Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Eric Falt na návštěvě v Praze

 

Eric Falt, náměstek generální ředitelky UNESCO pro vnější vztahy a veřejné informace, přijel u příležitosti zahájení Pražského Quadriennale na pozvání 1. náměstka ministra zahraničních věcí Jiřího Schneidera ve dnech 14. – 16. 6. do České republiky. Předmětem řady jednání byly vztahy a spolupráce České republiky s UNESCO v oblastech kultury, vzdělávání, vědy, informační společnosti a internetu a lidských práv. Dále se diskutovalo o aktuálních tématech, zejména o probíhající reformě UNESCO a jeho budoucí roli.

V rámci své návštěvy v České republice absolvoval Eric Falt bohatý program. Vedle setkání s 1. náměstkem ministra zahraničních věcí Jiřím Schneiderem se Eric Falt dále setkal s předsedou Výboru Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jaromírem Jermářem, s politickým ředitelem a vrchním ředitelem sekce bezpečnostně multilaterální ministerstva zahraničních věcí Pavlem Fischerem, s náměstkyní ministra kultury Annou Matouškovou, s náměstkem ministra vnitra Viktorem Čechem a s předsedkyní České komise pro UNESCO profesorkou Helenou Illnerovou. Dále se zúčastnil zahájení Pražského Quadriennale, které získalo příspěvek i z participačního programu UNESCO. Příspěvek umožnil aktivní účast velkého počtu rozvojových zemí.

Během série jednání představitelé České republiky opakovaně zdůraznili výborné vztahy s UNESCO. UNESCO má velký význam při budování míru, obrany lidských práv a boji s chudobou. V tomto kontextu Česká republika podporuje hlavní priority UNESCO týkající se Afriky a genderové politiky ve všech oblastech, za které UNESCO zodpovídá, tj. vzdělávání, věda, kultura, komunikace a internet.

Zástupci České republiky znovu podtrhli jedinečnost volby nové generální ředitelky UNESCO Iriny Bokové v roce 2009. Volba Iriny Bokové byly historickým milníkem z mnoha ohledů. Poprvé vůbec byla zvolena žena a poprvé z východoevropské volební skupiny. Rovněž obdržela silný mandát k reformám v rámci UNESCO.

Co se týče reforem UNESCO, výsledný efekt by měl být takový, aby UNESCO bylo schopné plně reagovat na výzvy 21. století. Mělo by mít jasně stanovené priority a cíle s měřitelnými výsledky. UNESCO by mělo směřovat k modelu moderní, rychle reagující a spolupracující organizace. Za mimořádně důležité se považuje aktivní zapojení UNESCO do reformy celého systému OSN.

Velký důraz klade Česká republika dlouhodobě na obranu lidských práv. V květnu 2011 završila Česká republika svou úspěšnou kampaň do Rady OSN pro lidská práva. Ve světle posledních událostí v severní Africe proto Česká republika oceňuje zapojení UNESCO do boje proti dozoru a cenzuře internetu. Dále velmi oceňuje práci, kterou UNESCO dělá na poli ochrany svobody projevu, zvláště pak novinářů. Činnost UNESCO dobře doplňuje aktivity v oblasti lidských práv v rámci OSN.

Stejně tak Česká republika podporuje zvýšenou participaci UNESCO na humanitárních aktivitách. Jsou oblasti, jako je vzdělávání nebo zachování kulturního dědictví, kde je pomoc UNESCO neocenitelná. Bylo to jasně vidět po zemětřesení v Haiti nebo během obnovy Pákistánu, kde UNESCO bylo mezi prvními organizacemi, které poskytly svoji podporu.

--------------------------

E. Falt zastává pozici náměstka generální ředitelky UNESCO od září 2010. Zodpovídá za vztahy s členskými státy, asociovanými členy a pozorovatelskými státy UNESCO, dále má na starosti koordinaci vztahů s institucemi OSN (předtím vedl divizi v Sekretariátu OSN v New Yorku), a vztahy s národními komisemi UNESCO, jakož  i dalšími vládními a s nevládními organizacemi. Jedna z jeho sekcí zajišťuje tzv. Programme for Parlamentarians, který byl v UNESCO představen v roce 1994. Falt zároveň řídí komunikační sektor UNESCO a zodpovídá za vztahy s médii, organizaci kulturních akcí UNESCO, mezinárodní ceny UNESCO a participační programy. Aktuálně se soustřeďuje na vnitřní reformu UNESCO.

Česká republika, potažmo Československo, patří mezi zakládající členy UNESCO. Česká republika byla a je velmi aktivním hráčem v rámci UNESCO. Je možno připomenout například předsednictví ČR v EU v roce 2009, nedávné členství ČR ve Výkonné radě UNESCO v letech 2003 – 2007 nebo předsednictví Generální konference UNESCO v letech 1999 až 2001 paní Jaroslavou Moserovou. ČR je smluvní stranou řady Úmluv iniciovaných na půdě UNESCO. Naposledy se dne 12. 11. 2010 stala smluvní stranou Úmluvy na ochranu a podporu rozmanitosti projevů kultury. ČR je rovněž aktivním členem v řadě volených orgánů a výborů UNESCO. Například minulý rok zvolena do prestižního Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví.

Důležitá je také aktivní role České republiky při ochraně světového hmotného a nehmotného dědictví. ČR má na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsáno 12 památek, z nichž nejznámější jsou historická jádra Prahy a Českého Krumlova. Další památky jsou zapsány na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví nebo ve světovém registru „Paměť světa“. Na našem území se též nachází 6 biosférických rezervací UNESCO a 1 geopark Český ráj.

Aktivní zapojení České republiky do činnosti UNESCO na úrovni státní, odborné i laické je možné jen díky aktivnímu působení České komise pro UNESCO, která je poradním orgánem vlády.

.