Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dispozice k přiznání stipendií vlády České republiky od roku 2006

 

(Archivní článek, platnost skončena 30.11.2006.)

Stipendium pokrývá nezbytně nutné náklady na pobyt a studium v České republice. Stipendium vlády České republiky je Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přiznáváno k prezenční formě studia v konkrétním studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou ( nebo její fakultou) v českém jazyce, a to na dobu rovnající se standardní době studia nebo, v případech hodných zvláštního zřetele, na dobu rovnající se standardní době studia prodlouženou až o jeden rok.

1. Všeobecné informace

Vysoké školství, které je nejvyšším stupněm vzdělávací soustavy, má v České republice staletou tradici, datující se od roku 1348. Již ve čtrnáctém století se díky tomu české země staly důležitým evropským střediskem kultury a vzdělanosti. Zákonem o vysokých školách z roku 1990 získaly vysoké školy akademické svobody, samosprávu a autonomii. Na úrovni vysokých škol a fakult byly vedle vědeckých rad zavedeny samosprávné akademické senáty volené akademickou obcí. Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Studijní plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků.

Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), byly stanoveny tyto typy studijních programů:

1. Bakalářský studijní program, který je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody. Standardní doba studia včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům se uděluje akademický titul " bakalář", ve zkratce " Bc.", v oblasti umění akademický titul " bakalář umění ", ve zkratce "BcA", uváděné před jménem.

2. Magisterský studijní program, který je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia je nejméně čtyři a nejvýše šest roků. Magisterský studijní program může navazovat na bakalářský studijní program, v tomto případě je standardní doba studia nejméně dva a nejvýše tři roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou. Absolventům studia se udělují tyto akademické tituly, uváděné před jménem:

 • v oblasti ekonomie, technických věd, zemědělství, lesnictví a vojenství " inženýr", ve zkratce " Ing.",
 • v oblasti architektury " inženýr architekt", ve zkratce " Ing.arch.",
 • v oblasti lékařství " doktor medicíny", ve zkratce "MUDr."
 • v oblasti zubního lékařství "zubní lékař", ve zkratce "MDDr."
 • v oblasti veterinárního lékařství a hygieny " doktor veterinární medicíny", ve zkratce " MVDr."
 • v oblasti umění"magistr umění", ve zkratce "MgA"
 • v ostatních oblastech " magistr", ve zkratce " Mgr."

Pro přijetí do bakalářského a magisterského (4-6letého) studijního programu se požaduje ukončené středoškolské vzdělání, pro přijetí do magisterského studijního programu (2-3letého) navazujícího na bakalářský studijní program se požaduje řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.

3. Doktorský studijní program, který je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.

Standardní doba studia je tři roky. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Je řádně ukončováno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, která musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Pro přijetí do doktorského studijního programu se požaduje vzdělání získané ukončením magisterského studijního programu. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor", ve zkratce "P h.D." uváděné za jménem, v oblasti teologie akademický titul "d oktor teologie" ve zkratce, " Th.D", uváděné za jménem.

Česká republika poskytuje stipendia ke studiu ve středisku jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu na veřejných vysokých školách. U doktorského studijního programu je zpravidla dávána přednost absolventům, kteří ukončili magisterský studijní program českých vysokých škol.

Každému zahraničnímu uchazeči o stipendium vlády České republiky ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice, který nehovoří česky, je nejdříve přiznáno stipendium k absolvování roční jazykové a odborné přípravy v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Výuková střediska jsou v Poděbradech a Mariánských Lázních. Během ní si osvojí běžný hovorový i odborný jazyk a zdokonalí se v odborných předmětech nezbytných pro jeho budoucí studium. Je třeba počítat s tím, že v průběhu hlavních prázdnin, tj. zpravidla červenec a srpen, výuka neprobíhá. V závěru jazykové a odborné přípravy musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku, jejíž rozsah, obsah i formu určuje příslušná fakulta nebo vysoká škola. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni jen na základě splnění podmínek přijetí ke studiu stanovených příslušnou fakultou nebo vysokou školou. Základní informace o přijímacím řízení, jako lhůtu pro podání přihlášky ke studiu, podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímacích zkoušek a kritéria pro jejich vyhodnocení i nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu fakulta nebo vysoká škola zveřejňuje v dostatečném předstihu a jsou známy v průběhu jazykové a odborné přípravy. Pracovníci Ústavu jazykové a odborné přípravy UK tyto informace zahraničním uchazečům zprostředkují.

Po přijetí ke studiu příslušnou fakultou nebo veřejnou vysokou školou je zahraničnímu studentovi přiznáno stipendium ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na konkrétní fakultě nebo veřejné vysoké škole.

Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců, jeho začátek stanoví rektor. Studium je členěno zejména na semestry, dále na ročníky nebo bloky. Každý semestr sestává z období výuky a zkoušek a období prázdnin. Ročník se zpravidla dělí na dva semestry: zimní a letní. Zimní semestr obvykle začíná v září, letní semestr v únoru. Po splnění studijních povinností za příslušný ročník ( blok) má student právo zapsat se do vyššího ročníku ( bloku).

2. Předkládání návrhů

Návrhy na udělení stipendií pro akademický rok spolu s potřebnými doklady musí být předány zastupitelskému úřadu České republiky v zemi v termínu, který zastupitelský úřad určí tak , aby byly k dispozici Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Praze nejpozději do 15.ledna.

Uchazeči předkládají ve dvou vyhotoveních ( dvou samostatných stejných svazcích) tuto dokumentaci:

a) formulář žádosti ( Dotazník) s vlepenou fotografií, kompletně a čitelně vyplněný nejlépe v angličtině nebo češtině strojem nebo velkým tiskacím písmem , jehož součástí je adresa trvalého bydliště minimálně 2 roky zpět, fotokopie cestovního dokladu, pokud byl vydán, specifikace studijního záměru a strukturovaný životopis, který bude obsahovat informace o každém započatém i ukončeném studiu uchazeče včetně adres vzdělávacích institucí, údaje o zaměstnání ( název firmy, adresa, pozice a popis pracovní náplně- týká se hlavně uchazečů o doktorský studijní program), výčet zahraničních pobytů a cest uchazeče za uplynulých pět let.

b) prohlášení o seznámení se s Dispozicemi k udělení stipendií vlády České republiky,

pro přijetí k prezenčnímu studiu:

ca) bakalářského nebo magisterského (čtyř až šestiletého) studijního programu:

 • úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání
 • výpis předmětů v jednotlivých ročnících středoškolského studia s jejich časovou dotací (učební plán), příp. potvrzení o rozsahu praktického vyučování. Pokud v příslušné zemi tyto dokumenty neexistují, zastupitelský úřad České republiky vystaví o této skutečnosti vysvětlující potvrzení, které vloží do dokumentace uchazeče. V tomto případě musí uchazeč počítat s tím, že se podle platných předpisů ČR podrobí rozdílovým zkouškám v ČR.
 • úředně ověřený překlad dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a výpisu předmětů v jednotlivých ročnících středoškolského studia do českého jazyka ( nejlépe překlad do českého jazyka ověřený příslušným zastupitelským úřadem České republiky),

Doklady musí být legalizovány tj. pravost podpisů a otisků razítek a skutečnost, že je škola uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala a dále příslušným zastupitelským úřadem ČR ( pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak) viz c/c.

cb) navazujícího magisterského ( jedno až tříletého) studijního programu:

 • úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia bakalářského studijního programu, dokladu o státní ( bakalářské) zkoušce a dokladu, z něhož budou zjevné podrobnosti o předcházejícím studiu, o kvalifikaci, jež uchazeč dosáhl a o způsobilosti k dalšímu studiu, tj. výpis absolvovaných přednášek a konaných zkoušek tzv.dodatek k diplomu - Supplement to Diploma,
 • úřední překlad diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia bakalářského studijního programu, dokladu o státní ( bakalářské) zkoušce a dodatku k diplomu do českého jazyka ( nejlépe překlad do českého jazyka ověřený příslušným zastupitelským úřadem České republiky),

cc) doktorského studijního programu:

 • úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia magisterského studijního programu, dokladu o státní závěrečné ( magisterské) zkoušce a dokladu, z něhož budou zjevné podrobnosti o předcházejícím studiu, o kvalifikaci, jež uchazeč dosáhl a způsobilosti k dalšímu studiu, tj. výpis absolvovaných přednášek a konaných zkoušek tzv. dodatek k diplomu- Supplement to Diploma,
 • úřední překlad diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia magisterského studijního programu, dokladu o státní závěrečné ( magisterské) zkoušce a dodatku k diplomu do českého jazyka ( nejlépe překlad do českého jazyka ověřený příslušným zastupitelským úřadem České republiky),
 • přehled publikační činnosti a nástin odborné problematiky, na kterou se hodlá uchazeč v doktorském studijním programu soustředit, a představa o zaměření disertační práce
  ( 3-5 stran v českém nebo anglickém jazyce).
 • dva doporučující dopisy od profesorů akademických institucí, popřípadě další doklady o zvyšování kvalifikace a dosavadní odborné ( vědecké) činnosti.U všech zahraničních dokladů uvedených v bodě c) je třeba ověřit pravosti podpisů a otisků razítka na originálech, které se předkládají k nostrifikaci (doklady o středoškolském vzdělání) nebo k uznání (doklady o vysokoškolském vzdělání):

- u dokladů o vzdělání vydaných ve státech, s nimiž má Česká republika sjednanou smlouvu o právní pomoci v občanských věcech obsahující ustanovení o vzájemném uznávání listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování, se nepožaduje ověřování pravosti podpisu a otisku razítka na originálech dokladů o vzdělání ministerstvem zahraničí nebo notářstvím příslušného státu, v němž má sídlo škola, tj. legalizace,

- doklady o vzdělání vydané ve státech, které jsou signatáři tzv.Haagské úmluvy ("Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin přijatá dne 5.října 1061 v Haagu") , musí být legalizovány, tj. opatřeny tzv.Apostilou,

- doklady o vzdělání vydané ve státech, s nimiž Česká republika není vázána žádnou smlouvou, musí být legalizovány příslušným cizozemským orgánem nebo Ministerstvem zahraničních věcí daného státu a zastupitelským úřadem České republiky v tomto státě.

Pro účely přijímacího řízení je dále nutné, aby platnost dokladů o předcházejícím ukončeném studiu a dosaženém vzdělání byla na území České republiky uznána (tzv. nostrifikace). Doklady o středoškolském nebo vyšším odborném vzdělání u krajského úřadu. Doklady o vysokoškolském vzdělání u veřejné vysoké školy, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program programu absolvovanému cizincem.Je-li Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (jde o diplomy vydané v Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Gruzii, Maďarsku, Moldávii, Polsku, Slovinsku, Turkmenistánu a Tádžikistánu). Doklady o vysokoškolském vzdělání v oblasti vojenství pak u Ministerstva obrany a v oblasti bezpečnostních služeb u Ministerstva vnitra.

d) úředně ověřenou kopii rodného listu přeloženého do českého jazyka a ověřeného zastupitelským úřadem České republiky ( je třeba k žádosti o rodné číslo),

e) lékařské potvrzení o zdravotním stavu kandidáta, ne starší dvou měsíců, s překladem do angličtiny nebo češtiny.

Pro potřeby přijímacího řízení, které je možné absolvovat na několika veřejných vysokých školách, a pro potřeby nostrifikace doporučujeme, aby doklady pod body c) a d) měl uchazeč o studium při příjezdu do ČR u sebe k dispozici v několika vyhotoveních.

Nepředkládají se originály dokumentů, ale úředně ověřené kopie. Projednána bude pouze kompletní dokumentace kandidáta. Dokumentace neodpovídající výše uvedeným požadavkům nebude projednávána a pro neúplnost bude vrácena bez dalšího zdůvodnění.

3. Studijní obory, které je možno studovat

Na vysokých školách v České republice je možno studovat následující obory:

 • technické, technologické a matematicko-fyzikální ( strojní, textilní, chemicko-technologické, elektrotechnické, informační technologie, hornicko-geologické, jaderné a fyzikálně inženýrské, stavební, dopravní, dřevařské),
 • lékařské a přírodovědné ( medicína, veterinární medicína, farmacie, životní prostředí, lesnické, zahradnické a zemědělské obory, zemědělství tropů a subtropů),
 • humanitní ( právnické, jazykovědné, filozofické, sociální vědy, teologické obory),
 • ekonomické ( ekonomie a management, obchodně podnikatelské obory),
 • tělesná výchova a sport.

Vhodné je zejména studium na specializovaném Institutu tropického a subtropického zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze, kde lze studovat ekonomiku a řízení zemědělství, mechanizaci zemědělství, rostlinnou produkci a živočišnou produkci tropů a subtropů.

Dále je doporučováno studium oboru obuvnické a galanterní technologie na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době není v zemích EU ani jinde na světě s výjimkou této fakulty žádná vysoká škola, která má kompletně akreditováno bakalářské, magisterské a doktorské studium v oblasti kožedělného průmyslu.

Vzhledem k časové náročnosti a rozdílným termínům přijímacích zkoušek a talentových zkoušek a vysokým požadavkům na talent uchazeče, se nedoporučuje přijímat kandidatury na vládní stipendium ke studiu studijních programů v oblasti umění, uměleckou architekturu a pedagogiku. Vzhledem k současné právní úpravě není možné studovat v doktorských studijních programech klinické obory lékařství ale pouze teoretické obory lékařství. Tyto studijní programy jsou zaměřeny pouze na vědecké bádání v oblasti výzkumu či vývoje a student nezískává specializaci v oboru (atestaci).

4. Hmotné a finanční zabezpečení stipendistů

Stipendium pokrývá nezbytně nutné náklady na pobyt a studium v České republice. Stipendium vlády České republiky je Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přiznáváno k prezenční formě studia v konkrétním studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou ( nebo její fakultou) v českém jazyce, a to na dobu rovnající se standardní době studia nebo, v případech hodných zvláštního zřetele, na dobu rovnající se standardní době studia prodlouženou až o jeden rok.

Před zahájením studia v konkrétním studijním programu je přiznáno stipendium, zpravidla na jeden rok, ke studiu v přípravném ročníku na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Jakmile je uděleno stipendium, nejsou možné změny veřejné vysoké školy ani studijního programu či oboru studia bez souhlasu MŠMT. Stipendia nejsou převoditelná na jiné osoby ani na jiné akademické roky.

Výše stipendia je upravována podle míry inflace, v současné době je stanovena pro studenty bakalářského nebo magisterského studijního programu na 7.000,-Kč měsíčně a pro studenty doktorského studijního programu na 7.500,-Kč měsíčně. Výše stipendia již zahrnuje částku určenou na úhradu nákladů na ubytování. Dále je poskytováno bezplatné studium a zdravotní zabezpečení ve stejném rozsahu jako studentům-občanům s trvalým pobytem na území ČR. Náklady na ubytováni, stravování a slevy na městskou hromadnou dopravu, pokud existují, hradí stipendisté z vlastních prostředků za stejných podmínek, jaké mají občané České republiky.

Přeruší-li cizinec studium ze závažných zdravotních důvodů, poskytuje se stipendium v době přerušení studia po dobu pracovní neschopnosti, pokud cizinec zůstává na území České republiky.

Studuje-li cizinec v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu déle, než je standardní délka studia, je povinen, stejně jako občan České republiky, uhradit poplatek určený školou za prodloužení studia z vlastních prostředků. Z vlastních prostředků také uhradí veškeré náklady spojené s pobytem a poskytováním zdravotní péče.

Stipendium je studentovi vypláceno pouze po dobu uvedenou v Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Po ukončení studia ve středisku jazykové a odborné přípravy ÚJOP UK a přijetí na vysokou školu je student povinen do 3 dnů po zápisu na veřejnou vysokou školu doručit sdělení o zápisu studijnímu odboru Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Senovážné nám. 26, Praha 1. Po předání tohoto sdělení bude studentovi vydáno Rozhodnutí o přiznání stipendia na standardní dobu studia konkrétního oboru v konkrétním studijním programu podle oznámení příslušné fakulty nebo vysoké školy. Pokud student nepřevezme Rozhodnutí o přidělení stipendia a nepotvrdí převzetí, nemůže mu být vypláceno stipendium. O jakoukoli změnu
v Rozhodnutí musí student požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a přiložit vyjádření fakulty nebo vysoké školy.

Nárok na stipendium zaniká:

 • Nárok na přiznané stipendium zaniká a stipendium se nevyplácí v době nepřítomnosti žadatele na území České republiky, pokud tato nepřítomnost bude trvat nepřetržitě déle než 30 kalendářních dnů, nebo v době přerušení studia nebo po ukončení studia. Pokud je žadatel v určitém měsíci přítomen na území České republiky méně než 15 kalendářních dnů, vyplácí se mu na tento měsíc pouze polovina částky přiznaného měsíčního stipendia.
 • Nárok na přiznané stipendium rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel bez řádně zdůvodněné žádosti o odklad data nástupu ke vzdělávání do 30 kalendářních dnů od data nástupu ke vzdělávání nezahájí studium v jazykové a odborné přípravě, nebo se nezapíše do studia ve studijním programu, k jehož podpoře mu bylo stipendium přiznáno.
 • Nárok na přiznané stipendium rovněž zaniká a stipendium se nevyplácí, pokud žadatel získá oprávnění pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu na základě povolení k pobytu.
 • Nárok na stipendium přiznané pravomocným rozhodnutím cizinci rovněž zaniká dnem, kterým nabude právní moci další ( změnové) rozhodnutí o přiznání stipendia danému cizinci, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i z vlastního podnětu na základě změny skutečností, jež byly rozhodné pro posouzení původní žádosti o přiznání stipendia, nebo na základě zjištění nesprávnosti údajů uváděných v původní žádosti.
 • V případě, že student zanechá studia, bude ze studia vyloučen, bude se věnovat jiným činnostem, které odporují právním předpisům platným v České republice, nebo v případě, že Ministerstvo zdravotnictví ČR požádalo o repatriaci z důvodu kontraindikačního onemocnění, bude výplata stipendia ukončena a student se musí neprodleně vrátit do vlasti.

5. Pobyt cizinců na území České republiky

Cizinec může přicestovat do České republiky za účelem studia pouze za předpokladu, že mu bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem studia, o které požádal prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR.

Jakmile uchazeč obdrží Rozhodnutí o přidělení stipendia, neodkladně požádá prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia podle zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje policie s dobou platnosti víza maximálně na 365 dnů. Řízení se vede v českém jazyce, to znamená, že veškeré náležitosti k žádosti podle zákona musí být v českém jazyce a nesmí být starší 180 dnů s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince. Dobu pobytu na území, která je kratší než doba platnosti víza k pobytu nad 90 dnů, policie na žádost cizince opakovaně prodlouží za podmínky, že trvá stejný účel, pro který bylo vízum uděleno, nejdéle však do doby skončení platnosti tohoto víza. Pokud uchazeč který na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů přechodně a hodlá na území pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu je oprávněn požádat o povolení k dlouhodobému pobytu. Žádost o prodloužení víza nebo žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je cizinec povinen podat na příslušné cizinecké policii nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti víza. Za udělení víza zaplatí cizinec správní poplatek. Policie zruší platnost víza k pobytu nad 90 dnů jestliže byl cizinec pravomocně odsouzen ze spáchání úmyslného trestného činu, neplní účel pobytu, pro který bylo vízum uděleno, nebo o zrušení platnosti víza cizinec sám požádá. Na udělení víza není právní nárok. O prodloužení víza musí požádat každý sám ve stanoveném termínu bez vyzvání a uhradit stanovený poplatek.

K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia je cizinec povinen předložit:

 • platný cestovní doklad,
 • doklad potvrzující účel pobytu na území ( Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přiznání stipendia, ve kterém je uvedena výše stipendia, adresa ubytování a úhrada nákladů zdravotní péče),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky (pouze vyplněný tiskopis) a obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, jako doklad k posouzení trestní zachovalosti nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává,
 • 2 fotografie obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm postavené na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy o tloušťce od 0,13 mm do 0,27mm, kdy pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od kořene nosu k bradě, je minimálně 13 mm. Nelze provádět retuše a jiné úpravy negativu i pozitivu fotografie,

 • na požádání zastupitelského úřadu nebo policie může být vyžádána lékařská zpráva, že netrpí závažnou nemocí. O předložení této zprávy lze požádat zejména v případě důvodného podezření, že závažnou nemocí trpí.

Žádost o udělení víza se podává na zastupitelském úřadu ČR, na příslušném úředním a kompletně vyplněném tiskopisu.

Při příjezdu do České republiky je cizinec povinen při hraniční kontrole na požádání policie předložit tyto doklady:

 • platný cestovní doklad, jehož je držitelem,
 • platné vízum České republiky k pobytu nad 90 dnů za účelem studia,
 • vyplněnou a podepsanou hraniční průvodku opatřenou fotografií.

Cizinec je podle § 93 zákona č.326/1999 Sb. povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území.

Nejaktuálnější informace poskytne zastupitelský úřad České republiky.

6. Příjezd do České republiky

Každý student je povinen svůj příjezd do České republiky zajistit ve stanoveném termínu. Po příjezdu do České republiky je každý stipendista povinen splnit přihlašovací povinnost a dopravit se na své náklady do tranzitu zahraničních studentů, který je na adrese :
Univerzita Karlova v Praze
Ústav jazykové a odborné přípravy
Vratislavova 10
Praha 2
tel.: 00420/224990455, 00420/224990411
fax: 00420/224990440
E-mail: ujop@ruk.cuni.cz

Tranzit je v době stanoveného příjezdu stipendistů v provozu 24 hodin denně. V tranzitu je student všestranně zaopatřen a je mu kromě dalších pokynů a informací poskytnuta veškerá pomoc v souvislosti s dopravou do příslušného mimopražského střediska jazykové a odborné přípravy.

Při příjezdu do ČR je povinností stipendisty podrobit se před zahájením studia vstupní lékařské prohlídce. Bude-li u studenta při vstupní prohlídce nebo kdykoli v průběhu studia zjištěno onemocnění, které je kontraindikací ke studiu a Ministerstvo zdravotnictví České republiky na základě posouzení zdravotní způsobilosti studenta požádá o repatriaci, bude studentovi poskytnuta nezbytně nutná zdravotní péče a vyplácení stipendia bude ukončeno ze zdravotních důvodů. Mezi kontraindikace patří například: tuberkulóza všech forem, pohlavní nemoci, neurózy, psychózy, epilepsie, závažné poruchy srdce a cév, chronické choroby dýchacích orgánů, močových cest, ledvin, jater, zažívacích orgánů, u žen těhotenství atd.

Po příjezdu do České republiky musí každý počítat s počátečními finančními náklady z vlastních prostředků ve výši cca 3000 až 5000,- Kč za administrativní poplatky spojené se studiem, případně dalšími náklady podle svých potřeb ( např. oblečení, překlady a nostrifikace dokumentů atd.)

Před vycestováním do České republiky si každý stipendista musí uvědomit klimatické podmínky střední Evropy a tomu přizpůsobit své oblečení. V zimním období ( prosinec-březen) mohou teploty klesnout až na - 20 °C (-4 °F).

7. Mezinárodní cestovné

Cestovné do České republiky i zpět do vlasti po ukončení studia bez ohledu na důvod, pro nějž bylo studium ukončeno, nehradí česká strana. Hradí je strana, která cizince ke studiu v České republice navrhla, nebo sám cizinec z vlastních prostředků.

.