Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pravidla pro udělování záštit a loga člena sítě přidružených škol UNESCO

 

Česká komise pro UNESCO schválila dne 30. 6. 2010 pravidla pro udělování záštit a loga České komise pro UNESCO. Zájemci o udělení záštity a loga České komise pro UNESCO naleznou zde pravidla, vyobrazení log a formulář a prohlášení žadatele, které je nutno vyplnit a zaslat na adresu Sekretariátu České komise pro UNESCO.

Česká republika je svými mezinárodními smluvními závazky, zejména Pařížskou úmluvou o ochraně průmyslového vlastnictví, a dalšími mezinárodními i národním právními předpisy týkajícími se ochrany práv k duševnímu vlastnictví a předpisy souvisejícími vázána k ochraně jména, zkratky tohoto jména, loga a internetových doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (dále též jen „UNESCO“).

34. zasedání Generální konference UNESCO svou Rezolucí 34C/86 schválilo Směrnici pro používání jména, jeho zkratky, loga a internetových doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a to s účinností od 1. 11. 2007. Tato Směrnice je uvedena v příloze č. 1 k tomuto dokumentu.

V návaznosti na shora uvedené právní předpisy a Rezoluci 34 C/86 přijala Česká komise pro UNESCO (dále jen ČK, není-li jinak uvedeno) níže uvedená Pravidla pro použití:

(a) loga České komise pro UNESCO,

(b) loga projektu pod záštitou České komise pro UNESCO a

(c) loga člena sítě přidružených škol UNESCO (dále jen ASPnet), (dále jen „Pravidla“).

 

Logo člena ASPnet

 • Člen sítě ASPnet může užívat pro své označení logo člena ASPnet.
 • Souhlas s tímto označením vydává na dobu určitou, zpravidla na období 3 let, ČK, a to zásadně písemně. Vydání souhlasu s užíváním loga člena ASPnet není nárokové.
 • O žádosti o souhlas s označením logem člena ASPnet jedná a rozhoduje ČK ve sboru. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může o této žádosti jednat a rozhodnout VV, který ČK o tom při nejbližší příležitosti informuje.
 • Žádost o souhlas s označením logem člena ASPnet předkládá ČK dotčený člen ASPnet zásadně písemně, a to prostřednictvím jejího Sekretariátu.
 • ČK při rozhodování o užívání shora uvedeného loga úzce spolupracuje s kompetentními národními a krajskými orgány a, je-li to třeba, s ústředním Sekretariátem UNESCO.
 • Při posuzování žádosti ČK nebo VV zejména přihlíží k tomu, jak člen ASPnet dosud plnil své závazky vyplývající z členství v síti ASPnet, a k jeho záměrům na budoucí činnost ve prospěch šíření ideálů UNESCO a realizace jeho dokumentů a programů. 
 • Právo označit se logem člena ASPnet se týká výhradně člena sítě ASPnet, jemuž bylo přiznáno a jen po dobu, kterou ČK pro to stanovila. Právo není přenositelné na další subjekty, čítaje v to zaměstnance či žáky a studenty dotčeného člena sítě přidružených škol UNESCO.
 • ČK si vyhrazuje právo sledovat činnost člena sítě ASPnet, jemuž dala právo označit se logem člena ASPnet. V odůvodněných případech, zejména pokud by došlo k ohrožení dobrého jména UNESCO, České komise pro UNESCO nebo sítě ASPnet nebo by nastalo reálné nebezpečí takového ohrožení, ČK může odejmout svůj souhlas s označením dotyčného člena logem člena sítě ASPnet, a to po předchozí marné výzvě k nápravě ve lhůtě, kterou k tomu stanovila.

Ustanovení společná a závěrečná

 • Žádosti o záštitu České komise pro UNESCO s vyznačením, zda žadatel žádá též o souhlas s užitím záštitového loga, a žádosti o souhlas s označením logem člena ASPnet žadatel vyplní a zašle elektronicky nebo listovně Sekretariátu ČK minimálně dva měsíce před tím, než bude dané logo využívat. Formuláře žádostí jsou přiloženy v příloze. Předložené a posouzené žádosti se nevracejí.
 • Grafickou podobu log není dovoleno měnit. Je možné upravovat pouze jejich velikost, nicméně tak, aby nebyla proporčně měněna a byla dobře čitelná. Barevnost log není stanovena, doporučuje se však bílá na modrém pozadí nebo modrá na bílém pozadí (barvy UN) nebo černá.
 • Loga musí být umístěna vždy na reprezentativním místě bez interference s ostatními logy, zejména není přípustné, aby záštitové logo nebo logo člen sítě ASPnet bylo použito zároveň s logy subjektů zabývajících se výrobou nebo obchodem se zbraněmi nebo výrobou či obchodem s legálně povolenými návykovými látkami.
 • Prodej předmětů nebo služeb nebo jiné profitní využití jména, zkratky, loga Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, může být povoleno výhradně generální ředitelkou UNESCO na základě kontraktu, jak je stanoveno ve shora uvedené Směrnici pro používání jména, jeho zkratky, loga a internetových doménových jmen Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.
 • Prodej statků nebo služeb nebo jiné profitní využití jména, zkratky nebo loga České komise pro UNESCO nebo záštitového loga nebo loga člena sítě ASPnet je zakázáno.

 

 

přílohy

Příloha č. 3 - Formulář 40 kB pdf (Acrobat dokument) 9.4.2014

Prohlášení žadatele 42 kB pdf (Acrobat dokument) 25.8.2010

.