Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kruščica
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výstavba kanalizační sítě v obci Kruščica

 

V rámci projektu je poskytnuta technická pomoc vedoucí ke snížení znečištění obsaženého v odpadních vodách a zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami v obci Kruščica. Předmětem rozvojové intervence je realizace tlakové kanalizace na odvedení odpadních vod mimo obec Kruščica, dále vyškolení personálu na obsluhu kanalizace a provedení osvětové kampaně, zdůrazňující význam odvedení odpadních vod do čistírny odpadních vod (ČOV) ve vztahu ke zlepšení životního prostředí. Projekt tvoří nedílnou součást rozsáhlejšího projektu, který zahrnuje také výstavbu ČOV v obci Kruščica, jež bude financována s největší pravděpodobnosti švédskou rozvojovou agenturou SIDA s podporou srbského Ministerstva energetiky, rozvoje a ochrany životního prostředí, a nakonec napojena na tlakovou kanalizaci za účelem vytvoření plně funkčního systému odvádění a čištění odpadních vod v obci Kruščica.

Obec Kruščica, která územně spadá pod opštinu Bela Crkva, leží nedaleko hranic s Rumunskem. Město a opština Bela Crkva leží v jihovýchodní části Vojvodiny a v jihovýchodní části Banátu. Kruščica za posledních sto let rychle ztrácí svou populaci. V roce 1991 bylo při sčítání lidu roku zjištěno 1185 obyvatel. Nyní má obec 270 nemovitostí s přibližně 1000 obyvateli. Průměrný věk obyvatel je 40,7 roků.

Obyvatelstvo tvoří Srbové, nicméně v obci se historicky vyskytuje také početná česká menšina, která má své zastoupení jak v místním zastupitelstvu, tak ve městě a opštině Bela Crkva.

Odpadní vody v obci jsou splaškového charakteru. Protože v obci není vybudována splašková kanalizace, jsou domovní splašky z rodinných domů obvykle svedeny do nedokonalých septiků, odkud volně odtékají buď přímo do místních vodotečí, nebo do stávající dešťové kanalizace na krajnici vozovky. Takto vypouštěné odpadní vody ohrožují zdraví obyvatel Kruščice a způsobují zejména v letních horkých měsících zápach.

Realizací projektu splaškové odpadní vody, které vznikají v domácnostech a komunálních službách, nebudou vypouštěny do povrchových příkopů dešťové kanalizace, resp. do místních vodotečí. Dojde ke snížení znečištění vodoteče splaškovými vodami při současném snížení zápachu a možnosti šíření vodou přenosných chorob. Odvedení odpadních vod kanalizací mimo obec přispěje ke zlepšení ekologické situace v exponované oblasti, čímž nepřímo přispěje také k rozvoji turistického ruchu. 

Město a opština Bela Crkva přispívá k realizaci projektu zajištěním všech povolení v souladu s právními předpisy Srbské republiky a zajištěním výkopových a zemních prací, které byly financovány ve výši cca 50.000 EUR vládou Autonomní oblasti Vojvodina.

Sektor: Voda a sanitace
Místo realizace: Opština Bela Crkva, obec Kruščica
Doba realizace: 2012 - 2014
Realizátor:  GEOtest, a.d. a Presskan system, a.s. 
Celkový rozpočet:  15 000 000, - Kč

.