Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční rozvojová a transformační spolupráce

 

Srbsko bylo jedním z největších příjemců vládního programu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). V letech 2002 až 2012 vláda ČR věnovala pouze na bilaterální projekty ZRS v Srbsku částku cca 23 mil. EUR, což ji řadí mezi nejaktivnější poskytovatele ZRS v Srbsku (zejména ve srovnání s ostatními novými členskými státy EU) s podílem cca 0,6% na celkové částce donací, které Srbsko získalo. Od roku 2010 patří Srbsko z hlediska nové koncepce mezi tzv. projektové státy, což odpovídá jak celkovému vývoji Srbska, tak i jeho postupnému přibližování EU. Vzhledem k intenzifikaci snah Srbska o postupné sbližování s EU, došlo také ke změnám v přístupu k českým rozvojovým projektům v Srbsku.

Vzájemná rozvojová spolupráce byla rozšířena o evropskou dimenzi a mnohé projekty se mimo jiné soustředí také na poskytnutí technického know-how, předání zkušeností s procesem ekonomické transformace a celkově na poskytnutí asistence související s budoucím vstupem do EU.

Současně dále probíhají projekty v sektorech, které se již v předchozích obdobích ukázaly jako úspěšně, tj. zdravotnictví, zásobování vodou a sanitace, výroba dodávky a energie a v sektoru obchodu a dalších služeb. Větší důraz bude kladen na komerční návaznost na dříve realizované projekty a na širší přístup českých subjektů k projektům, financovaným ze strany EU.

Výčet projektů ZRS, probíhajících v letech 2010- 2013

Sektor Název projektu Realizátor Doba realizace Celkem rozpočet (v tis. Kč)
Průmyslový rozvoj Průzkum zdrojů a dodávky technologie úpravy pitné vody Lazarevac GEOtest Brno, a.s. 2007-2013 25 000
Zajištění kontinuity těžby na dolech Rembas a Soko Výstavba dolů Ostrava, s.r.o 2006-2010 24 500
Implementace českých zdravotnických prostředků v oblasti cévní chirurgie – Klinické centrum Bělehrad Výzkumný ústav pletařský, a.s., Brno 2006-2010 20 580

Zdravot

nictví

Zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče – nemocnice Arandjelovac BMT Medical Technology s.r.o. 2010-2012 10 550
Podpora prevence rakoviny u žen v regionu Šumadija Charita ČR 2010-2012 10 500
Dodávka zdravotnického vybavení pro  nemocnici Dr. Dragiša Mišović v Bělehradě Charita ČR 2010 700
Životní prostředí Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo Sdružení firem (VHS, MEVOS) 2010-2012 13 850
Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina - Belotić Sdružení firem (VHS, MEVOS) 2011-2013 6 000
Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščice, okres Bela Crkva GEOtest Brno, Presskan systém 2012-2014 15 000
Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja Dekonta, a.s. 2008-2010 12 400
Energetika Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo Sdružení firem (VHS, MEVOS) 2011-2013 15 500
Ekonomický rozvoj Program rozvoje agrobyznysu / podpora výroby sýrů v oblasti Pešter (Sandžak) Pacovské strojírny, MERCI s.r.o. 2011-2014 12 450
Doprava Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech AŽD Praha, s.r.o. 2009-2011 36 100

Kromě bilaterálních projektů ZRS (zaujímají zhruba 70% z celkového objemu finančních prostředků ZRS), patří mezi další formy ZRS také projekty transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) a stipendia zahraničních studentů.

Byly realizovány projekty v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“,  tzv. malé lokální projekty (každý rok cca 5 projektů), projekty programu „Aid for Trade“ a řada dalších.

Od roku 2013 probíhají projekty v rámci Programu rozvojově-ekonomického partnerství MZV ČR, které za svůj bezprostřední cíl mají podporu spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí a technologií.

Podrobnější informace o projektech lze nalézt na internetových stránkách České rozvojové agentury (ČRA) www.czda.cz, která od začátku r. 2008 má na starosti realizace nových projektů ZRS ČR. Další detaily o principech realizace zahraniční rozvojové spolupráce publikuje MZV ČR.

Jihomoravský kraj se z vlastní iniciativy významně zapojil do pomoci Srbsku, spolupracuje a finančně podporuje obce z Šumadijského okruhu - město Kragujevac a okolí (4. největší město v Srbsku a centrum tzv. Šumadijského okruhu). Významné je působení dvou zástupců JmK v kanceláři JmK v Kragujevaci, z nichž jeden se plně věnuje podpoře obchodní spolupráce.

Různými způsoby pomáhají i další obce a města - např. Čermná nad Orlicí, Hradec Králové, Valašské Meziříčí, aj. Spolupráce probíhá i mezi Olomouckým krajem a AO Vojvodina, nově také mezi Ústeckým krajem a Banátem.

.