Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Stručně o UNESCO

 

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) se sídlem v Paříži byla založena v roce 1945 v Londýně a je jednou ze 14 mezistátních odborných organizací (agentur) OSN. V současné době má UNESCO 195 členských a 8 přidružených členských států.

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) byla založena 16. listopadu 1945. Jejím hlavním úkolem je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce mezi státy v oblasti výchovy, vědy a kultury, prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu.

UNESCO věnuje největší pozornost výchově a vzdělávání. UNESCO je v rámci systému OSN jedinou organizací zabývající se základními a společenskými vědami, je průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí. Známé jsou aktivity v oblasti ochrany hmotného i nehmotného světového kulturního dědictví. Do působnosti UNESCO patří i v současné době prudce se rozvíjející oblast komunikací a informatiky. UNESCO iniciovalo za dobu své existence uzavření více než 30 mnohostranných úmluv v oblasti autorského práva, ochrany kulturních památek, uznávání vysokoškolských diplomů.

V dnešní době, je UNESCO jakousi laboratoří sdružující představy a facilitátorem pro vymezování standardů pro mezinárodní dohody. Asistuje také zemím při výstavbě jejich lidského i institucionálního potenciálu a kapacit v různých oblastech. Posiluje mezikulturní dialog založený na respektu sdílených hodnot a důstojnosti každé civilizace a národu. Díky terorismu, kterému svět čelí, je třeba co nejrychleji vyvinout na světové úrovni strategie vedoucí k podpoře udržitelného rozvoje. K tomuto významně přispěje následování vize  UNESCO pomocí realizace aktivit, které podporují zachovávání lidských práv a vzájemného respektu, ale i zmírnění chudoby.

Na základě strategií a aktivit UNESCO je aktivně usilováno o dosažení Vývojových cílů milénia, a to především těch, které mají za cíl:

·         do roku 2015 zredukovat na polovinu počet lidí žijících v rozvojových zemích v extrémní chudobě

·         do roku 2015 dosáhnout ve všech zemích všeobecné vzdělanosti v primárním stupni

·         do doku 2005 eliminovat generové nerovnosti v rámci primárního a sekundárního vzdělávání

·         dosahování Cílů milénia OSN na půdě UNESCO

do roku 2005 pomoci státům implementovat národní strategie pro udržitelný rozvoj s cílem odvrátit do roku 2015 současný trend vedoucí ke ztrátě přírodních zdrojů.

(podle portal.unesco.org.)

Irina Bokovová – generální ředitelka UNESCO

bokova

35. Generální konference UNESCO zvolila v říjnu 2009 novou generální ředitelkou UNESCO Irinu Bokovovou, která obhájila tento post na další čtyřleté funkční období, když byla znovuzvolena v… více ►

Orgány UNESCO

unesco3

Orgány UNESCO - Generální konference, Výkonná rada a Sekretariát. více ►

Mnohostranné úmluvy

unesco2

Prostřednictvím UNESCO byla uzavřena celá řada úmluv a dohod projednaných a schválených buď Generální konferencí UNESCO nebo společně s jinými mezinárodními organizacemi. více ►

.