Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj – UNIDO

 

(Archivní článek, platnost skončena 24.01.2014.)

UNIDO je organizací systému OSN, která byla založena rezolucí Valného shromáždění č. 2152 z 17. listopadu 1966 a specializuje se na podporu integrace rozvojových zemí do světové ekonomiky prostřednictvím budování kapacit v oblasti průmyslu, zemědělství a environmentálních technologií.

UNIDO pomáhá rozvojovým zemím při budování exportních kapacit, soukromého podnikatelského sektoru a příznivého investičního klimatu a v jejich přístupu na vyspělé trhy. Důležitou součástí aktivit UNIDO je šíření znalostí souvisejících s rozvojem průmyslu a poskytování platformy pro průmyslovou a technickou spolupráci. 

Aktuální aktivity UNIDO:

UNIDO se dlouhodobě zaměřuje na tři tematické priority: (1) redukce chudoby pomocí produktivních aktivit, (2) budování obchodních kapacit, (3) životní prostředí a energie.

Ve své nové strategii představuje agentura UNIDO řadu inovací, a to včetně struktury organizace a zaměření na konkrétní cíle a projekty, které by měly být dosaženy především na regionálních a národních úrovních. Tento nový přístup si klade za cíl propojit politiky vlád a mezinárodních institucí.

Velký vliv na fungování agentury mají regionální programy a kanceláře.  Výrazná míra decentralizace agentury UNIDO, která má být ještě podpořena ve střednědobém horizontu, zvyšuje relevanci strategického a politického poradenství veřejnému a soukromému sektoru. Poskytování poradenských služeb představuje jednu z hlavních funkcí agentury UNIDO.

V období 2010-2013 má dojít k řadě programových zlepšení a rozšíření, a to zejména v oblastech:

(a) Spolupráce Jih-Jih.

(b) Zaměstnanost mládeže.

(c) Ženy v průmyslovém rozvoji a podpora jejich ekonomických kapacit.

(d) Čistší produkce a účinné využívání zdrojů včetně podpory průmyslů s nízkým obsahem uhlíků.

(e) Přístup k energii a energie pro chudé.

(f) Partnerství s finančními institucemi.

(g) Posilování průmyslových kapacit prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů

Cílem agentury je i posilování strategického partnerství s ostatními agenturami OSN a koherence mezi centrálou a lokálními kancelářemi.

Hlavní rozvojové cíle UNIDO představují průmyslový rozvoj pro redukci chudoby, inkluzivní globalizace a udržitelnost životního prostředí.

 

I. Tematické priority: 

1.      Redukce chudoby produktivními aktivitami

Předpokládaný dopad: Ženy a muži budou rovnoměrně zplnomocněni k tomu, aby vytvářeli a navyšovali svoje příjmy prostřednictvím zapojení do produktivních průmyslových aktivit.

Ekonomický růst je chápán jako nejefektivnější způsob k dosažení cílů v této prioritní oblasti. Ten má být podpořen zapojením rozvojových zemí do mezinárodních investic a podporou transferu technologických know-how. V oblasti redukce chudoby produktivními aktivitami se UNIDO zaměřuje především na zapojení žen.

2.      Budování obchodních kapacit v oblasti průmyslu

Předpokládaný dopad: Bude podpořena průmyslová produkce v rozvojových zemích. Těmto zemím bude umožněno obchodovat se zbožím a službami, které odpovídají mezinárodním standardům pro veřejný a soukromý sektor. Zároveň budou mít i možnost využívat benefitů globalizace.

V důsledku finanční krize 2008 dochází k obnovení zájmu o průmyslovou politiku. V návaznosti na tento obnovený zájem představuje UNIDO budování obchodních kapacit na národních úrovních jako významný komponent svojí politiky. Důraz je kladen i na analýzu současné struktury průmyslu a konzultace mezi veřejným a soukromým sektorem. Při tom by nemělo dojít k diskriminaci MSP[1] a politika UNIDO by měla podporovat vývoj privátního sektoru jako celku.

3.      Životní prostředí a energie

Předpokládaný dopad: Budou zavedeny čistší, nízkokarbonové metody produkce a metody zaměřené na  účinnější využívání zdrojů. Tyto metody pak budou sloužit k zmírnění dopadů poškození životního prostředí a klimatických změn.  

Ačkoliv rozvojové země by měly mít šanci využívat svůj podíl z přírodních zdrojů, současné trendy rozvoje mají negativní dopad na životní prostředí. Proto UNIDO považuje za svoji prioritu podporu změny v rozvinutých i rozvojových zemích a dlouhodobě prosazuje metody průmyslového rozvoje, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Rozvojové země by se měly vyhnout konvenčním strategiím rozvoje a implementovat politiky ohleduplné k životnímu prostředí. Nakládání s odpadky by například mělo být chápáno jako integrální součást průmyslové politiky. Ochrana životního prostředí v podnicích je podpořena zřizováním tzv. Národních center pro čistší produkci. Důraz je kladen především na podniky zabývající se zpracováním zemědělských produktů, jako je např. kůže, dřevo a potraviny.

 

II. Průřezové programy

 Strategický průmyslový výzkum a statistiky

Jedním z hlavních cílů výzkumného programu je identifikace a vysvětlení modelů průmyslového růstu a faktorů, které ho podporují. Výzkum se zaměřuje na strukturální změny v rámci manufakturní výroby, domácích investic a technologického pokroku, a to především v nejméně rozvinutých zemích a v zemích se středními příjmy.

Partnerství s mezinárodními finančními institucemi a soukromým sektorem

Toto partnerství má podpořit vliv rozvojových aktivit UNIDO. Vzhledem k tomu, že finanční instituce, soukromý sektor i UNIDO mají často rozdílné cíle, je třeba vytvořit inovativní metody spolupráce.  Důraz je kladen především na spolupráci se specifickými finančními institucemi, které sdílejí cíle UNIDO v oblasti omezení chudoby, podpory ekonomického růstu a ochrany životního prostředí.

Spolupráce Jih-Jih

Spolupráce Jih-Jih dlouhodobě představuje klíčovou prioritu pro agenturu UNIDO. Po úspěšném ustanovení Center průmyslové spolupráce Jih-Jih (SSC Center) v Indii (2007) a v Číně (2008) se očekává, že tři nebo čtyři nová centra začnou fungovat během roku 2013 v několika zemích se středními příjmy.  UNIDO také významně spolupracuje s ostatními orgány OSN, jako např. s Jednotkou OSN pro spolupráci Jih-Jih.

Speciální program pro nejméně rozvinuté země

Aktivity UNIDO budou směřovat k posílení investic a technické spolupráce prostřednictvím nově ustanovených center Jih–Jih. Podpora LDCs bude směřována především na budování obchodních kapacit, rozvoj MSP, čistší produkci a transfer technologií. UNIDO bude zároveň podporovat udržování zaměření na MDG a redukci chudoby a sociálně zodpovědný soukromý sektor.  UNIDO bude také rozvíjet novou iniciativu pro formulaci a implementaci specifických programů Pomoc pro obchod v osmi pilotních zemích ve spolupráci s partnery EIF.

 

Regionální priority

UNIDO zastřešuje regionální programy pro Afriku, arabský region, Asii a Pacifik, Evropu a země bývalého Sovětského svazu, Latinskou Ameriku a Pacifik. Tyto regionální programy jsou ještě dále rozděleny do specifických programů zaměřených především na na LDCs a pokonfliktní uspořádání.

Regionální program pro Afriku

UNIDO plně podporuje Akční plán pro zrychlený průmyslový vývoj, který byl schválen na zasedání hlav států Africké unie v Addis Abebě v roce 2008. Pro podporu implementace tohoto plánu bylo schváleno sedm klastrů: (1) průmyslová politika a institucionální směřování, (2) zlepšení produkce a kapacit trhu, (3) posílení infrastruktury a energetiky pro průmyslový rozvoj, (4) lidské zdroje pro průmysl, (5) průmyslové inovace a výzkum, (6) financování a mobilizace finančních zdrojů a (7) udržitelný rozvoj. UNIDO dále podporuje technickou spolupráci a investice africké diaspory, afrických státních investičních fondů, dalších zahraničních investorů a vznikajícího afrického soukromého sektoru a kapitálových trhů.

Příklady projektů: 

Africká iniciativa pro průmyslové kapacity je zaměřená na zlepšení průmyslové výkonnosti na regionální úrovni prostřednictvím diverzifikace produkce za využití vlastních přírodních zdrojů. Dále pak podporuje rozšíření integrace afrických států do regionálních a globálních trhů.

Západoafrický program na podporu kvality si klade za cíl podpořit konkurenceschopnost exportu osmi západoafrických států Západoafrické ekonomické a monetární unie. Program podporuje především vývoz bavlny, ryb, ovoce, zeleniny a ořechů. Program současně zajišťuje i technickou expertizu, akreditaci a standardizaci výrobků.

Regionální program pro arabský region

Regionální program pro arabský region je zaměřený především na podporu podniků, a to zejména ve venkovských oblastech. Dále je důraz kladen na rozšíření ekonomických kapacit žen a mládeže s důrazem na podporu zaměstnanosti, posílení tzv. “chybějící střední třídy“ a implementace programů zaměřených na soukromý sektor.  

Příklady projektů:

Kulatý stůl představitelů arabského regionu podporuje difuzi technických know-how.

V arabském regionu je velká část projektů organizována na úrovni států. Jejich cílem je především usnadnění přístupu k trhu prostřednictvím exportních konsorcií, zlepšování kvality, standardů průmyslových produktů a jejich certifikace.

Regionální program pro Latinskou Ameriku a Karibik

UNIDO regionální program pro Latinskou Ameriku a Karibik podporuje konkurenceschopnost průmyslové produkce. Cílem programu je i optimalizovat technickou spolupráci regionu.

Příklady projektů:

Banka průmyslových znalostí byla vytvořena pro sdílení expertýz a zkušeností pro podporu horizontální spolupráce. Banka poskytuje i technickou a finanční podporu.

Observatoř pro obnovitelnou energii v Latinské Americe a Karibiku představuje multiinstitucionální a multidisciplinární mechanismus, který si klade za cíl redukovat chudobu a podpořit ekonomický rozvoj prostřednictvím investic do obnovitelné energie.

Poradní skupiny představují významnou složku interakce národních aktérů relevatních v oblasti průmyslu.

  Regionální program pro Evropu a země bývalého Sovětského svazu

Jedním z hlavních cílů tohoto programu je vytvoření systematické analýzy příjmových zemí, jejich priorit a požadavků.  Současně program mapuje i geografické a tématické priority donorů a předává relevantní a aktuální informace permanentním misím členských států ve Vídni, lokálním partnerům atd.  

Příklady projektů:

Mezi významnou aktivitu tohoto regionálního programu patří podpora padesáti sedmi projektů plynovodu s celkovým rozpočtem na 93 milionů USD. 

Projekt Čistší produkce (CP) podporuje dialog mezi průmyslovým a státním sektorem a podporuje transfer investic do ekologicky šetrných technologií.  Od roku 1994 bylo ustanoveno třicet osm Center pro čistší produkci, 14 z nich v regionu Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. 

Projekt na podporu zvýšení kapacit vodního hospodářství bude zajišťovat asistenci vládám  ve formulaci politik na odstranění znečištění v povodí Západního Bugu na Ukrajině.

 

 

Spolupráce ČR a UNIDO:

Činnost UNIDO odpovídá sektorové prioritě zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR - ekonomický rozvoj vč. energetiky. Organizace implementuje projekty ve všech prioritních programových zemích ZRS ČR. V rámci UNIDO se ČR zapojuje do rozhodovacích procesů - ČR je v letech 2012-15 členem Rady pro průmyslový rozvoj (IDB),  která je nejvyšším výkonným voleným orgánem UNIDO. Předtím byla členem v období 2006 – 2009.

UNIDO je důležitým fórem pro získávání kontaktů se zahraničními partnery, zejména z rozvojových zemí. Účelové příspěvky pro UNIDO jsou obvykle poskytovány na konkrétní projekty; je tedy možné sladit projekt s prioritami ZRS ČR, zapojit české know-how a až do ukončení implementace kontrolovat účelnost vynaložených prostředků. Povinné i účelové příspěvky pro UNIDO jsou započitatelné jako oficiální rozvojová pomoc.

.