Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

 

V ý r o č n í z p r á v a

o činnosti

Ministerstva zahraničních věcí České republiky

v oblasti poskytování informací

za rok 2007

V Praze 21. února 2008
Č.j.: 103756/2008-OZI

Tato zpráva se vydává na základě § 18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

236 325 (z toho ústředí 3 897 a zastupitelské úřady 232 428)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

16

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které Ministerstvo zahraničních věcí vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

Soudy ve vztahu k Ministerstvu zahraničních věcí v roce 2007 nevynesly žádný rozsudek, který by se týkal předmětné problematiky.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Žádné výhradní licence Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2007 neposkytlo.

Počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Ministerstvo zahraničních věcí, včetně zastupitelských úřadů, přijalo v roce 2007 celkově 8 stížností na postup při vyřizování žádosti o informace. Stížnosti se týkaly ve většině případů neposkytnutí názoru. Jedna stížnost byla podána z důvodu, že informace byla poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Všechny stížnosti byly vyřízeny.

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Ministerstvo zahraničních věcí poskytovalo i během roku 2007 v plném rozsahu informací i zákonem stanovených způsobů vyžádané údaje o své činnosti. Naplnilo tak povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti MZV, kterou zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá. Převážná část informací byla v roce 2007 stejně jako v předchozích letech poskytnuta žadatelům na zastupitelských úřadech. Z celkového počtu 236 325 písemných žádostí o informace bylo na zastupitelských úřadech ČR přijato 232 428 žádostí o informace. Vedle poskytování písemných odpovědí na žádosti o informace útvaru MZV ČR a zastupitelské úřady vyřídily více jak 300 000 telefonických dotazů.Mgr. Roman Masařík
ředitel odboru zpracování informací

.