Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

 

V souladu s §5 odst.3 zákona 106/1999 Sb. zveřejňujeme poskytnuté informace. Zvolte výběrem písmen abecedy téma.

*  | A - B  | C - D  | E - F  | G - I  | J - L  | M - N  | O - P  | Q - S  | T - U  | V - Z

Reakce ČR na násilnosti v Sýrii

Reakce maďarské strany na odhalení pomníku E. Beneše

Registr oznámení na MZV ČR

Podrobné údaje ohledně vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ke dni 28. 2. 2009 více ►

Restituční nároky na území bývalé Jugoslávie

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek, podepsaná v Praze dne 11.února 1956, byla potvrzena sukcesí… více ►

Rezoluce Valného shromáždění OSN k územní celistvosti Ukrajiny

V příloze naleznete text rezoluce Valného shromáždění OSN k územní celistvosti Ukrajiny, která byla přijata dne 27. března 2014. více ►

Rozhodnutí MZV, zrušená správním soudem

zaplacené náklady řízení, uplatněná náhrada škody, opatření vůči zaměstnancům, náklady na zastupování, publikace rozsudků, za období 1.1.2010 - 31.12.2011 více ►

Rozhodnutí vydaná MZV ČR (2008 - 2012)

Rozhodnutí vydaná MZV ČR podle §14 zákona č. 219/2000 Sb. v letech 2008 - 2012. více ►

Rozkladová komise na MZV

členové, činnost zaměstnanců v komisích i jiných rezortů, odměny více ►

Rozpočtová položka MZV ČR „Konzultační, poradenské a právní služby“

Vzhledem ke skutečnosti, že MZV ČR hradí poskytovatelům veškeré služby včetně DPH, jsou ve výpisu z elektronického informačního systému všechny úhrady uváděny včetně DPH. více ►

Rozpočty Českých center v letech 2008-2012

Rozsah práce poradců ministra zahraničních věcí

Rozvojová pomoc ČR do zahraničí

přehledy za období 2000-2010 více ►

Rozvojová pomoc ČR pro Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu

v období 2003-2011 více ►

Rozvojová pomoc ČR pro Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu

za 2003-2010 více ►

Rychlostní silnice R55 a stížnost u EK proti vydání stanoviska EIA

Informace, které se týkají rychlostní silnice R55 přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a stížnosti u Evropské komise proti vydání stanoviska EIA ze dne 30. 6. 2006 více ►

Řízení pro nesplnění povinnosti členského státu podle článku 226 Smlouvy o ES

Aktuální stav řízení, stanoviska ČR k formálním výzvám Evropské komise a její odůvodněná stanoviska věcech: Diskriminačního zdanění dividend, úroků a příjmů z nemovitostí, Uplatňování zvláštního… více ►

Série proexportních seminářů ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR

Smlouva o realizaci projektu včetně faktury. více ►

Seznam příjmení zaměstnanců MZV ČR

Seznam příjmení zaměstnanců MZV ČR s občanstvím ČR pracujících v pracovněprávním vztahu a to včetně diplomatů, pracovníků misí a např. pracovníků ústředí v příloze. více ►

Schengenská víza a systém VIS za rok 2012

Schvalování dokumentů

Sídlo Stálého zastoupení ČR při OSN v New Yorku

Jako sídlo Stálého zastoupení České republiky při Organizaci spojených národů v New Yorku se využívá objekt na adrese 1109-1111 Madison Avenue, New York, USA. více ►

Služby soukromých bezpečnostních služeb (SBS) pro MZV ČR

Služební cesty ředitele Českých Center do zahraničí

za rok 2010 více ►

Smlouva mezi Československou republikou a SSSR o Zakarpatské Ukrajině

podepsaná v Moskvě dne 29.6.1945 (186/1946 Sb.). více ►

Smlouva mezi ČR a Tuniskem upravující péči o děti po rozvodu

Smlouva o výměně daňových informací mezi ČR a Britskými panenskými ostrovy

Smlouvy s ES uložené v archivu MZV

za období 18. 4. 1951 – 28. 3. 1990 více ►

Smlouvy za ministra J. Kohouta

Ministr Jan Kohout v období od 29.10.2013 do 29.1.2014 nepodepsal žádné smlouvy týkající se nákupu či prodeje majetku a nákupu služeb. více ►

Smlouvy, jejichž součástí jsou rozhodčí smlouvy s českými osobami.

MZV ČR smlouvy, jejichž součástí je rozhodčí smlouva bez ohledu na její typ, neeviduje, ani nevede přehled těchto smluv. více ►

Smluvní vztahy MZV ČR se spol. Xena Bohemia a. s. a Xena Praha s. r. o.

Příslušné útvary MZV neevidují žádnou veřejnou zakázku, která by byla v minulosti zadána uvedeným společnostem, ani podepsanou odběratelskou smlouvu či vydanou objednávku. více ►

Sňatek s cizincem v ČR

Sociální zabezpečení v Lotyšsku

Současný oficiální postoj ČR k válce/situaci v Sýrii

Spisový řád a pracovní náplně pracovníků ÚKZ

Spolupráce ČR a SR při integraci do EU

Spolupráce se Saúdskou Arábií

Akce, jednání, zápisy, dokumenty, postoj MZV více ►

Správa budov v majetku MZV ČR

Správní rozhodnutí a veřejné zakázky

Počty za rok 2008 více ►

Správný název Japonského/Východního moře

Stanovisko MZV ČR k návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008

Statistické údaje evidované k žádostem dle zákona č. 82/1998 Sb.

Statistické údaje evidované k žádostem dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona… více ►

Statistické údaje související s žádostmi dle zákona č. 82/1998 Sb.

Statistika prokázaných účelových sňatků a prokázání účelovosti

Účelově uzavřené manželství coby důvod pro zamítnutí žádosti o vízum byl do zákona o pobytu cizinců zakotven novelou zákona, která nabyla účinnosti dne 1.1.2011. V tuto chvíli můžeme poskytnout… více ►

Statistika úmrtí českých občanů v zahraničí

Statistika víz bývalé SFRJ

Pro více informací doporučujeme obrátit se na Český statistický úřad, který každoročně vydává informační brožuru "Cizinci v České republice". Případně Odbor azylové a migrační politiky… více ►

Statut Českého centra v Madridu

Statut MZV

Stáž na MZV

Kontakt na jednotlivé útvary MZV více ►

Stáž na velvyslanectví ČR

Stipendijní program Monbukagakusho

Stížnost k Evropské komisi

Poskytnutí fotokopií dokumentace, která proběhla mezi ČR a Evropskou komisí v období od podáni stížnosti až do dnešního dne. více ►

Superlegalizace brazilského vysokoškolského diplomu pro žádost o vízum do ČR

postup a kroky více ►

Superlegalizační doložka - poplatek

Svatba v Bulharsku mimo zastupitelský úřad

Světová konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12)

pozice české delegace více ►

Světová konferenci o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-12)

pozice české delegace více ►

Syndrom vyhoření u zaměstanců MZV

Systém spisové služby MZV

Použité standardy, funkce record managera, provádění auditu, vzdělávání uživatelů více ►

.