Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pravidla pro udělování záštit a loga České komise pro UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO schválila dne 30. 6. 2010 pravidla pro udělování záštit a loga České komise pro UNESCO. Zájemci o udělení záštity a loga České komise pro UNESCO naleznou zde pravidla, vyobrazení log a formulář a prohlášení žadatele, které je nutno vyplnit a zaslat na adresu Sekretariátu České komise pro UNESCO.

Úvod

Česká republika je svými mezinárodními smluvními závazky, zejména Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví, a dalšími mezinárodními i národním právními předpisy týkajícími se ochrany práv k duševnímu vlastnictví a předpisy souvisejícími vázána k ochraně jména, zkratky tohoto jména, loga a internetových doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (dále též jen „UNESCO“).

34. zasedání Generální konference UNESCO svou Rezolucí 34C/86 schválilo Směrnici pro používání jména, jeho zkratky, loga a internetových doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a to s účinností od 1. 11. 2007. Tato Směrnice je uvedena v příloze č. 1 k tomuto dokumentu.

V návaznosti na shora uvedené právní předpisy a Rezoluci 34 C/86 přijala Česká komise pro UNESCO (dále jen ČK, není-li jinak uvedeno) níže uvedená Pravidla pro použití:

(a) loga České komise pro UNESCO,

(b) loga projektu pod záštitou České komise pro UNESCO a

(c) loga člena sítě přidružených škol UNESCO (dále jen ASPnet), (dále jen „Pravidla“).

Logo České komise pro UNESCO a logo pro člena ASPnet

 • ČK používá pro své označení logo České komise pro UNESCO (dále též jen „logo komise“). Logo ČK se užívá výhradně na písemných nebo elektronických dokumentech, které vydala ČK nebo její Sekretariát, a toto logo není přenositelné na písemnosti nebo elektronické dokumenty, které vydal jiný subjekt.
 • Členové ČK a jejích sekcí a ani další fyzické nebo právnické osoby nemají právo užívat toto logo pro své vlastní označení nebo dávat souhlas k užití loga ČK třetím osobám nebo projektům.
 • Vzor tohoto loga je uveden v příloze č. 2 k těmto Pravidlům, která je jejich nedílnou součástí.

Logo projektu pod záštitou České komise pro UNESCO

 • Zvláště významný projekt, který bude realizován pod záštitou České komise pro UNESCO (dále též jen „ČK“), může být označen logem Projekt pod záštitou ČK (dále též jen „záštitové logo“), a to za předpokladu, že k tomuto označení bude písemně vydán výslovný souhlas. Udělení souhlasu s použitím záštitového loga není nárokové.
 • O žádosti o souhlas s užitím záštitového loga jedná a rozhoduje ČK ve sboru. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může o tomto souhlasu jednat a rozhodnout Výkonný výbor ČK (dále jen VV), který ji o tom při nejbližší příležitosti informuje.
 • Právo užít záštitové logo se přiznává jen na základě žádosti o záštitu České komise pro UNESCO kladně aprobované ze strany ČK. Náležitosti této žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto dokumentu.
 • Souhlas užít záštitové logo se týká výhradně projektu, pro nějž byl vydán a jen po dobu jeho trvání, zpravidla nepřesahujícího 12 měsíců. Užívání záštitového loga není přenositelné na subjekty, které jsou s projektem pořadatelsky a organizačně, odborně finančně či jinak spjaty ani na další akce. Jde-li o projekt, který se periodicky opakuje, musí být každá etapa, například každý ročník, předmětem samotné žádosti a nového rozhodnutí ČK nebo VV.
 • Žádosti lze vyhovět jen tehdy, bude-li projekt neprofitní a v souladu s právními předpisy České republiky a bude prokazatelně přímo přispívat k realizaci Řádného programu UNESCO na dané dvouletí nebo k implementaci některé úmluvy, jejímž depozitářem je generální ředitel UNESCO, nebo k realizaci jiného mezinárodního instrumentu, například doporučení, deklarace, přijatého Generální konferencí Organizace, nebo jejího jiného programového dokumentu. ČK při posuzování žádosti dále mimo jiné přihlíží k úrovni odborného, organizačního a ekonomického zajištění projektu.
 • ČK si před projednáním žádosti o souhlas s užitím záštitového loga prostřednictvím svého Sekretariátu vyžádá odborné stanovisko věcně příslušných resortů, jejichž věcné působnosti se projekt týká.
 • ČK si vyhrazuje právo sledovat přípravu a průběh projektu, který je označen záštitovým logem. V odůvodněných případech, zejména pokud by došlo k ohrožení dobrého jména UNESCO nebo České komise pro UNESCO nebo bylo nastalo reálné nebezpečí takového ohrožení, ČK může odejmout svůj shora uvedený souhlas, a to po předchozí marné výzvě k nápravě ve lhůtě, kterou k tomu stanovila.
 • Shora uvedených ustanovení se přiměřeně použije i pro projekty, jejichž pořadatelem nebo organizátorem jsou členové ČK nebo členové sítě ASPnet.
 • Žádost o souhlas s užitím loga Projekt pod záštitou České komise pro UNESCO je součástí formuláře žádosti o záštitu České komise pro UNESCO. Předložené a posouzené žádosti se nevracejí.
 • Vzor tohoto loga je uveden v příloze č. 2 k těmto Pravidlům, která je jejich nedílnou součástí.

Logo člena ASPnet

 • Člen sítě ASPnet může užívat pro své označení logo člena ASPnet.
 • Souhlas s tímto označením vydává na dobu určitou, zpravidla na období 3 let, ČK, a to zásadně písemně. Vydání souhlasu s užíváním loga člena ASPnet není nárokové.
 • O žádosti o souhlas s označením logem člena ASPnet jedná a rozhoduje ČK ve sboru. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může o této žádosti jednat a rozhodnout VV, který ČK o tom při nejbližší příležitosti informuje.
 • Žádost o souhlas s označením logem člena ASPnet předkládá ČK dotčený člen ASPnet zásadně písemně, a to prostřednictvím jejího Sekretariátu. Náležitosti této žádosti jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto dokumentu.
 • ČK při rozhodování o užívání shora uvedeného loga úzce spolupracuje s kompetentními národními a krajskými orgány a, je-li to třeba, s ústředním Sekretariátem UNESCO.
 • Při posuzování žádosti ČK nebo VV zejména přihlíží k tomu, jak člen ASPnet dosud plnil své závazky vyplývající z členství v síti ASPnet, a k jeho záměrům na budoucí činnost ve prospěch šíření ideálů UNESCO a realizace jeho dokumentů a programů. 
 • Právo označit se logem člena ASPnet se týká výhradně člena sítě ASPnet, jemuž bylo přiznáno a jen po dobu, kterou ČK pro to stanovila. Právo není přenositelné na další subjekty, čítaje v to zaměstnance či žáky a studenty dotčeného člena sítě přidružených škol UNESCO.
 • ČK si vyhrazuje právo sledovat činnost člena sítě ASPnet, jemuž dala právo označit se logem člena ASPnet. V odůvodněných případech, zejména pokud by došlo k ohrožení dobrého jména UNESCO, České komise pro UNESCO nebo sítě ASPnet nebo by nastalo reálné nebezpečí takového ohrožení, ČK může odejmout svůj souhlas s označením dotyčného člena logem člena sítě ASPnet, a to po předchozí marné výzvě k nápravě ve lhůtě, kterou k tomu stanovila.
 • Vzor tohoto loga je uveden v příloze č. 2 k těmto Pravidlům, která je jejich nedílnou součástí.

Ustanovení společná a závěrečná

 • Žádosti o záštitu České komise pro UNESCO s vyznačením, zda žadatel žádá též o souhlas s užitím záštitového loga, a žádosti o souhlas s označením logem člena ASPnet žadatel vyplní a zašle elektronicky nebo listovně Sekretariátu ČK minimálně dva měsíce před tím, než bude dané logo využívat. Formuláře žádostí jsou přiloženy (příloha č. 2). Předložené a posouzené žádosti se nevracejí.
 • Je-li žádost schválena ČK nebo VV, zašle sekretariát ČK pro UNESCO žadateli elektronickou formou grafickou podobu požadovaného loga. Žadatel následně zašle Sekretariátu ČK grafický návrh (grafické návrhy) použití loga k vyjádření v dostatečném předstihu před jeho finálním zpracováním (tiskem apod.).
 • Grafickou podobu log není dovoleno měnit. Je možné upravovat pouze jejich velikost, nicméně tak, aby nebyla proporčně měněna a byla dobře čitelná. Barevnost log není stanovena, doporučuje se však bílá na modrém pozadí nebo modrá na bílém pozadí (barvy UN) nebo černá.
 • Loga musí být umístěna vždy na reprezentativním místě bez interference s ostatními logy, zejména není přípustné, aby záštitové logo nebo logo člen sítě ASPnet bylo použito zároveň s logy subjektů zabývajících se výrobou nebo obchodem se zbraněmi nebo výrobou či obchodem s legálně povolenými návykovými látkami.
 • Prodej předmětů nebo služeb nebo jiné profitní využití jména, zkratky, loga Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, může být povoleno výhradně generální ředitelkou UNESCO na základě kontraktu, jak je stanoveno ve shora uvedené Směrnici pro používání jména, jeho zkratky, loga a internetových doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.
 • Prodej statků nebo služeb nebo jiné profitní využití jména, zkratky nebo loga České komise pro UNESCO nebo záštitového loga nebo loga člena sítě ASPnet je zakázáno.

 

Loga

 

 

přílohy

Příloha č. 3 - Formulář 40 kB pdf (Acrobat dokument) 9.4.2014

Prohlášení žadatele 42 kB pdf (Acrobat dokument) 25.8.2010

.