Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Stížnost k Evropské komisi

 

Poskytnutí fotokopií dokumentace, která proběhla mezi ČR a Evropskou komisí v období od podáni stížnosti až do dnešního dne.

Komise ES zaslala České republice dne 2. července 2007 (dopisem č.j. K(2007) 2822) formální upozornění v řízení č. 2006/4544. Řízení se týká smluv na provoz regionální osobní dopravy, které uzavřel Ústecký kraj. Česká republika na tento vytýkací dopis odpověděla dopisem ministra zahraničních věcí (č.j. 125764/2007-II) ze dne 3. září 2007. Nyní se řízení nachází ve fázi odůvodněného stanoviska, nebot' České republice byl dne 26. června 2008 doručen druhý vytýkací dopis Komise ES (č.j. K(2008) 2836). Nyní má Česká republika 2 měsíce na odeslání odpovědi Komisi ES.

Komise ES se domnívá, že smlouva uzavřená mezi krajem a soukromým provozovatelem je veřejná zakázka na služby a jako taková měla být uzavřena na základě nabídkového řízení podle prováděcích pravidel směrnice 2004/17/ES.

Poskytnutí samotných dokumentů není možné s ohledem na ust. § 11 odst. 4 písm. b) zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vyjádření České republiky zaslané Komisi v předmětném případě souvisí s řízením o porušení Smlouvy ve fázi prejudiciální. Jednotlivé fáze řízení o porušení Smlouvy tvoří spolu vzájemně propojený celek, pro který se uplatňuje zásada, že cílem formálního upozornění a odůvodněného stanoviska je vymezit předmět sporu, tj. že následná žaloba a tyto dokumenty musí být založeny na identických důvodech a žaloba se od nich nemůže žádným způsobem odchýlit. V důsledku se tedy členské státy již v prejudiciální fázi vyjadřují de facto k samotné žalobě. Z uvedených důvodů se domníváme, že by nezařazení předmětných informací pod ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona 106/1999 Sb. zakládalo porušení práva účastníků řízení na spravedlivý proces, jímž by byl ohrožen účel, jehož ochranu ust. § 11 odst. 4 b) zákon Č. 106/1999 Sb. sleduje.

Tento výklad se opírá o judikaturu Evropského soudního dvora (srov. bod 131 ve věci T -36/04 Association de la presse international ASBL proti Komisi a zde uvedenou judikaturu; dále např. rozsudky ve věcech C-67/99 Komise proti Irsku (body 21 a 22), C-279/94 Komise proti Itálii (bod 15); C-289/94 Komise proti Itálii (body 15 a 26), 229/97 Komise proti Řecku (bod 12), jakož i o praxi v jiných členských státech.

.