Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006

 

V ý r o č n í z p r á v a
o činnosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2006

Zpráva se vydává v souladu s § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


A) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 225 772 (z toho ústředí 4 268)
B) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 21
C) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 1
D) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
E) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 34
F) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 209 266

Informace o činnosti MZV ČR v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů jsou archivovány na referátu veřejných informací Odboru tiskového mluvčího MZV ČR.

Ing. Zuzana Opletalová
tisková mluvčí a ředitelka odboru tiskového muvčího


V Praze 22. února 2007
Č.j.: 100000/27-2007-RVI


.