Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Seznam projektů Vlády ČR na Palestinských územích

 

(Archivní článek, platnost skončena 22.05.2013.)

Projekty zahraniční rozvojové pomoci včetně malých lokálních projektů od roku 2006 do současnosti.

Seznam projektů Vlády České republiky na Palestinských autonomních územích

A. Dlouhodobé projekty Zahraniční rozvojové spolupráce

Elektrifikace guvernorátu Tubás

čáska 55 000 000,- Kč na léta 2006 - 2011

Projekt navazuje na předchozí projekt elektrifikace z let 1996 – 2005, byl úspěšně dokončen koncem roku 2011. ČR od roku 1996 elektrifikovala cca třicet vesnic v guvernorátu Tubás. Projekt zahrnuje také údržbu a modernizaci instalovaných zařízení. Díky projektu se zvýšila životní úroveň místních obyvatel, guvernorát Tubás, který byl v nedávné minulosti zaostalým zemědělským regionem, je v současnosti regionem s nejnižší mírou nezaměstnanosti na Západním břehu.

B. Projekty mimořádné rozvojové pomoci - Usnesení Vlády ČR 801/2008 z 27.6.2008

Výstavba servisního centra pro transformátory v Tubásu

Částka 49 000 000,- Kč

Dne 1. prosince 2008 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi MZV a Guvernorátem Tubás, na základě kterého vláda ČR poskytla guvernorátu částku 49 miliónů Kč na výstavbu opravárenského střediska. V květnu – červnu 2009 proběhla v Tubásu výběrová řízení na stavbu a dodávky technologických zařízení. Projekt byl úspěšně dokončen v listopadu 2010. Přidanou hodnotou českého projektu je to, že guvernorát Tubás se rozhodl na stejném místě vybudovat průmyslovou zónu, jejímž základem bude právě opravárenské středisko vybudované díky české rozvojové pomoci.

Vybavení pro školící středisko pro automechaniky

Částka  1 920 000,- Kč

SÚ Ramalláh a ČRA poskytly firmě United Motor Trade v Ramalláhu dar kancelářského nábytku a IT vybavení, odborných měřících přístrojů, montážního nářadí a didaktické techniky pro její školící středisko (servis Škoda/VW/Audi). V současnosti je školící středisko díky české rozvojové pomoci plně vybaveno a zahájilo certifikovanou výuku pro zájemce ze Západního břehu. Paralelně Škoda Auto Mladá Boleslav prostřednictvím ČRA darovala UMT dva instruktážní modely aut.

Testování využitelnosti solární energie v podmínkách PAÚ – instalace malé solární elektrárny s testovacím zařízením v Betlémě

Částka 2 000 000,- Kč

Koncem prosince 2008 byla ve spolupráci české firmy Sunny Watt a palestinské firmy ELEMCO v Betlémě instalována malá solární elektrárna a 20. února 2009 bylo spuštěno testovací zařízení s on-line přenosem dat do ČR. Na základě výsledků kontinuálně shromážděných v průběhu jednoho roku byla zpracována první studie využitelnosti solární energie v palestinských podmínkách, která je základem pro budoucí plány PNS a soukromých subjektů pro plánování výstavby solárních zdrojů energie.

Prezentace moderního US systému na management vody – Water Allocation System

Částka 1 900 000,- Kč

V listopadu a prosinci 2008 proběhla v Ramalláhu představení WAS odborné veřejnosti a státní správě za účasti jejího autora z Massachusetts Institute of Technology v USA, prof. Franklina Fishera. Palestinský úřad pro vodu (Palestinian Water Authority) na základě těchto prezentací vydal Memorandum, ve kterém oficiálně přijal tento model jako svůj nástroj pro řízení vodního hospodářství, což lze považovat za velký úspěch projektu.

 Vyškolení specialistů-poradců v oblasti export/import – Palestinian Shippers Council

Částka 2 000 000,- Kč

Od listopadu 2008 do poloviny roku 2009 proběhla série školení pro budoucí poradce v oblasti export/import ve spolupráci s izraelskými obchodníky (viz Final Progress Report

Training of Trainers – Supply Chain Program Advanced Import & Export).

Vybavení všech jedenácti policejních okrsků moderní technikou ve spolupráci s EUPOL COPPS

Částka 1 900 000,- Kč

ČR poskytla věcné dary - krimi kufříky, fototechniku, tiskárny apod. pro vybavení všech policejních okrsků na Západním břehu. K oficiálnímu předání došlo 5. března 2009.

Školení pro žalobce/ policisty v protikorupčním know-how

Částka 830 000,- Kč

V prosinci 2008 pod vedením české pobočky Transparency International proběhlo v Ramalláhu školení pro žalobce a policisty v boji proti korupci.

C. Malé lokální projekty v roce 2009

Zavedení systému na řízení vodního hospodářství – WAS II

Částka 1 871 000,- Kč

V roce 2009 Palestinský úřad pro vodu (Palestinian Water Authority) v návaznosti na projekt WAS v roce 2008 realizoval v Ramalláhu dvě školení pro školitele a uživatele systému WAS a MYWAS (Multi Year Water Allocation Systém). Součástí projektu bylo vytvoření odborného týmu pro užívání WAS/MYWAS včetně softwarového a hardwarového vybavení PWA.

D. Malé lokální projekty v roce 2010

Rozšíření systému na řízení vodního hospodářství – WAS III

Částka 500 000,- Kč

Projekt navázal na předchozí projekty WAS, probíhal od dubna do července 2010 a jeho hlavním cílem bylo další zavádění modelu WAS v praxi, zejména sběrem dat v guvernorátech Hebron, Betlém a Jericho, školením týmu WAS na PWA a dodáním nezbytného technického vybavení pro implementaci modelu.

E. Malé lokální projekty v roce 2011

 Networking Among Rural, Urban and State Representatives in Water Management

Částka 450 000,- Kč

Nevládní organizace  Water and Environmental Development Organisation/Friends of the Earth Middle East v rámci tohoto projektu vypracovala dvě odborné studie zaměřené na problematiku přístupu k vodě mezi Izraelem a Palestinci. Součástí projektu byl i workshop za účasti řady odborníků na problematiku vodních zdrojů z Izraele, PAÚ a Jordánska. Na tento projekt by měl v následujícím roce navázat další projekt, jenž by měl navrhnout model řešení rozdělení vodních zdrojů v budoucí izraelsko-palestinské dohodě o mírovém uspořádání.

Rural Electrification Survey for about 60 villages in the West Bank                     

Částka 365 000,- Kč

Institut IPCRI (Israeli-Palestinian Center for Research and Information) připravil v rámci tohoto projektu studii zabývající se možností elektrifikace více než šedesáti vesnic na Západním břehu Jordánu, jež dosud nejsou připojeny k elektrické distribuční soustavě. Její výsledky byly prezentovány odbornému publiku na konci října 2011 během workshopu v Ramalláhu. Workshopu se zúčastnila řada zástupců z neziskových a vládních organizací, včetně ministra  Palestinského úřadu pro energetiku (Palestinian Energy Autority), Dr. Omara Kittaneha.

Strengthening the local community in the village of Taybeh through the support of its   agricultural and food-processing sector

Částka 50 000,- Kč

Cílem projektu bylo seznámení hlavních představitelů obchodního sektoru z křesťanské vesnice na Západním břehu Jordánu, Taybeh, s moderními potravinářskými technologiemi (s hlavním zřetelem na pivovarnický průmysl) a možnostmi obchodu Fair Trade.

F. Projekty ZRS na léta 2011 – 2013

Vláda ČR ve svém usnesení č. 440 ze 7. června 2010 schválila uvolnění finančních prostředků na rozvojovou pomoc Palestinským autonomním územím pro rok 2011. Jako prioritní sektory rozvojové pomoci byla vybrána témata obnovitelných zdrojů, ochrana vodních zdrojů a transfer technologií.

1.,2. Solární technologie pro Tubás (v návaznosti na předchozí projekty v Tubásu):

Dne 24. 1. 2011 byla při návštěvě ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenberga na PAÚ podepsána s guvernérem Tubásu, panem Marvánem Túbásím dvě Memoranda o porozumění na poskytutí rozvojové pomoci ČR pro projekty:

- Pilotní projekt modernizace systému kapilárního zavlažování s využitím obnovitelných zdrojů energie  - pro rok 2011 v celkové výši 2 500 000,- Kč

(Projekt spočívá ve vybudování skleníků vybavených zavlažovacím systémem využívajícím dešťovou vodu rozváděnou pomocí solární energie)

- Demonstrační centrum školení a praktického využívání  moderních metod v oblasti fotovoltaických aplikací - pro rok 2011 v celkové výši 7 000 000,- Kč

(Cílem projektu je  vybavit servisní středisko pro transformátory v Tubásu malou solární elektrárnou k zajištění energetické soběstačnosti střediska)

 

Přípravné práce u obou projektů byly pozdrženy o několik měsíců palestinskými vládními reformami zavádějícími nové centralizační procedury pro implementaci rozvojové pomoci. Realizace projektů byla proto svěřena Palestinian Energy Authority (PEA). Po četných prodlevách na palestinské straně a řadě jednání byla organizací výběrových řízení po dohodě s premiérem Fajjádem pověřena firma PricewaterhouseCoopers a v srpnu 2012 byla výběrová řízení vyhlášena. Oba projekty jsou plánovány na tři roky.

3. Národní systém řízení vodního hospodářství (v návaznosti na předchozí projekty WAS):

Dne 7. 3. 2011 bylo s Palestinským úřadem pro vodu (Palestinian Water Authority, PWA) podepsáno  Memorandum o porozumění na realizaci tříletého projektu zahraniční rozvojové pomoci:

- Národní systém řízení vodního hospodářství(National Water Allocation System) pro první rok ve výši 5 500 000,- Kč

Projekt zajišťuje vybudování centrálního systému řízení palestinských vodních zdrojů s důrazem na ochranu vodních zdrojů a zajištění přístupu k pitné vodě.

Realizace projektu začala v polovině roku 2011,  PWA pravidelně předkládá detailní čtvrtletní zprávy a v květnu 2012 předložila závěrečnou zprávu za první rok implementace. Projekt je plánován až do roku 2013.

G. Malé lokální projekty v roce 2012

Testing the Waters: Simulating Use of a Model Water Accord for Sharing Water Peacefully Between Israelis and Palestinians

Částka 446 820,- Kč

Projekt je zaměřen na simulování dohody o rozdělování vodních zdrojů mezi Palestinci a Izraelci v rámci mírových jednání. Předkladatelem je nevládní organizace FoEME (Friends of the Earth Middle East). Jedná se o navázání na předchozí MLP realizovaný FoEME v roce 2011- Networking Among Rural, Urban and State Representatives in Water Management.

Israeli-Palestinian Cross-border cooperation Barn Owls help reduce rodent damage and pesticide use

Částka 100 000,- Kč

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi Palestinci a Izraelci v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. Jedná se o malý pilotní projekt, jehož cílem je otestovat zahnízdění sovy pálené v palestinských zemědělských oblastech v instalovaných budkách a vyškolit místní zemědělce ve využívání této ochrany proti škůdcům. Využití přirozených predátorů, sov pálených, má vést ke snížení využití pesticidů a potřeby průmyslové ochrany proti škůdcům.

Supporting educational activities at Al-Quds University

Částka 453 000,- Kč

Cílem projektu je podpořit nově vznikající Palestinskou hudební akademii ve  Východním Jeruzalémě. Akademie je ve stádiu počátečního vývoje za účasti řady mezinárodních organizací a donorů. Spolupráci s touto nově vznikající institucí plánuje navázat i pražská HAMU, a to v oblasti výuky hry na klavír. Z toho důvodu je cílem projektu vybavení akademie koncertním křídlem značky Petrof. Akademie již disponuje vlastními prostory, má uzavřenu řadu dohod o výměně mezinárodních akademiků a umělců, potýká se však s akutním nedostatkem nástrojů. Koncem července 2012 bylo do Hind Husseini College ve východním Jeruzalémě dovezeno koncertní křídlo Petrof jako dar College of Music na Univerzitě al-Quds. Projekt reflektuje zadání vyplývající z každoroční Zprávy HoMs k východnímu Jeruzalému.

.