Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozvojový program OSN - UNDP

 

(Archivní článek, platnost skončena 13.02.2014.)

Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme - UNDP), založený v roce 1966 na základě rezoluce VS OSN č. 2029, je hlavním orgánem OSN pro koordinaci rozvojové činnosti. UNDP poskytuje rozvojovým zemím podporu pro snižování chudoby a dosažení rozvojových cílů, včetně Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) a cílů národních rozvojových programů. UNDP se zaměřuje především na rozvoj kapacit nejméně vyvinutých států světa.

Vzhledem k tomu, že k naplnění MDGs již nezbývá mnoho času, si UNDP klade v tomto období za cíl zmobilizovat politickou sféru, prostředky i úsilí k zajištění adekvátní odpovědi na současné globální výzvy. Ačkoliv klimatické změny ovlivňují všechny země, často nejvíce postižené jsou země méně socioekonomicky vyvinuté. Současně i státy, kterým se podařilo dosáhnout statusu země se středními příjmy, musí čelit mnohým rozvojovým problémům. Alokace finančních prostředků bude více selektivní a diverzifikovaná, i přestože roste naléhavost mnohých rozvojových problémů.

Akční plán UNDP na období 2008 – 2013 se snaží především najít adekvátní odpověď na aktuální globální výzvy a zlepšit schopnost UNDP efektivně a flexibilně reagovat.

Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím:

 • Podpory národních rozvojových agend a programů MDGs prostřednictvím co nejvíce cílených intervencí na národních úrovních, tak aby bylo dosaženo strategických a transformačních cílů.
 • Využití a posílení globální sítě sdílení know-how a poradenství k podpoře transformací na národní úrodni a k podpoře kvalitních rozvojových intervencí.
 • Podpory a rozšíření strategických partnerství a sdílení know-how mezi zeměmi globálního Jihu i mezi zeměmi rozvojovými a rozvinutými státy.
 • Využití globální sítě UNDP k podpoře spolupráce mezi aktéry podílejícími se na rozvojových aktivitách.
 • Dosažení měřitelných rozvojových výsledků, které by měly dopad na udržitelný lidský rozvoj.

Dále bylo identifikováno sedm hlavních oblastí, ve kterých je třeba urychlit změny a zajistit, aby UNDP svojí činností co nejlépe reflektovala rozvojové výzvy 21. století. Mezi těchto sedm hlavních činností patří.

 • Zajištění postavení UNDP jako světové rozvojové organizace založené na rozvojových znalostech - Na tento cíl se váže i posílení postavení UNDP jako znalostní platformy. Dále má být podpořen přenos těchto znalostí do národních akčních strategií a má být vytvořen systém, který by umožnil sdílení rozvojových znalostí mezi všemi úrovněmi.
 • Měření a řízení k zajištění rozvojových cílů - S tímto cílem souvisí především práce s národními partnery, tak aby se zlepšilo zaměření a strategická orientace Rámců rozvojové spolupráce OSN a konkrétních Národních programových dokumentů. To by mělo především přispět ke stanovení jasných a měřitelných rozvojových rámců. Kultura řízení rozvojových programů zaměřeného na konkrétní výsledky by se pak měla přenést na relevantní instituce.
 • Strategická komunikace - Jedná se především o zlepšení komunikace s externími partnery o činnosti a výsledcích UNDP se zaměřením na zlepšení kvality publikací. Zároveň by se měla zlepšit i interní komunikace.
 • Posílení strategických partnerství - V této oblasti se jedná především o rozšíření a posílení existujících partnerství s donory, o podporu spolupráce Jih-Jih  se zaměřením na nejméně vyvinuté státy a zapojení nových klíčových rozvíjejících se států do tohoto druhu spolupráce. Déle se jedná o rozšíření strategických partnerství s klíčovými multilaterálními a regionálními organizacemi.
 • Výkonnost řízení a rozvoj zaměstnanců - Zlepšení v oblasti výkonnosti řízení a rozvoje zaměstnanců se týká především systému nabírání nových zaměstnanců, výkonnostních pobídek pro zaměstnance a zlepšování řídících schopností managementu.
 • Efektivita a snížení procesní zátěže - Snížení procesní zátěže by mělo spočívat v identifikaci klíčového minima povinného procesu, tak aby UNDP působil efektivně a zodpovědně. Proto bude zapotřebí reformovat některé politiky a procedury.
 • Koordinace rozvojové spolupráce OSN na národních úrovních - K dosažení zlepšení v této oblasti je třeba posílit lokální koordinační systém.

 

Spolupráce ČR s UNDP:

UNDP je jedním z hlavních partnerů ČR v oblasti multilaterální rozvojové spolupráce. ČR se rovněž zapojuje do rozhodovacích procesů v rámci UNDP, kdy je na období 2011-2013 členem Výkonné rady UNDP/UNFPA (v minulosti byla ČR členem Výkonné rady UNDP/UNFPA v letech 1998-2000 a 2002-2004).

UNDP je rovněž jedním z hlavních programů, do něhož ČR směřuje své finanční příspěvky na multilaterální rozvojovou pomoc. Roli dárce rozvojové pomoci plní ČR ve vztahu k UNDP už od roku 2000. Od roku 2001 poskytuje do Svěřeneckého fondu při Regionální pobočce UNDP v Bratislavě pravidelný příspěvek na poskytování pomoci a technické podpory rozvojovým a transformujícím se zemím (zejména z jihovýchodní Evropy a SNS). Jednalo se zejména o přenos českého know-how a odborných zkušeností formou školení, seminářů, studijních cest, technické pomoci a poradenství. Poptávka po českých odbornících je zvlášť v post-sovětských zemích a na Balkáně vysoká.

 

Regionální centrum UNDP v Bratislavě:

Pro spolupráci ČR s UNDP je klíčová zejména regionální pobočka UNDP v Bratislavě, která se zaměřuje na region střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států.

Ačkoliv většina programových zemí této pobočky dosáhla statusu zemí se středními příjmy s relativně vysokou úrovní lidského rozvoje, mnohé rozvojové výzvy zůstávají akutní, a to zejména ve třech zemích s nižšími příjmy (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán). Podle statistiky Světové banky žilo v roce 2008 - před ekonomickou krizí - v tomto regionu 129 milionů lidí (29% celé populace regionu) pod hranicí chudoby nebo byli náchylní k chudobě. Významná skupina zemí se ještě plně nezotavila z recese spojené s politickou a ekonomickou transformací v 90. letech.

Hlavní výzvy pro tento region představuje

(a)    vzrůstající nerovnoměrnost mezi bohatými a chudými a městskými a rurálními oblastmi

(b)   zhoršující se lidský kapitál související s nekvalitním vzděláním a odlivem mozků

(c)    migrace jako záchrana před nedostatečným rozvojem a závislost na remitencích

(d)   demografické změny

(e)    nerovnoměrné řízení a implementace politik

(f)    nedostatek přístupu k udržitelným energiím, dědictví nerovnoměrně rozložené energetické základny a risk spojený s klimatickými změnami a neudržitelností správy přírodních zdrojů.

(g)    vzrůstající počet jedinců nakažených HIV (programové země pod správou UNDP Bratislava představují jediný region, kde počet nakažených roste)

V souladu se základními principy UNDP usiluje regionální program se sídlem v Bratislavě o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí, a to především se zaměřením na sociální soudržnost. Dosažení tohoto výsledku ale je a bude ovlivněno ekonomickou krizí.  

Podle výzkumu UNDP ovlivní krize většinu indikátorů lidského rozvoje. Například počet lidí žijících pod 5USD na den by se mohl zvýšit až o několik desítek milionů. Dětská úmrtnost by měla vzrůst z 10 na 12 na tisíc dětí narozených během roku 2013.

Regionální program vytváří rámec pro posílení aktivit UNDP v regionu prostřednictvím podpory regionální spolupráce, podporou identifikace rozvojových výzev, urychlováním řešení rozvojových výzev a podporou investic do rozvojových expertíz. S regionálními a globálními partnery pak regionální program UNDP v Bratislavě podporuje tvorbu rozvojových znalostí stejně jako dialogy, procesy a politiky založené na nejlepších dostupných expertizách. Zároveň také flexibilně reaguje na aktuální rozvojové výzvy v regionu.

Programové zaměření

Nový regionální program se zaměřuje na níže zmíněné klíčové oblasti, usiluje o rozvoj kapacit jedinců i států, rozšíření dobré správy věcí veřejných, rovnost pohlaví a horizontální i triangulární spolupráce jako hnací síly ve všech oblastech rozvojové problematiky.

 Oblast č. 1: Životní prostředí a energetika

Největší výzvy v oblasti životního prostředí představuje zajištění efektivního vodohospodářství, udržení biodiverzity, zmírňování klimatických změn a adaptace na tyto změny.  Tyto výzvy do velké míry souvisí s průmyslovým modelem z doby před ekonomickou a politickou transformací.

Cílem v této oblasti je zlepšení kapacit národních vlád tak, aby došlo k přechodu na nízkoemisní produkci  a k implementaci ekonomických strategií, které by byly odolnější vůči změnám klimatu. Dále by do konce roku 2013 mělo dojít k zlepšení kapacit národních vlád pro udržení a řízení ekosystémů a přírodních zdrojů.

Oblast č. 2: Chudoba, sociální nerovnoměrnost a sociální soudržnost

 Zlepšování lidského rozvoje, omezení chudoby a dosažení rozvojových cílů tisíciletí představují klíčové aktivity UNDP. S tím jak se hlavní pole zájmu v postkomunistických státech posouvá z oblasti fundamentální restrukturalizace ekonomických systémů a vztahů směrem k efektivnější správě decentralizovaných systémů založených na tržní ekonomice, UNDP směřuje svoji činnost na vývoj sdílené perspektivy na politiky na makro úrovni a systémové politiky mezi vládami regionu. To by mělo přispět k lepšímu řešení výzev spojených s lidským rozvojem v regionu. Tyto aktivity vyžadují porozumění faktorů, které podmiňují socioekonomický rozvoj regionu, jako např. rozšíření HIV, vznik stigmatu, diskriminace a sociální vyloučení.

Pro mnohé státy regionu se můžou nejhorší aspekty sociálního dopadu globální ekonomické krize teprve objevit. Socioekonomické implikace globální krize zahrnují nezaměstnanost, chudobu, omezení finančních prostředků na zdravotní péči a zhoršování dalších indikátorů lidského rozvoje

Cílem v této oblasti je zlepšení politických a institucionálních kapacit pro řešení výzev spojených s lidským rozvojem a rozvojem ohrožených skupin v Evropě a Společenství nezávislých států, a to především prostřednictvím monitoringu, zapojení soukromého sektoru a programování s ohledem na rovnoprávnost pohlaví.

Oblast č. 3: Regionální podpora nadnárodnímu řízení a rozvoji

UNDP Bratislava již několikrát prokázala schopnost vybudovat instituce a podpořit komunity, které pak samy vytvářely nadnárodní a komunitní rozvojové programy. To přispělo i k větší koherenci politik napříč státy regionu a šíření informací o inovacích v oblasti rozvoje. 

Cílem v této oblasti je, aby nadnárodní instituce a komunity podpořily udržitelné a integrované nadnárodní rozvojové aktivity, které by braly v úvahu klimatické změny a principy řádné správa věcí veřejných.

Oblast č. 4: Řádná a efektivní správa věcí veřejných a sociální soudržnost

Budování integrovaného přístupu k posilování nezávislých institucí je klíčové pro udržitelný rozvoj. Cílem UNDP je tedy do konce roku 2013 dosáhnout posílení vládních a institucionálních struktur, tak aby mohly účinně hrát svoji roli ve spravedlivém poskytování veřejných služeb, zlepšení transparentnosti a odpovědnosti. 

Řízení regionálního programu, monitoring a evaluace

 Projekty budou implementovány na regionální a subregionální úrovni se zapojením kanceláří v konkrétních programových zemích podle potřeby konkrétních projektů.  Větší regionální programy jsou řízeny projektovými manažery. Celkové fungování regionálního programu zastřešuje Bratislavský poradní výbor, který se skládá ze zástupců každého regionu, zástupců subregionálních uskupení a zástupců Úřadu pro rozvojovou politiku UNDP, Úřadu UNDP pro předcházení krizím a obnovu a Úřadu UNDP pro management.

Projekty pod záštitou regionálního programu budou strukturovány podle konkrétních potřeb států a budou významně konzultovány s národními a regionálními zúčastněnými stranami a UNDP kanceláří v jednotlivých státech.

Management, monitoring a evaluace regionálního programu UNDP odpovídá programovému nastavení UNDP, jeho operačním politikám a procedurám podle strategického plánu UNDP. Během roku 2013 projde regionální program UNDP nezávislou evaluací.

Regionální program se sídlem v Bratislavě bude financován především přibližně 5,9 miliony USD ročně ze základních fondů.  Tři procenta z celkového rozpočtu připadnou na rozvoj regionálního programu, monitoring a evaluaci.

Charakter programu vyžaduje blízkou spolupráci mezi UNDP, státy regionu, regionálními a subregionálními organizacemi. Zároveň také vyžaduje, aby UNDP hrál významnou roli v rámci regionální struktury OSN a úzce spolupracoval s dalšími agenturami OSN v regionu, jako např. FAO, ILO, UNICEF, UNEP a UNHCR. Současně je i nutná koordinace aktivit s EU, OBSE, Světovou bankou a dalšími mezinárodními finančními institucemi.  Tímto způsobem může regionální program UNDP přispět k posílení vazeb a rozvoji občanské společnosti, akademického sektoru, médií i soukromého sektoru. Vazby s dalšími organizacemi zásadně přispívají k udržitelnosti a efektivitě rozvojových projektů.

.