Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Evropská unie

 

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a významným zastáncem pozitivních principů její realizace. Na formulaci a provádění rozvojové politiky se aktivně podílí i Česká republika.

Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do oblasti sdílených pravomocí, kdy se aktivity Unie a členských států vzájemně doplňují a posilují. Základním dokumentem EU pro oblast rozvojové spolupráce je Evropský konsensus o rozvoji z roku 2005, který stanovuje společný rámec pro opatření v oblasti rozvojové spolupráce na úrovni členských států i Unie a potvrzuje společné závazky spojené s plněním Rozvojových cílů tisíciletí, především snížení celosvětové chudoby o polovinu do roku 2015. Konsensus klade velký důraz na partnerství s rozvojovými zeměmi a jejich vlastní odpovědnost za proces rozvoje, ale také na větší efektivnost poskytované pomoci a na koherenci rozvojové politiky s dalšími politikami, které na rozvoj mají vliv.

V roce 2012 byly priority rozvojové spolupráce EU aktualizovány v dokumentu Agenda for Change, který byl přijat formou závěrů Rady EU. Jde o reakci na měnící se potřeby rozvojových zemí, domácí očekávání i celkový globální kontext. V souladu s Agenda for Change bude EU svou rozvojovou spolupráci do budoucna více zaměřovat na lidská práva, podporu demokracie a dobrou správu věcí veřejných a dále na inkluzivní a udržitelný rozvoj. Při realizaci rozvojové pomoci EU bude více uplatňován diferencovaný přístup k partnerským zemím. EU také potvrdila svůj závazek k posílení koordinace aktivit a zlepšení koherence politik.

Priority Agenda for Change se odrážejí i v nové strategii o budoucnosti rozpočtové podpory EU. ČR se její přípravy aktivně účastnila a podpořila změny, které povedou ke zlepšení finančního managementu, makroekonomické stability a růstu i k boji proti korupci. Rozpočtová podpora má doplňovat – nikoliv nahrazovat – generování domácích zdrojů v partnerských zemích.

Při realizaci rozvojové pomoci EU prosazuje ČR, spolu s dalšími státy, které do EU vstoupily od  roku 2004, aby byl kladen větší důraz na využívání transformačních zkušeností, kterými tyto státy disponují. Jejich ilustrativní přehled nabízí specializovaná internetová stránka zpracovaná společně s Evropskou komisí.

Česká republika v rámci EU dlouhodobě usiluje o úzkou vazbu své zahraniční pomoci s aktivitami a politikami Unie a zároveň o geografickou vyváženost a efektivnost rozvojové spolupráce EU. Podílí se na formulaci rozvojové politiky EU s důrazem na vlastní obsahové i teritoriální priority a účastní se programování a realizace finančních nástrojů vnější spolupráce EU. ČR podporuje iniciativu společného programování EU (tzv. EU Joint Programming), která povede k zefektivnění společného působení EU v partnerských zemích.

Rozvojová spolupráce financovaná z rozpočtu EU a z EDF

Systém vnější spolupráce EU je tvořen několika nástroji financovanými z rozpočtu EU a Evropským rozvojovým fondem (EDF), který stojí mimo všeobecný rozpočet EU. více ►

.