Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Statut České komise pro UNESCO

 

Statut České komise pro UNESCO byl v aktualizovaném znění schválen ministrem zahraničních věcí dne 29. března 2013. Komise je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech týkajících se UNESCO a vztahů České republiky k této organizaci. Komise plní úkoly vyplývající z její funkce národní komise pro UNESCO dle čl. VII Ústavy UNESCO a Charty národních komisí pro UNESCO.

Statut České komise pro UNESCO

Článek I
Postavení Komise

Komise je poradním orgánem vlády České republiky ve věcech týkajících se UNESCO a vztahů České republiky k této organizaci.


Článek II
Úkoly Komise

Komise plní úkoly vyplývající z její funkce národní komise pro UNESCO (čl. VII Ústavy UNESCO a Charta národních komisí pro UNESCO), zejména:

a/         napomáhá rozvoji spolupráce České republiky s UNESCO ve všech oblastech jeho činnosti, vyhodnocuje její efektivnost a podílí se na přípravě návrhu koncepce účasti České republiky v aktivitách UNESCO;

b/         sleduje a analyzuje činnost a dokumenty UNESCO a jeho orgánů, jakož i přidružených institucí; v tomto směru podává vládě a ústředním orgánům státní správy i orgánům UNESCO zprávy a návrhy;

c/         podává věcně příslušným ministerstvům a zainteresovaným institucím návrhy a doporučení na plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v UNESCO;

d/         napomáhá zapojení ministerstev, jiných správních úřadů a zainteresovaných institucí do procesu tvorby programů a dalších dokumentů UNESCO a podílí se na přípravě návrhů na zaměření činnosti UNESCO a jeho konkrétních projektů;

e/         informuje odbornou veřejnost o činnosti UNESCO, napomáhá spolupráci a styku právnických i fyzických osob s UNESCO, jeho orgány, případně dalšími institucemi v rámci aktivit UNESCO;

f/         napomáhá získávání finančních prostředků z rozpočtů UNESCO na aktivity v rámci plnění programů organizace;

g/         v odůvodněných případech přebírá morální záštitu nad neziskovými projekty přímo věcně souvisejícími s programem UNESCO nebo s naplňováním ustanovení obsažených v úmluvách, doporučeních a rezolucích UNESCO;

h/         doporučuje kandidáty do poradních orgánů generálního ředitele a aparátu UNESCO;

i/          podílí se na přípravě účasti České republiky na zasedáních Generální konference, Výkonné rady, mezivládních výborů UNESCO a popřípadě dalších konferencích a akcích pořádaných UNESCO a jeho specializovanými orgány;

j/          spolupracuje s národními komisemi ostatních členských států.

Článek III
Složení Komise

1. Členy Komise jsou:

a) zástupci ministerstev, aktivně se podílejících na plnění programů UNESCO
b) zástupci institucí, podílejících se na plnění programů UNESCO
c) představitelé odborné české veřejnosti činní v oblastech aktivit UNESCO.

2. Členy Komise jmenuje a odvolává ministr zahraničních věcí s přihlédnutím k zajištění vyváženého zastoupení institucí odpovídajícího hlavním programovým oblastem UNESCO. Funkční období členů Komise je čtyřleté; to neplatí v případě čestných členů, jmenovaných podle článku III a) odst. 1.

3. Členové Komise podle článku III odst. 1a) jsou jmenováni a odvoláváni na základě návrhu příslušného ministerstva


4. Seznam institucí, které mají své zástupce v Komisi podle článku III odst. 1b), schvaluje a průběžně aktualizuje ministr zahraničních věcí na základě návrhů příslušných ministerstev a zainteresovaných institucí. Členové Komise zastupující tyto instituce jsou jmenováni a odvoláváni na základě návrhu statutárních orgánů těchto institucí. Podle svého odborného zaměření se podílejí na plnění programů UNESCO.

5. Členové Komise podle článku III odst. 1c) jsou jmenováni zejména na základě návrhů ministerstev a zainteresovaných institucí s působností v oblasti aktivit UNESCO.

6. Z titulu své funkce je členem Komise rovněž vedoucí tajemník (viz čl. VIII) Sekretariátu České komise pro UNESCO.

7. Členství v Komisi není honorováno.

Článek III. a)

1. Ministr zahraničních věcí může na základě návrhu ministerstev, předsedy Komise  anebo vedoucího tajemníka Komise propůjčit na dobu neurčitou  fyzické osobě statut čestného člena   České komise pro UNESCO.

2.  Statut čestného  člena může být propůjčen  pouze osobě, která za zvláště významným způsobem a přímým osobním nasazením se zasloužila o:

a) implementaci programů UNESCO a jím administrovaných Úmluv v České republice

    a/nebo

b) o prezentaci České republiky a zvyšování její váhy v rámci UNESCO.

Statut čestného  člena nemůže být propůjčen  osobě, která nepředložila  čestné prohlášení podle  zákona č. 451/91 Sb., že nebyl (-a) členem Lidových milicí.

3.  Vydání dekretu bude prováděno podle následujících podmínek:

a) Sekretariát Komise vydá osobě, jíž byl propůjčen statut  čestného člena Komise,  jmenovací dekret  stvrzující tento její  statut.

b) Stejnopis jmenovacího dekretu bude uložen v Sekretariátu Komise.

c) Sekretariát Komise informuje  navrhovatele bez zbytečného odkladu o tom, zda ministr zahraničních věcí návrhu vyhověl či nikoli.

4. Čestní členové Komise se mohou zasedání Komise nebo jejího Výkonného výboru kdykoli zúčastnit, a to s hlasem poradním.

5. Ministr může fyzické osobě, které propůjčil statut čestného člena, v případě zvláště závažného porušení ideálů UNESCO  formulovaných v jeho Ústavě  nebo při porušení právního řádu ČR, tento statut odejmout a tato osoba je povinna obdržený jmenovací dekret vrátit.

6. Statut čestného člena Komise  může být fyzické osobě udělen také in memoriam. V tom případě neplatí písm. c) odst. 2) a odst.4). Odst. 3 se použije mutatis mutandis.

Článek IV
Zasedání Komise

1. Komise zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně.

2. Zasedání Komise svolává vedoucí tajemník zpravidla na podnět Výkonného výboru nebo předsedy Komise. Zasedání Komise musí svolat, pokud o to požádá ministr zahraničních věcí.


Článek V
Předseda a místopředsedové  Komise

1. Předsedu a 1. místopředsedu Komise jmenuje a odvolává ministr zahraničních věcí na návrh Komise z řad jejích členů každý sudý rok, 2. místopředsedu každý lichý rok.

2. Funkční období předsedy a místopředsedů je dvouleté.

Článek VI
Výkonný výbor

Je subsidiárním orgánem Komise.

1. Výkonný výbor je složen z předsedy Komise,1. a 2. místopředsedy Komise, vedoucího tajemníka, zástupců ministerstev (článek III, odst. 1 a) a předsedů odborných sekcí (článek VII, odst. 2).

2. Výkonný výbor řeší operativní úkoly Komise a jedná jejím jménem těch otázkách, k nímž byl Komisí výslovně zmocněn. Dává Komisi doporučení k otázkám spojeným se spoluprací s UNESCO a iniciuje členy Komise k jejich zapojení do realizace programů organizace. Sleduje implementaci plnění usnesení Komise a řídí se Jednacím řádem (článek 5).

3. Výkonný výbor o své činnosti pravidelně podává zprávu zasedání Komise.

4. Zasedání Výkonného výboru svolává vedoucí tajemník. Zasedání musí svolat, pokud o to ze závažných důvodů požádá některý ze zástupců ministerstev.

Článek VII
Odborné sekce Komise

1. Odborné sekce jsou poradními útvary Komise. Sekce jsou složeny z členů Komise, kteří projeví zájem v dané sekci pracovat, a z dalších odborníků. Odborníky, kteří nejsou členy Komise, jmenuje a odvolává předseda Komise zejména na návrh ministerstev, Komise a zainteresovaných institucí na dvouleté funkční období. Členství v sekcích je čestné.

2. Předseda sekce je jmenován předsedou Komise na návrh Komise z řad jejích členů. Funkční období předsedy sekce je dvouleté.

3. Předsedové a členové sekcí se podílejí podle své odbornosti na plnění programů UNESCO. Sekce podávají Komisi návrhy na rozvíjení české účasti na činnosti UNESCO.

4. Předsedové sekcí svolávají schůze sekcí podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. V případě potřeby, zejména na žádost příslušného ministerstva, může sekci svolat vedoucí tajemník Sekretariátu.

5. K řešení konkrétních úkolů může sekce ustavit pracovní skupinu "ad hoc" a svolávat ji podle potřeby.


Článek VIII
Sekretariát Komise

1. Sekretariát České komise pro UNESCO je součástí Ministerstva zahraničních věcí. V čele Sekretariátu stojí vedoucí tajemník jmenovaný ministrem zahraničních věcí. Postavení, zásady činnosti a hospodaření Sekretariátu Komise určí vnitřní předpisy Ministerstva zahraničních věcí.

2. Úkolem Sekretariátu je zejména:

a/   shromažďovat a připravovat podklady pro zasedání Komise a Výkonného výboru, sledovat a zajišťovat plnění přijatých závěrů;

b/   poskytovat členům Komise informace a materiály, které se týkají činnosti UNESCO;

c/   spravovat finanční prostředky, které mohou zahrnovat prostředky ze státního rozpočtu, příspěvky od UNESCO a příspěvky a dary od nestátních organizací;

d/   kontrolovat hospodárnost a efektivnost využití finančních prostředků;

e/   připravovat kontrakty s UNESCO, jeho orgány, případně dalšími subjekty k provádění aktivit v rámci programu UNESCO, jejichž smluvní stranou je ministerstvo zahraničních věcí, a podílet se na přípravě takových kontraktů, u nichž je smluvní stranou jiný ústřední orgán státní správy;

f/    udržovat styk s příslušnými ministerstvy, jinými správními úřady a zainteresovanými institucemi, ústředím UNESCO a jeho přidruženými institucemi;

g/   při zajišťování styků s UNESCO spolupracovat se Stálou misí České republiky při UNESCO;

h/   napomáhat styku právnických i fyzických osob s UNESCO, případně s dalšími organizacemi nebo institucemi v rámci aktivit UNESCO;

i/    provozovat knihovnu titulů UNESCO a internetovou stránku s cílem informovat o programu UNESCO a zapojení ČR do jeho realizace;

j/    koordinovat Síť přidružených škol UNESCO (ASPnet – UNESCO Associated Schools Project Network);

k/   vést písemnosti Komise.


Článek IX
Závěrečná ustanovení

1. Nejpozději do tří měsíců po nabytí účinnosti tohoto statutu předloží Sekretariát Komise ministru zahraničních věcí ke schválení Jednací řád České komise pro UNESCO.

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení ministrem zahraničních věcí ve smyslu zmocnění daném usnesením vlády České republiky z 12. června 1996 č. 328. Současně končí platnost statutu ve znění schváleném ministrem zahraničních věcí dne 9. července 2010.

V Praze dne 29. 3. 2013

Karel  S ch w a r z e n b e r g
   ministr zahraničních věcí

.