Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Charta přidružených škol UNESCO v ČR

 

(Archivní článek, platnost skončena 26.09.2014.)

Koordinační tým na svém setkání v listopadu 2012 upravil Chartu ASPnet v ČR.

CHARTA ČESKÉ SÍTĚ PŘIDRUŽENÝCH ŠKOL UNESCO

Associated Schools Project network (ASPnet)        

Preambule                                                                               

 

Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) je mezivládní organizací a jednou z odborných organizací Organizace spojených národů.

Zakládací listina UNESCO, podepsaná 4.11.1946, stanoví za jeho cíl přispívat k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti prostřednictvím udržování mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Spolupráce má zajistit všeobecnou úctu ke spravedlnosti, zákonnosti, lidským právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství.

Síť Přidružených škol UNESCO (ASPnet) zahájila svou činnost v roce 1953 a prostřednictvím vzdělávání má podporovat hlavní cíle UNESCO vyjádřené v jeho zakládací listině. Její specifická úloha spočívá v tom, že je koordinovanou sítí národních škol, které jsou nedílnou součástí vzdělávacích systémů každé členské země. Jejím cílem je přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými celého světa, a tím přispívat k pevnému a trvalému míru.

Školy svou činností naplňují zejména Akční plán „Vzdělávání pro všechny“, který byl schválen v Dakaru v roce 2000. Cílem vyjádřeným v tomto dokumentu je především zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny žáky bez rozdílu.

Přidružené školy se svou činností zabývají následujícími oblastmi:

-         řešení světových globálních problémů;

-         posilování role Organizace spojených národů při jejich řešení;

-         vzdělávání pro udržitelný rozvoj;

-         mír a dodržování lidských práv;

-         sbližování různých kulturních etnik.

Aby byly tyto cíle plněny, dala organizace UNESCO správu dílčích sítí za úkol národním komisím UNESCO. Koordinaci české sítě Přidružených škol UNESCO proto zajišťuje Sekretariát České komise pro UNESCO ve spolupráci s koordinačním týmem Přidružených škol UNESCO, tvořeným zástupci jednotlivých škol, který se za tímto účelem schází dvakrát ročně.

 

Cíle sítě

Ø     Zavedením 4 pilířů vzdělávání definovaných Mezinárodní komisí pro vzdělávání ve 21. století přispívat ke kvalitě ve vzdělávání:

-         učit se vědět („learning to know“);

-         učit se konat („learning to do“);

-         učit se být („learning to be“);

-         učit se žít společně („learning to live together“).

Ø     Využívat a rozvíjet moderní pedagogické metody, spolupracovat s ostatními školami.

Ø     Přibližovat žákům nové celosvětové otázky, pomáhat jim budovat si znalosti o globalizaci a podporovat jejich kritické myšlení.

 

Charakteristika Přidružené školy UNESCO a podmínky přijetí

1.            Členem mezinárodní sítě ASPnet se může stát jakákoli škola či vzdělávací zařízení, bez ohledu na druh zřizovatele, místo či typ školy.

Ředitel školy vyplní žádost o přistoupení k ASPnet a předloží svůj interdisciplinární vzdělávací projekt zaměřený na nejméně jedno ze čtyř prioritních témat definovaných UNESCO:

1.      Světové problémy a role systému OSN;

2.      Lidská práva, demokracie a tolerance;

3.      Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví;

4.      Životní prostředí a udržitelný rozvoj.

2.            Žádost pak odešle Sekretariátu ČK pro UNESCO (národnímu koordinátorovi ASPnet). Jakmile je žádost o přistoupení k síti zhodnocena Koordinačním týmem Přidružených škol, je postoupena UNESCO, které škole vydá certifikát potvrzující členství v síti Přidružených škol UNESCO.

Koordinační tým škol je užší výbor složený ze zástupců vybraných škol.

Žádost o přistoupení je důležitým rozhodnutím, které se týká celé školy / vzdělávacího zařízení a je potvrzeno touto chartou, která je zároveň míněna jako morální závazek mezi členy sítě (školami) a Sekretariátem ČK pro UNESCO, který koordinuje školy na národní úrovni.

3.            Členství v síti je zcela bezplatné a potvrzené podpisem této charty. Podpis je možné obnovit při zaslání výroční zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok.

4.            Přidružená škola může na vlastní žádost kdykoliv ukončit své členství. Sekretariát může po dohodě s koordinačním týmem škol škole členství kdykoli zrušit, pokud neplní své povinnosti obsažené v této chartě. Pokud škola v průběhu tří po sobě následujících let neplní povinnosti stanovené touto Chartou, koordinační tým škol projedná případné setrvání této školy v síti ASPnet. Počet škol v síti je 50.

 

Školská zařízení, která vstupují do projektu Přidružených škol UNESCO, se zavazují:

Ø     aktivně přispívat k posílení cílů a principů ustanovených zakládací listinou UNESCO, a to jak ve výuce, tak s partnery školy;

Ø     využívat moderní pedagogické metody, inovativní postupy, různorodé zdroje k naplňování cílů UNESCO a umožňovat všem svým žákům kvalitní vzdělávání bez rozdílu;

Ø     ověřovat vhodné pedagogické materiály a projekty přímo ve výuce;

Ø     vést projekty s cílem učit žáky „žít společně“;

Ø     rozvíjet komunikaci s přidruženými školami v zahraničí i se školami domácími;

Ø     rozšiřovat informace týkající se ASPnet podle svých možností (např.: u příležitosti vydání certifikátu organizací UNESCO uspořádat slavnostní předání certifikátu národním koordinátorem ASPnet škole a na začátku každého školního roku zorganizovat informační schůzku pro žáky, učitele a rodiče);

Ø     určit pedagoga – koordinátora projektu Přidružených škol daného zařízení a případně zástupce žáků odpovědného za šíření informací mezi ostatními žáky. Tento pedagog bude zejména zodpovědný za udržování kontaktu se Sekretariátem ČK pro UNESCO, šíření informací, hledání partnerů z venku a supervizi projektů probíhajících v rámci sítě ASPnet;

Ø     zasílat národnímu koordinátorovi každoročně (k 31. prosinci) výroční zprávu týkající se aktivit školy v rámci Přidružených škol v uplynulém školním roce (viz příloha Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet);

Ø     každoročně znovu potvrdit své členství podpisem této charty;

Ø     každoročně se aktivně účastnit výročního setkání škol, informovat ostatní školy o svých aktivitách za uplynulý školní rok – představit konkrétní aktivity v příslušném workshopu (budou vytvořeny podle čtyř prioritních témat definovaných UNESCO).

Sekretariát České komise pro UNESCO se zavazuje:

Ø     informovat ředitele a pověřené učitele Přidružených škol o všech akcích organizovaných pro ASPnet prostřednictvím webových stránek ASPnet UNESCO a zasíláním informačních e-mailů;

Ø     šířit informace o síti ASPnet, mj. propagací akcí pořádaných v jejím rámci;spoluorganizovat celostátní setkání zástupců ASPnet a dvakrát ročně svolávat schůzku koordinačního týmu.

Tato Charta je platná od 1.1.2013.

přílohy

formulář 102 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

.