Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výběrové řízení pro účast v programu studie proveditelnosti

 

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení pro účast v programu studie proveditelnosti

Předmět výběrového řízení

Předmětem výběrového řízení je vyhodnocení přihlášek do Programu Studie proveditelnosti. Program Studie proveditelnosti vychází z Plánu zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro rok 2014 (usnesení vlády č. 403 ze dne 29. května 2013). Finanční prostředky na podporu projektů Programu Studií proveditelnosti pro rok 2014, v celkové výši 2 mil. Kč byly schváleny v rámci výše zmíněného vládního usnesení.

Veškeré informace potřebné k účasti na programu jsou obsaženy v metodice programu Studie proveditelnosti – verze „květen 2014“.

Program Studie proveditelnosti – záměr, základní informace, teritoriální a sektorové ukotvení

Záměrem Programu Studie proveditelnosti je vyšší zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce prostřednictvím proplacení nákladů potřebných pro přípravu Studie proveditelnosti, jejichž předmětem je specifikace realizace ekonomicko-rozvojové příležitosti. Ekonomicko-rozvojovou příležitostí se rozumí projekt, u kterého je předpoklad výhodnosti jak pro český, tak pro místní subjekt a to s rozvojovým aspektem, s aspektem udržitelnosti a investiční návratnosti. Studie proveditelnosti, vytvořená v rámci tohoto programu, bude předána místnímu partnerovi k využití. Zároveň by měla sloužit jako výchozí podklad českému realizátorovi (v součinnosti s místním partnerem) k zajištění finančních prostředků nutných k realizaci předmětu projektu.

Způsob implementace v rámci programu Studie proveditelnosti se odvíjí od preferované varianty  následné úhrady realizace předmětu projektu, přičemž výběr na je žadateli a místním partnerovi (v součinnosti s ostatními partnery – pokud existují).  První variantou je, že následné financování je předběžně zajištěno (tedy že je identifikován subjekt, který předběžně vyjádřil zájem o úhradu nákladů spojených s realizací předmětu projektu). Variantou druhou je, že žadatel spolu s místním partnerem mají zájem o úhradu projektových nákladů ze strany ČEB formou zvýhodněného úvěru (v případě schválení ze strany ČEB). 

Program Studie proveditelnosti se vztahuje zejména na země, ve kterých ČRA aktivně působí – jmenovitě tedy Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestina, Srbsko a Zambie. Návrhy lze podávat i na ostatní rozvojové země dle definice OECD, kde politický a hospodářský kontext umožňuje návaznou komerční spolupráci.

Sektorové zaměření programu Studie proveditelnosti vychází ze snahy pokrýt velkou škálu možností, s přihlédnutím k sektorovým prioritám ZRS ČR a požadavkům ze zemí, kde ČRA aktivně působí. Jmenovitě se jedná o následující:

  • rozvoj malých a středních společností;
  • ochrana životního prostředí;
  • zemědělství;
  • rozvoj infrastruktury (např. energetika či vodní hospodářství).

Zaměření na jiné země či sektory je možné pouze na základě zvláštního vyhodnocení ze strany ČRA a po doporučení Zastupitelského úřadu České republiky v dané zemi.

Podmínky účasti

Zájemce o účast v Programu, který splňuje podmínky uvedené v přiložené metodice Programu, tzn.:

-          je česká společnost řádně registrovaná v ČR a efektivně provozující podnikatelskou činnost na území ČR;

-          má vyrovnanou platební bilanci, je důvěryhodná a solventní společnost řádně plnící daňové povinnosti; kladný hospodářský výsledek v posledních 2 letech;

-          má dostatečné zkušenosti ve výkonu předmětu své činnosti a kvalitní manažerské schopnosti a lidské zdroje pro účast v Programu;

-          nepřesáhne za předpokladu získání finanční dotace v rámci tohoto Programu limit pro „de minimis“.

zašle vyplněnou přihlášku pro Program Studie proveditelnosti, která tvoří přílohu metodiky. Doklady potvrzující výše uvedené podmínky budou doloženy zájemcem o účast v případě jeho výběru, před uzavřením smlouvy.

Požadavky na místního partnera najdete v metodice k tomuto programu.

Finanční podpora

ČRA podpoří projekty, které nejlépe splňují kritéria popsaná v metodice. Finanční podpora v rámci Programu Studie proveditelnosti z prostředků české zahraniční rozvojové spolupráce je v souladu se schválenou metodikou do výše 500 tis. Kč.

Vyhlášení výběrového řízení a příjem přihlášek: 

Výběrové řízení je veřejně vyhlášeno dne 12.5.2014

Vaše návrhy zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) v písemné i elektronické formě na CD

na následující adresu:

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3

118 50  Praha 1

Příjem přihlášek končí dne 6. 6. 2014 v 17:00 hod. Návrhy zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

 Žádost se podává v obálce označené:

  • názvem výběrového řízení – tedy „Program Studie proveditelnosti“;
  • plným jménem (názvem) žadatele a adresou;
  • textem „NEOTEVÍRAT“

Vyhodnocení přihlášek:

Došlé návrhy budou zpracovány pověřeným administrátorem, který prověří úplnost podaných přihlášek. V případě nutnosti budou kontaktovány zastupitelské úřady ve věci předběžného posouzení podaného návrhu s přihlédnutím ke znalosti místních podmínek a kontextu. Úplné žádosti (případně spolu se stanoviskem ZÚ) budou předány hodnotící komisi, která návrhy posoudí a na základě hodnotících kritérií vybere vítězné návrhy. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn do dne 26. 6. 2014 na webových stránkách zadavatele.

Hodnotící kritéria:

U úplných návrhů budou hodnoceny jeho dopady v případě realizace a to především ve dvou hlavních, níže uvedených aspektech.

Rozvojový aspekt - bude hodnocen dopad ve věci:

  • zvýšení zaměstnanosti v regionu;
  • udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí;
  • zlepšení životních podmínek místního obyvatelstva.

Ekonomický aspekt – bude hodnocen dopad ve věci:

·         možnosti návaznosti služeb a souvisejících prací v místě;

·         odborných a finančních kapacit v místě;

·         investiční návratnost plánovaného projektu,

Přihlédnuto bude také k předpokládané schopnosti kvalitní realizace žadatele, a to na základě:

·         referencí žadatele (popřípadě jeho parterů) z dané země

·         formy plánované spolupráce s místním partnerem

Osoba pověřená pro věcná jednání v rámci výběrového řízení:

Mgr. Ivan Lukáš M. A., Ph.D., referent ČRA – oddělení formulace projektů

lukas@czda.cz

tel.: 251 108 151

přílohy

Metodika 318 kB pdf (Acrobat dokument) 12.5.2014

metodika příloha 1 žádost o finanční podporu 49 kB docx (Dokument) 12.5.2014

metodika příloha 2 žádost o finanční podporu 32 kB xlsx (Dokument) 12.5.2014

Metodika_příloha_3_struktura_závěrečné_zprávy 48 kB docx (Dokument) 13.5.2014

.