouze, pokud o to výslovně požádal.

Záznam v případě potřeby obsahuje doporučení pro zasedání Komise, dále pro Stálou misi při UNESCO, členy Komise, případně stálé spolupracovníky odborných sekcí Komise, kteří nejsou členy Komise, a úkoly uložené Sekretariátu Komise s uvedením termínu plnění.

Opravy záznamu jsou součástí programu nejbližšího dalšího řádného zasedání Výkonného výboru.

c) Pokud některý člen opustil zasedání Výkonného výboru před jeho ukončením, musí to být v záznamu uvedeno.

Prezenční listina je přílohou záznamu ze zasedání a je uložena v Sekretariátu Komise.

Pokud se zasedání Výkonného výboru výjimečně účastnila jako zástupce resortu nebo institucionálního člena jiná osoba, než která byla jako zástupce jmenována, přiloží se k záznamu také písemné zmocnění k takovémuto zastoupení ad hoc.

Článek 6

Schůze odborných sekcí Komise

(1)         Schůze odborných sekcí Komise zřízených podle čl. VII, odst. 1, Statutu
se konají podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Termín schůze určuje a program stanoví předsedové sekcí anebo Sekretariát Komise. Sekretariát Komise je povinen svolat příslušnou odbornou sekci, požádá-li o to některý ze zainteresovaných resortů. K pozvánce se připojí materiály, které mají být projednány.

(2)         Pozvánky se zasílají členům odborné sekce a jejím stálým spolupracovníkům, kteří nejsou jejími členy, a dále expertům, o jejichž pozvání rozhodl předseda sekce nebo které doporučilo zainteresované ministerstvo. Člen Komise se může zúčastnit schůze kterékoli sekce.

(3)         Předseda sekce musí vyhovět požadavku na rozšíření programu schůze, pokud jej vysloví nejméně jedna třetina jejích členů nebo pokud o to požádal předseda Komise nebo zainteresované ministerstvo.

(4)        Pro členy Komise, kteří jsou do odborné sekce  zařazeni, je účast na schůzi povinná.

(5)         Odborná sekce přijímá k jednotlivým bodům svého programu doporučení adresovaná Komisi, která je projedná a přijme k nim závěr.

6) Z jednání odborné sekce pořizuje Sekretariát Komise záznam.

Záznam obsahuje datum a dobu konání schůze sekce, program jednání a doporučení odborné sekce adresovaná Komisi. Záznam aprobovaný předsedou sekce se zasílá všem členům sekce; případně expertům přizvaným k jednotlivým bodům jednání.

Doporučení odborné sekce Sekretariát Komise předkládá Komisi k projednání na jejím nejbližším zasedání.

Článek 7

Informace o činnosti Komise

(1)         Závěry ze zasedání Komise včetně poměru hlasování jsou veřejné. Informace
o činnosti odborných sekcí jsou zveřejňovány v přiměřeném rozsahu.

(2)         Při poskytování informací o činnosti Komise, které si vyžádali občané
na základě zákona č. 106/2000 Sb., postupuje Sekretariát Komise v souladu s příslušnými směrnicemi Ministerstva zahraničních věcí.

(3)         Sekretariát Komise zpracovává Výroční zprávu o činnosti Komise za uplynulý kalendářní rok. Po jejím schválení Komisí je tato Výroční zpráva předložena do 31. května ministrem zahraničních věcí vládě České republiky pro informaci.

Pokud by Komise končila svou činnost v průběhu kalendářního roku, bude závěrečná zpráva předložena vládě České republiky pro informaci do tří měsíců od ukončení činnosti Komise.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

(1)        Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení ministrem zahraničních věcí.

(2)        Případné budoucí  změny a doplňky Jednacího řádu projedná Výkonný výbor
a prostřednictvím Sekretariátu Komise je předloží ministrovi zahraničních věcí ke schválení.

(3)        Úplné znění platného Jednacího řádu je přístupné veřejnosti na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí v sekci UNESCO a v písemné formě v Sekretariátu Komise.

V Praze dne 10. září 2010

                                                                                                    Karel Schwarzenberg

                                                                                                   ministr zahraničních věcí

.