Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Filipíny - vyhlášení dotačního řízení na obnovu

 

MZV ČR vyhlašuje dotační výzvu na humanitární projekty zaměřené na obnovu Filipín po sérii loňských přírodních katastrof. Termín pro podávání návrhů je stanoven na 5. květen 2014, 14 hodin.

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

vyhlašuje

 

v ý z v u

 

k podávání námětů na projekty HUMANITÁRNÍ POMOCI

ZAMĚŘENÝCH NA OBNOVU PO SÉRII PŘÍRODNÍCH KATASTROF

VE FILIPÍNSKÉ REPUBLICE

v roce 2014

PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE a další oprávněné subjekty

V rámci dotačního titulu

„ÚČELOVÁ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM V RÁMCI POSKYTNUTÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI“,

podProgram „OBNOVA PO KATASTROFÁCH“

 

Preambule

Tato výzva je vyhlašována v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písmena e), f)  a i) zákona č. 218/2000 Sb. a odpovídá usnesení vlády č. 685 z 11. 9. 2013 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v souladu s usnesením vlády č. 403 z 29. 5. 2013 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2014 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2016. Na dotaci není právní nárok.

I. Předmět výzvy

Výzva je určena na podporu aktivit českých NNO ve Filipínské republice zaměřených na obnovu po tajfunu Haiyan/Yolanda a sérii dalších přírodních katastrof, které zemi postihly od podzimu 2013. Projekty mohou být zaměřeny na obnovu přístřeší, infrastruktury a zdrojů obživy, včetně opatření na prevenci dalších katastrof a adaptaci postižených oblastí na dané klimatické podmínky.

Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty mohou své náměty na pomoc uvedeného zaměření podávat do 5. května 2014 do 14:00 hod. na formuláři „Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2014 – Identifikace záměru projektu“. Každý předkladatel může předložit jeden námět.

Projekty musí respektovat základní mezinárodní humanitární principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti i mezinárodní humanitární právo.

Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 2,5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.

II. Oprávněné subjekty – příjemci dotace

V souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. dotace z finančních prostředků účelově vyčleněných na humanitární pomoc může být poskytnuta pouze subjektům spadajícím pod písmena e), f) nebo i). Jedná se o tyto typy dotací:

  • dotace občanským sdružením;
  • dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely;

·         dotace nadacím, nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem.

III. Způsob podání

Náměty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři na předepsaném formuláři „Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2014“ nejpozději 5. 5. 2014 do 14:00 hod. poštou nebo osobně na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Loretánské nám. 5

118 00  Praha 1

Obálka musí být označena „Humanitární pomoc – Výzva MZV 2014/Filipíny“ a „NEOTEVÍRAT“ a musí obsahovat také název a adresu žadatele.

Náměty přikládejte rovněž v elektronické formě nebo je elektronicky zasílejte na e-mailovou kontaktní adresu: hana_volna@mzv.cz

 

 

IV. KRITÉRIA HODNOCENÍ

Pro dotační titul „Účelová dotace pro nestátní neziskové organizace v rámci poskytnutí humanitární pomoci“ MZV ČR stanovuje tato závazná hodnotící kritéria:

  1. Přínos pro příjemce pomoci (max. 35 bodů)
  2. Schopnost realizace (max. 25 bodů)
  3. Respektování charakteru a principů poskytování humanitární pomoci (max. 20 bodů)
  4. Účelnost vynaložení finančních prostředků (max. 10 bodů)
  5. Využití jiných zdrojů financování, finanční udržitelnost (max. 10 bodů)

V. HARMONOGRAM

Výzva je vyhlášena 16. 4. 2014 s termínem pro podání námětů nejpozději 5. 5. 2014 do 14:00 hodin. Výsledky výběru námětů budou zveřejněny nejpozději 23. 5. 2014. Úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k předložení úplného projektového dokumentu do 6. 6. 2014. V případě schválení projektu k realizaci bude předkladateli vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a v závislosti na rozpočtových možnostech MZV mu budou uvolněny finanční prostředky. 

VI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci této výzvy. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celou výzvu, a to bez udání důvodu.

přílohy

FormularPrihlaska.doc 71 kB doc (Word dokument) 16.4.2014

.