Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Program českého předsednictví

 

(Archivní článek, platnost skončena 21.06.2012.)

"Visegrád inovativní"

České předsednictví ve Visegrádské skupině 2011-2012 začíná v roce, kdy si připomínáme 20. výročí zahájení visegrádské spolupráce, a zároveň v okamžiku, kdy Maďarská republika předává Polské republice předsednictví v Radě Evropské unie. Považujeme to za symbolické naplnění vize visegrádských zemí přispět k vytváření sjednocené Evropy, se kterou byla před dvaceti lety Visegrádská skupina zakládána, a za výjimečnou příležitost pro ještě intenzivnější vzájemnou komunikaci a větší efektivitu visegradských aktivit, šancí pro další zviditelnění našeho regionu v  Evropě i v širším mezinárodním společenství, jakož i pro posílení vnitřní soudržnosti střední Evropy.

České předsednictví bude při všech svých aktivitách vycházet z vize, že spolupráce našich čtyř zemí má směřovat k Visegrádu:

 • respektovanému a konkurenceschopnému jakožto společenství zemí, jež je          spolehlivým, inovativním a efektivním partnerem nejen v rámci evropských a   euroatlantických struktur, ale i ve vztahu ke třetím zemím, jiným regionálním            uskupením a mezinárodním organizacím;
 • konkrétnímu a praktickému, a to nejen při uskutečňování zahraničně-politických     cílů, ale především ve vztahu ke skutečným potřebám občanů našich zemí;
 • přesahujícímu a inkluzivnímu, kde je spolupráce občanů založena na zapojení         nevládních organizací a jejich společné projekty jsou podporovány Mezinárodním    visegrádským fondem;
 • viditelnému a pochopitelnému v regionu i mimo něj, čehož lze nejlépe dosáhnout     aktivním a důsledným naplňováním předchozích tří vizí;

Priority v oblasti zahraniční politiky

České předsednictví se soustředí na klíčové téma evropské agendy se zvláštním důrazem na podporu polského předsednictví a jeho priorit ve druhé polovině roku 2011. Bude rovněž koordinovat a prosazovat společné pozice a stanoviska V4 v Radě a jejích pracovních orgánech, podporovat sdílení zkušeností se zaváděním právních předpisů EU a pořádat schůzky k významným tématům společného zájmu před konáním sektorových rad. V4 bude nadále uskutečňovat osobní setkání či telekonference na příslušné úrovni před zasedáními Evropské rady, Rady pro všeobecné záležitosti (GAC) a Rady pro zahraniční záležitosti (FAC), které jsou účinnou a ověřenou formou spolupráce. Důležitou součástí těchto aktivit bude úzká součinnost stálých zastoupení zemí V4 při EU v Bruselu. České předsednictví chce  posílit operativní koordinaci (na vybraná témata) mezi ministerstvy zahraničních věcí a stálými zastoupeními  zemí V4 v Bruselu před důležitými schůzkami orgánů Rady EU, aby visegrádské země mohly častěji předkládat společné návrhy,  a tak dodat váhy svým názorům. Proto by visegrádské země měly společně analyzovat předložené legislativní a nelegislativní návrhy, vyhledávat své společné zájmy a společně je prosazovat. Za tímto účelem bude české předsednictví iniciovat vytvoření seznamu kontaktních osob pověřených všemi jednotlivými návrhy diskutovanými v orgánech Rady EU a podporovat hlubší a pravidelnější operativní komunikaci mezi těmito experty.

Stěžejním unijním tématem, na které se české předsednictví zaměří, je víceletý finanční rámec pro období po roce 2013 se zvláštním zřetelem na budoucí podobu kohezní a společné zemědělské politiky. Formou seminářů a konzultací bude pokračovat rovněž diskuse o stávající situaci při obsazování Evropské služby vnější akce (ESVA) se zaměřením na rovnoměrné zastoupení všech členských států EU, o dalším společném postupu zemí V4 a o vzájemné podpoře kandidatur do orgánů a institucí EU se záměrem zajistit účinné zastoupení zemí V4. V4 se bude rovněž snažit posilovat synergii mezi ESVA a diplomatickými službami jednotlivých států. Chceme zahájit  diskusi V4 o spolupráci v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky a o identifikaci společných zájmů (např. personální obsazování Evropské obranné agentury - EDA) – stejně jako debatu o posílení zapojení i Východních partnerů. K dalším důležitým oblastem patří zavádění opatření vyplývajících z Bílé knihy o budoucnosti evropské dopravní politiky do roku 2050,  spolupráce při formulování společných stanovisek k revizi politiky TEN-T, možnosti budování a rozvoje společných vnitrozemských vodních cest a spolupráce v záležitostech klimatických změn, včetně zavádění předpisů klimaticko-energetického balíčku: předpisy,  formulování společné strategie k aktuálnímu vývoji mezinárodního vyjednávání nové globální klimatické dohody  a přípravy na stav po roce 2012.

Významným visegrádským tématem je energetika, koordinace společných postojů vůči EU, zejména společný postup k prosazování společné evropské vnější energetické politiky, spolupráce v oblasti trvale udržitelné energetiky, podpora projektů společného zájmu v diskusi o novém energetickém infrastrukturálním balíčku a diverzifikace stávajících zdrojů (včetně potenciálu nekonvenčních zdrojů a zkapalnělého zemního plynu) a přenosových cest (např. důraz na regionální propojení v rámci V4 a na jiné země). Předsednictví bude usilovat o koordinaci projektů a společný postup v EU, především pokud jde o nastavení nového alternativního schématu pro zásobování střední Evropy ropou ve vztahu k budoucnosti ropovodu Družba. V oblasti plynu obnoví české předsednictví na evropské úrovni debatu o projektech  jižního koridoru (včetně ropovodu Nabucco) a bude v rámci tohoto projektu klást větší důraz na využívání zdrojů z kaspické oblasti. Obecně bude Česká republika podporovat další rozvoj severojižních propojení a bude se aktivně účastnit jednání skupiny na vysoké úrovni ve formátu V4 + EC + BG + RO. Nadále bude intenzivně pracovat  v expertní skupině na vysoké úrovni pro energetiku V4 i v jejích pracovních podskupinách.

Důležitými prioritami zahraniční politiky V4 budou i posilování transatlantických vztahů (včetně vztahů mezi EU a USA)  pomocí intenzivní spolupráce mezi Spojenými státy a Visegrádem, jakož i summit NATO ve Spojených státech.

České předsednictví podpoří rozšíření aktivit V4 ve Východním partnerství v souladu se společných prohlášením k Východnímu partnerství  přijatým visegrádskými zeměmi a Německem na jejich ministerské schůzce v Bratislavě v březnu 2011 a s cílem zajistit úspěšný průběh summitu Východního partnerství  během polského předsednictví v EU. Toto téma by se mělo objevovat při konzultacích s partnerskými zeměmi, při podpoře dynamiky Východního partnerství v rámci EU a ve společných projektech pro tyto země. Kromě výměny informací o národních plánech podpory Východního partnerství a návrhu jejich synergie považujeme za důležité přiměřeně financovat politiku EU vůči Východním partnerům s ohledem na probíhající revizi Evropské politiky sousedství (ENP) a očekávanou diskusi o novém finančním rámci pro období po roce 2013. Visegrádské země by měly spolupracovat i při přípravě a uskutečňování projektů k posílení a zefektivnění stávajících kapacit partnerských zemí Východního partnerství pro čerpání finančních prostředků z Evropského sousedského a partnerského nástroje (ENPI). V souladu s působením Mezinárodního visegrádského fondu je třeba  identifikovat návazné společné projekty ve vybraných oblastech činnosti Východního partnerství (např. mezilidské  kontakty – mobilita, spolupráce vysokých škol a vzdělávání.) a zasadit je do projektových cyklů při realizaci multilaterální dimenze Východního partnerství. Předsednictví také hodlá zahájit diskusi o případném rozšíření grantových schémat Mezinárodního visegrádského fondu v této oblasti. V návaznosti na uplynulých deset let činnosti fondu by stálo za zvážení prozkoumat možnost iniciovat vytvoření podobné instituce v regionu (stejně jako na západním Balkáně). České předsednictví zamýšlí rovněž uspořádat expertní konzultace s některými nečlenskými zeměmi V4, jako jsou Moldavsko, Gruzie, Ázerbájdžán a Ukrajina. Konkrétním krokem vpřed podtrhujícím význam Východního partnerství a jeho zemí by mělo být otevření Visegrádského domu na Ukrajině, pokud možno na Krymu.

Evropská a euroatlantická perspektiva pro Západní Balkán patří mezi dlouhodobé společně sdílené zájmy zemí Visegrádské skupiny. České předsednictví bude nadále podporovat kroky zemí Západního Balkánu k integraci do EU a NATO a usilovat o nalezení konkrétní specializace Visegrádské skupiny. Jelikož cílem je zajistit účinnou spolupráci mezi V4 a zeměmi regionu, přepokládáme konzultace o využívání evropských fondů v rámci V4 a následně pilotní konzultace na stejné téma v některé vybrané zemi regionu. Výstupem by mělo být zjištění konkrétních možností V4 a konkrétních zájmů této země regionu a jejich postupné zahrnutí do projektů financovaných z evropských fondů. Předsednictví bude nadále podporovat rozvíjení kapacit Mezinárodního visegrádského fondu při poskytování stipendií pro studenty z regionu ucházející se o studium v zemích V4 a pružný systém rozvojových projektů v  regionu. Měla by se zvážit možnost zavést pověřence Mezinárodního visegrádského fondu v jednotlivých zemích regionu, kteří by šířili informace o tom, co fond může nabídnout. Konkrétní angažmá zemí V4 na západním Balkánu, jakož i působení Mezinárodního visegrádského fondu budou na programu setkání ministrů zahraničních věcí zemí V4 a západního Balkánu na podzim 2011.

Společným zájmem zemí V4 je zajistit zohlednění potenciálu nových členských zemí a jejich transformačních zkušeností v rozvojové spolupráci EU. Pozornost se proto zaměří na větší koordinaci témat rozvojové spolupráce a na společné akce, aby naše komparativní výhoda pramenící ze znalosti transformačních procesů byla náležitě  zohledněna v nových programových dokumentech a rozpočtech. Za důležité považujeme také zlepšení spolupráce zastupitelských úřadů při prosazování demokracie výměnou informací o vlastních projektech a aktivitách a lepší přípravu vyjíždějících diplomatů v záležitostech podpory demokracie a spolupráce s občanskou společností. Praktickým výstupem by mohl být stručný manuál o osvědčených postupech a perspektivách pro personál zastupitelských úřadů. V oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce potřebují země V4 také účinnější vzájemnou koordinaci dárců.

Současné dění v severní Africe a na Středním východě vyžaduje viditelnější působení V4 v Jižním sousedství EU. České předsednictví se bude snažit předávat těmto zemím jedinečné zkušenosti a znalosti V4 s budováním demokracie (občanské společnosti), transformací (budováním infrastruktury, transformací energetiky, výzkumu a školství) a reformními procesy, a podpořit tak koncepci EU Partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu. 

České předsednictví bude pokračovat ve spolupráci V4+ se třetími zeměmi a dalšími regionálními uskupeními všude tam, kde taková spolupráce přinese praktický a hmatatelný prospěch jak dané zemi, tak zemím V4, a kde bude moci být podpořena konkrétními projekty. Rozšiřování spolupráce ad hoc s dalšími třetími zeměmi by mělo vycházet z oficiální žádosti ministerstva zahraničí příslušné třetí země, z konkrétního obsahu v jakémkoliv sektoru, z předchozího stanovení časového rámce takové spolupráce a ze společného dokumentu stanovujícího všechny tyto faktory.

 Předsednictví zamýšlí rovněž dále posilovat stabilitu a soudržnost střední Evropy cílenou spoluprací mezi občany, nevládními organizacemi, podnikatelskými subjekty a mnoha dalšími aktéry z jednotlivých visegrádských zemí. Naším hlavním cílem je tuto naši vzájemnost dále rozvíjet a prohlubovat a především usilovat, aby se promítla do praktických a viditelných opatření prospěšných pro občany našich zemí. V tomto ohledu budeme vedle zahraniční politiky klást důraz také  na rozšiřování spolupráce v oblasti sektorových politik. Jasným signálem pro občanskou společnost budou také naše pokračující snahy o sdílení zastupitelských úřadů zemí V4, zřizování Visegradských domů, umisťování/přijímání diplomatů/konzulárních úředníků a posilování spolupráce při poskytování konzulární ochrany občanům jiných zemí nad rámec standardů EU a zastupování při udělování schengenských víz. V neposlední řadě se budeme snažit sdílet zkušenosti s uplatňováním vízového kodexu a spolupracovat v pracovní skupině Víza.

Mezinárodní visegrádský fond má nezastupitelnou úlohu při udržování a posilování vazeb mezi jednotlivým visegradskými zeměmi podporou vzájemných mezilidských kontaktů, kulturní a vědecké spolupráce a předáváním našich zkušeností jiným zemím.  S jeho pomocí by Česká republika chtěla vytvořit síť visegrádských think-tanků k  dlouhodobé koncepční činnosti a k analyzování a vytváření postojů  k aktuálním situacím a tématům. Od Fondu také očekáváme zachování podpory v dosavadních oblastech a rozšíření jeho záběru na témata, sociální skupiny a druhy činností, které dosud zůstávaly stranou.

            Česká republika jako jednu z priorit svého předsednictví V4 podporuje rovněž vytvoření platformy Evropské paměti a svědomí z iniciativy Ústavu pro studium totalitních režimů. Platforma sdružující instituce a organizace zabývající se skoncováním s totalitní minulostí usnadní sdílení zkušeností zemí V4 s jinými státy ve sjednocené Evropě.

Priority  v jednotlivých sektorech

Ministerstvo pro místní rozvoj

 Koordinace aktivit v rámci kohezní politiky EU

 • pokračující spolupráce a koordinace schůzek na všech úrovních při implementaci a přípravě budoucího finančního rámce EU  a s ohledem na nastávající jednání o regulačním balíčku kohezní politiky;
 • pokračující podpora vzájemné spolupráce při formulování společných postojů při přípravě implementačního mechanismu kohezní politiky EU po roce 2113;
 • pokračující spolupráce a koordinace schůzek na všech úrovních při přípravě strategického přístupu budoucí kohezní politiky EU.

 Územní plánování

 • pokračování aktivit navazujících na Společný dokument o územním plánování – hledání  různých úrovní, kde návaznost chybí, a za účelem vypracování návrhů rozvojových os a dopravních sítí s ohledem na formulování společné strategie územního rozvoje zemí V4+2 v evropském kontextu.

Cestovní ruch

 • pokračující intenzivní společná propagace cestovního ruchu v zemích V4 na vzdálených trzích a analýza a podpora tradičních (Rusko, USA, Čína, Japonsko) a nových perspektivních destinací (např. Indie, Brazílie, země Zálivu, Austrálie, Tchaj-wan);
 • marketingová kampaň V4 – propagace a budování značky „Evropský kvartet“,  propagace sloganu „Evropský kvartet – jedna melodie“ na společných akcích turistického ruchu na cílových trzích (mimo Evropu);
 • zavedení jednotných marketingových nástrojů pro cílenou a intenzivní spolupráci s odborníky a médii – produkty Evropský kvartet (propagační spot, brožury, propagační předměty, společná webová stránka, flash a power point prezentace V4; užší spolupráce se soukromými subjekty při propagaci typických produktů a lákadel zemí V4;
 • větší spolupráce se zastupitelskými úřady zemí V4 na cílových trzích, koordinace činnosti národních turistických centrál a zastupitelských úřadů ke zvýšení efektivity kampaní.

Ministerstvo dopravy

Revize politiky TEN-T (měla by být hotova v červenci 2010)

 • další koordinace postoje V4 k novým obecným postupům TEN-T založeného na společném prohlášení V4, které bylo předloženo místopředsedovi Evropské komise S. Kallasovi a oficiálně schváleno na schůzce ministrů dopravy V4 26. října 2010 ve Vysokých Tatrách na Slovensku;
 • prosazování společných zájmů při sjednávání nových obecných postupů TEN-T v Radě EU týkajících se zejména nového modelu financování sítě a dodržování zásad kohezní politiky, s podporou modernizace a zlepšení kapacity a hustoty sítě silničního a železničního spojení v severojižním a západovýchodním směru mezi zeměmi V4;
 • pozvání dalších členských států ke spolupráci (V4+) a  propojení TEN-T se třetími           zeměmi obecně, konkrétně se zeměmi Východního partnerství a západního Balkánu.

BÍLÁ KNIHA – mapa k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru

 • diskuse o novém strategickém dokumentu EU a další výměna názorů na implementaci hlavních cílů dokumentu stanovených Komisí.

Vesmírná politika

 • rozvoj a výměna znalostí v oblasti vesmírné politiky s cílem podpořit úsilí dalších států V4  o vstup do Evropské vesmírné agentury;
 • snahy o zřízení středoevropského klastru v oblasti satelitní navigace za účelem       vytvoření uživatelsky přátelského zázemí programu Galileo.

Ministerstvo obrany

 Výstavba kapacit

 • rozvoj kapacit vzdušných sil a zlepšení nákladové efektivnosti jejich využití (díky multinacionálním řešením – logistická podpora pro vrtulníky a letouny,  nasmlouvání strategické přepravy, společný výcvik);
 • regionální využití kapacit Center excelence – společná chemická, biologická, radiační a jaderná obrana (JCBRN), vojenská policie, EOD, vojenské lékařství (za účelem zvýšení jejich potenciálu pro účely NATO a EU);
 • povýšení statutu Mnohonárodního logistického koordinačního centra na mezinárodní organizaci v rámci NATO;
 • zvyšování interoperability zemí V 4 pomocí společných mechanismů, standardizace a zajištění kvality;
 • rozvoj kapacit použitelných v rámci Komplexního přístupu k operacím;
 • společný vývoj nevojenských obranných kapacit (HNS, opravy, údržba, využitelnost rezerv);
 • zlepšení obranného plánování (zkoumání osvědčených postupů ve strategickém plánování, používání analytických nástrojů ke stanovení požadavků na kapacity, racionalizace postupů).

Zkušenosti z operací, společné působení v misích

 • sdílení zkušeností s nasazením sil a technickým vybavováním ozbrojených sil zemí V4 při misích mezinárodního společenství, zejména v Afghánistánu (ISAF);
 • zřízení Battle Group EU zemí V4 (příprava na sestavení V4 EU BG v první polovině  2016);
 • posouzení možnosti společné účasti na operacích NATO a na jiných mezinárodních operacích

Výzkum a vývoj

 • slaďování postojů V 4 při zadávání nových projektů Evropské obranné agentury (EDA);
 • spolupráce při ochraně proti zbraním hromadného ničení, proti improvizovaným výbušným zařízením (C-IED) a při společném taktickém řízení letového provozu na taktické úrovni  (JTAC);
 • společné vědeckovýzkumné projekty a týmy;
 • spolupráce a součinnost při vědeckovýzkumné činnosti vojenských škol a vzdělávacích zařízení

Výcvik a vzdělávání

 • společný výcvik a vzdělávání v oblasti biologické ochrany, výcvik leteckého personálu a jazyková příprava; společná cvičení jednotek a štábů při NATO a EU, výcvik v C-IED a JTAC (obojí za účasti Ukrajiny a zemí západního Balkánu), výcvik v oblasti vševojskových schopností;
 • ERASMUS a spolupráce zaměřená na výměnné pobyty mladých důstojníků členských států EU („vojenský ERASMUS“), celoživotní vzdělávání, specializační kurzy, příprava vyšších důstojníků, sladění výukového rámce (uspořádání Mezinárodního bezpečnostního a obranného kurzu);
 • společné využívání výcvikových prostorů, včetně vzdušného prostoru.

Vyzbrojování

 • zlepšení stávající spolupráce podle Memoranda o porozumění V4 se zaměřením na  NBC, protivzdušnou obranu, program Voják pro 21. století, strategickou a taktickou přepravu a offsetovou politiku.

Rozvoj partnerství

 • pravidelné schůzky personálního managementu ozbrojených sil zemí V4 ke sjednocení postupů a výměně zkušeností;
 • pomoc třetím zemím usilujícím o integraci do NATO a EU (západní Balkán, východní Evropa);
 • zkoumání možností a zájmu Východních partnerů o spolupráci v oblasti SZBP.

 Ministerstvo vnitra

 Spolupráce V4 v rámci EU

 • jednání a koordinace při implementaci víceletého programu pro oblast svobody, bezpečnosti a práva pro období 2010–2014 (Stockholmský program) a Vnitřní bezpečnostní strategie;
 • koordinace aktivit k prosazení kandidátů V4 do různých agentur EU;
 • podpora rozšíření schengenského prostoru o Bulharsko a Rumunsko;
 • posilování solidarity v oblasti vízové reciprocity;
 • koordinace aktivit V4 s aktivitami Salcburského fóra.

Vymáhání práva

 • sledování způsobu vstupu a trasy postupu nelegálních migrantů a metod usilování o legalizaci jejich pobytu v zemích V4; trestná činnost spojená s ilegální migrací;
 • společné definování vysoce rizikových zemí, spolupráce s těmito zeměmi a využití osvědčených postupů v činnosti imigračních policejních důstojníků ve vysoce  rizikových zemích, jakož i v rámci policejní spolupráce, včetně výměny policejních zpravodajských informací, vyhodnocování regionálních hrozeb a policejní akce;
 • vytipování vysoce rizikových skupin cizinců žijících v zemích V4;
 • posilování spolupráce mezi orgány hraniční stráže na mezinárodních letištích zemí V4;
 • praktická spolupráce v oblasti přeshraničního sledování a pronásledování (organizování společných cvičení, vytvoření jednotných formulářů);
 • koordinace a standardizace společných center policejní spolupráce na hranicích;
 • spolupráce při využívání Schengenského informačního systému (SIS) a spolupráce centrál SIRENE - rozvinutí tradice středoevropské konference operátorů SIRENE, společný postup v projektu SIS II, sdílení zkušeností se zaváděním nových funkcí SIS II, spolupráce při pátrání, zejména  po pohřešovaných dětech, a při cíleném pátrání, praktická spolupráce při dalším rozvíjení mezinárodní spolupráce mezi  týmy evropské sítě pro aktivní vyhledávání uprchlíků (ENFAST);

Azyl a migrace

 • pokračující implementace společné deklarace o budování migračního partnerství a  podpora spolupráce s východními a jihovýchodními partnerskými zeměmi zapojenými do Pražského procesu;
 • podpora polského předsednictví EU při přípravě druhé ministerské konference Pražského procesu v Poznani (3. a 4. listopadu 2011);
 • úzká koordinace před schengenským hodnocením v letech 2012-2013.

Bezpečnostní politika

 • užší spolupráce v boji proti extremismu v rámci Pracovní skupiny pro boj s extremismem zemí V4 a Rakouska a zapojování dalších středoevropských zemí;
 • iniciování možnosti zahrnout do programu polského předsednictví EU otázky extremistických serverů vedených evropskými extremisty ve třetích zemích a zahájení diskuse o této záležitosti se zahraničními partnery.

Krizové řízení

 • zvyšování schopnosti předcházet a čelit přírodním katastrofám, zejména povodním.

Veřejná správa

 • příprava studie srovnávající etické kodexy ve státních správách zemí V4, workshop o práci s kodexem a  o etice v současné době;
 • přednáška a debata u kulatého stolu o motivaci zaměstnanců v době hospodářské krize
 • příprava studie o opatřeních přijatých ve veřejné správě v reakci na hospodářskou krizi, diskuse u kulatého stolu týkající se dopadů krize jak na centrální, tak na místní a regionální vlády, krize jako příležitost k reformě a transformaci;
 • diskuse o čerpání prostředků ze strukturálních fondů na projekty veřejné správy a představení osvědčených postupů.

Civilní ochrana

 • zajištění společného postupu V4 při konzultacích o revidovaném Mechanismu civilní ochrany EU a revize směrnice Rady o určování a označování evropských kritických infrastruktur v pracovní skupině pro civilní ochranu (PROCIV).

Požární ochrana       

 • spolupráce zemí V4 v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování na celostátní, regionální a místní úrovni.

 Ministerstvo financí

Rozpočet EU

 • konzultace o příštím víceletém finančním rámci EU po roce 2014; vedle rozpočtových výdajových politik EU se konzultace zaměří rovněž na vlastní zdroje, flexibilitu, používání finančních nástrojů a na možný rozsah projektových bondů.

Fiskální pravidla

 • konzultace o národních fiskálních pravidlech v souvislosti s dopadem globální krize a         se změnou Paktu stability a růstu.

Daně a cla

 • pravidelné koordinační schůzky na vysoké úrovni k prodiskutování záležitostí společného zájmu, jako jsou legislativní návrhy EU, spolupráce při vynucování předpisů o spotřebních daních a clech, obecné záležitosti v oblasti spotřebních daní a cel, společná opatření a spolupráce na vnějších hranicích EU;
 • rozvoj spolupráce V4 při předcházení, odhalování a potírání porušování celních a daňových předpisů - konkrétně co se týče zboží podléhajícího spotřební dani, zejména monitorování pohybu minerálních olejů, a textilu; rozvoj spolupráce celních správ při ochraně práv duševního vlastnictví; účinnější spolupráce V4 v EU při boji proti daňovým únikům v DPH pomocí správní spolupráce;
 • podpora možnosti výměny informací o zboží převáženém přes východní vnější hranice EU k zajištění bezpečnosti, usnadnění obchodu a dodržování celních předpisů.

Ministerstvo kultury

 • podpora implementace konkrétních projektů dohodnutých v rámci spolupráce ministerstev kultury zemí V4:
 1. ·        kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí V4;
 2. ·        pracovní skupina ke kulturnímu dědictví;
 3. ·        letní škola památkové péče pro správu památek UNESCO;
 • koordinace postupu přípravy příštího programového období po roce 2013;
 • pokračující výměny informací a zkušeností z využívání strukturálních fondů;
 • diskuse o politických a společenských změnách v roce 1989 a jejich vlivu na divadlo v zemích V4;
 • podpora zřízení evropského registru digitalizace k omezení duplicity při tvorbě digitálních dokumentů;
 • podpora uchování, propagace a prezentace tradiční lidové kultury, podpora povědomí o vlastní regionální identitě  v zemích V4;
 • iniciování diskuse o příležitostech společné prezentace zemí Visegrádské skupiny na velkých mezinárodních akcích (knižní veletrhy, filmové a divadelní festivaly, apod.).

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Energetika

 • podpora propojení trhů s elektřinou mezi Českou republikou a Slovenskem, podpora propojování trhů také v dalších profilech členských států V4 a posílení propojení členských států V4 se sousedními státy (zejména se všem zeměmi i Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny ENTSO-E);
 • propojování plynových přenosových soustav, hledání alternativ k dodávkám z ropovodu Družba;
 • koordinace na úrovni pracovních skupin Rady (zejména pracovní skupiny H7 – Energetika) a výborů Evropské komise, skupiny na vysoké úrovni pro energetiku (zejména při projednávání infrastrukturních projektů), při schůzích Rady pro energetiku a skupiny na vysoké úrovni pro severojižní propojení.

Ekonomické a obchodní vztahy

 • užší bilaterální a společná hospodářská a obchodní spolupráce, podpora obchodu a investic na společné vícestranné a regionální úrovni;
 • výměna zkušeností z oblasti hospodářské a obchodní politiky a z implementace strategie Evropa 2020;
 • workshop pracovníků center sítě SOLVIT a kontaktních míst pro výrobky.

Snižování administrativní zátěže

 • informování partnerů o pilotním projektu ke snižování administrativní zátěže - seminář a panelová diskuse, výměna zkušeností.

 Klastry

 • pokračování a plná podpora projektu ClusterCOOP na základě Memoranda o spolupráci zemí V4 v oblasti klastrů (podepsaného 26. listopadu 2009) pod vedením maďarského ministerstva národního hospodářství v rámci programu EU Střední Evropa.

 Ministerstvo spravedlnosti

 • implementace Memoranda o spolupráci v oblasti informačních technologií, vytvoření společné pracovní skupiny k řešení spolupráce mezi odborníky v oblasti informačních technologií jednotlivých ministerstev;
 • poskytování právní pomoci v přeshraničních sporech (provádění směrnice Rady 2002/8/ES z 27. ledna 2002);
 • spolupráce při přípravě soudců, příprava společných výcvikových modulů, sdílení informací, pořádání výměnných programů;
 • intenzivní spolupráce a případná koordinace postojů k návrhům legislativy EU projednávaným v oblasti občanského a trestního práva a právní spolupráce;
 • užší spolupráce V4 se zeměmi západního Balkánu - přizvání ministrů zemí západního Balkánu na některé schůzky ministrů spravedlnosti V4.

Ministerstvo zdravotnictví

 • pravidelné konzultace o postojích zemí V4 k legislativním návrhům aktuálně projednávaným orgány EU;
 • přípravy na implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatnění práv pacientů při přeshraniční zdravotní péči;
 • prohlubování spolupráce orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví se zvláštním důrazem na výměnu informací o epidemiologické situaci v příhraničních oblastech zemí V4.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Budoucí Evropský sociální fond (2014-2020)

 • užší spolupráce a koordinace pozic jednotlivých zemí při jednání o legislativních návrzích EU pro programové období 2014+, zejména o úloze Evropského sociálního fondu při implementaci strategie Evropa 2020 a v budoucí kohezní politice EU, zejména se zaměřením na:
 1. podporu zaměstnávání starších pracovníků, podporu získávání nových dovedností pro nová pracovní místa (včetně výměny informací a zkušeností s evropskou regulací povolání v oblasti odborných kvalifikací pro zavedení Evropských profesních průkazů);
 2. podporu zaměstnávání rodičů (sladění práce a rodinného života, fungování a zřizování zařízení péče o děti a jejich alternativních forem, rozvoj zaměstnání slučitelných s rodinným životem, včetně výměny informací a zkušeností, zvážení možnosti navázat na HU PRES a PL PRES v rodinné politice a demografická témata a potenciál možného Evropského roku rodin 2014);
 3. podporu zaměstnávání, vzdělávání a výcviku osob s postiženími (včetně rozvoje spolupráce V4 a koordinace postojů jednotlivých států k Evropské strategii  pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010-2020);
 4. podpora zaměstnávání, vzdělávání a výcviku osob s postižením (včetně rozvoje spolupráce a koordinace národních pozic zemí V4 k Evropské strategii k postižení 2010-2020);
 • podpora alternativ k moderním postojům k pěstounské      péči a deinstitucionalizaci dětských domovů (včetně výměny informací a zkušeností).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Vzdělávání

 • schůzka ministrů/vysokých úředníků věnovaná otázkám školství se zaměřením na prioritní oblasti českého předsednictví V4;
 • posilování spolupráce v evropských strukturách zaměřené  na společné regionální výzvy a priority, zejména s ohledem na program polského předsednictví v Radě EU;
 • zvýšení počtů výměnných pobytů žáků středních škol prostřednictvím pomoci při vyhledávání partnerských škol v zahraničí,  například formou spolupráce se školskými asociacemi a zastupitelskými úřady České republiky;
 • výměna zkušeností pedagogů v oblasti výchovy k podnikatelství prostřednictvím odborných stáží učitelů na zahraničních školách, případně ve firmách

Vysoké školství, věda a výzkum

 • společné využívání stávajících infrastruktur, vytvoření databáze technických inovací;
 • příprava společných pozic k 8. rámcovému programu a k Unii inovací; spolupráce při čerpání evropských prostředků ze stávajícího 7. rámcového programu s možným akcentem na spolupráci se zeměmi Východního partnerství;
 • užší spolupráce se zeměmi Západního Balkánu při předávání znalostí a pomoc v oblasti výzkumu a vývoje;
 • posilování spolupráce výzkumných a akademických center zemí V4 v oblasti špičkových technologií a výzkumu: informační technologie, biotechnologie, nanotechnologie, alternativní energetické zdroje a palivové systémy;
 • koordinace meziuniverzitních projektů v oblasti studia jazyků.

Mládež

 • setkání odborníků na problematiku mládeže zemí V4, navázání na závěry z jednání během slovenského předsednictví;podpora mladých dobrovolníků během Evropského roku dobrovolnictví 2011, včetně      zvláštního zaměření na země Východního partnerství během polského předsednictví;
 • zřízení podpůrných struktur pro delegáty ze zemí V4 při přípravě společných pozic pro jednání v Pracovní skupině pro mládež,  programu Mládež v akci, v Programovém výboru a Evropském řídícím výboru pro mládež  Rady Evropy.

Sport

 • 18. zasedání řídícího výboru V4 pro sportovní soutěže „olympijských nadějí“ (experti/zástupci ministerstev V4 zabývající se sportem) v České republice.

Ministerstvo životního prostředí

 • diskuse o přípravě 7. akčního programu EU pro životní prostředí a jeho prioritách;
 • environmentální dimenze Strategie Evropa 2020 a národních reformních programů;
 • diskuse o podobě rozpočtového rámce EU 2014 – 2020 a jeho environmentálních aspektů;
 • nastavení budoucí kohezní politiky po roce 2013 pro oblast životního prostředí (voda, odpady, půda, vzduch, klimatická změna, ochrana proti povodním a suchu) se zvláštním  zaměřením na klimaticko-energetickou politiku ve vztahu k budoucnosti Operačního programu pro životní prostředí;
 • diskuse o opatřeních k ochraně ovzduší
 • Česká republika bude usilovat o koordinaci pozic zemí V4 při přípravě konference OSN o udržitelném rozvoji v Riu de Janeiru u příležitosti 20. výročí Summitu o Zemi a o výměnu názorů/pozic při přípravě konference OSN o klimatických změnách v Durbanu v Jihoafrické republice.

Ministerstvo zemědělství 

České předsednictví se v oblasti zemědělství bude věnovat především klíčovému tématu, kterým je budoucí podoba Společné zemědělské politiky (SZP), neboť právě v průběhu českého předsednictví ve V4 se očekává zveřejnění legislativních návrhů Evropské komise k budoucí podobě Společné zemědělské politiky a k dalším prioritním otázkám souvisejícím s kvalitou a bezpečností potravin a obnovitelnými zdroji energie.

 Společná zemědělská politika

 • společné prosazování spravedlivých podmínek Společné zemědělské politiky  po roce 2013 pro farmáře ze všech členských států EU;
 • diskuse na téma „aktivní farmář“;
 • koordinace v oblasti řízení rizik a krizí, která by dle návrhu Evropské komise měla být začleněna do druhého pilíře (účinnost nového nástroje navrženého Komisí a kompatibilita mezi prvním a druhým pilířem);
 • diskuse o možných dopadech ozelenění jako povinné složky přímých plateb, optimální provázanost mezi prvním a druhým pilířem a odstranění překryvů opatření v rámci pilířů
 • diskuse o stavu  znevýhodněných oblastí;
 • diskuse o dalších aktuálních tématech Společné zemědělské politiky po zveřejnění legislativních návrhů  budoucí Společné zemědělské politiky. 

Kvalita a bezpečnost potravin

 • koordinace při projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o  potravinách spotřebitelům;
 • koordinace v oblasti Politiky kvality – projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o režimech jakosti zemědělských produktů a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení rady (ES) č. 1234/2007, týkající se obchodních norem.

Další klíčová témata

 • společný postup v akvakultuře, společná podpora zájmů vnitrozemských rybářů;
 • diskuse o legislativním návrhu opatření pro sektor mléka, tzv. „mléčného balíčku“;
 • diskuse o možné právně závazné dohodě o lesích v panevropském regionu a diskuse o    možných dopadech nové legislativy EU k potírání nezákonné těžby dřeva na země V4+2;
 • diskuse o situaci v chovu monogastrických zvířat, zejména prasat a drůbeže, jehož      regulace je ve Společné zemědělské politice velice liberální i přes dramatické    strukturální změny i v zemích V4 – hledání možného společného postoje.
.