Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic

česky   english  

Advanced search

Skip to menu

Article notification Print Decrease font size Increase font size Twitter

Registration

 

Instructions for different types of registrations (members of diplomatic staff, identity cards, diplomatic vehicles registration etc.). In Czech/English.

Registrace nového člena personálu nebo jeho rodinného příslušníka
K verbální nótě se přikládá:

- "Registrační formulář" ve dvojím vyhotovení (originál s nalepenou fotografií pasového formátu bez bílého okraje + kopie) vyplněný ve všech rubrikách strojem nebo na počítači (lze použít formulář převzatý z webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky (článek níže) nebo na adrese: www.mzv.cz/formular/registrace);
- diplomatický, resp. služební pas (originál, nikoliv kopie).

Vystavení nového identifikačního průkazu - při vypršení doby platnosti průkazu
K verbální nótě se přikládá:

- "Formulář pro vystavení nového průkazu" (lze použít formulář převzatý z webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky (článek níže) nebo na adrese: www.mzv.cz/formular/registrace);
- původní průkaz;
- kopie pasu (včetně strany s údajem o platnosti pasu);
- u dětí starších 18 let potvrzení o studiu v České republice.

Vystavení nového identifikačního průkazu - při ztrátě nebo krádeži průkazu
K verbální nótě se přikládá:

- "Formulář pro vystavení nového průkazu" (lze použít formulář převzatý z webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky (článek níže) nebo na adrese: www.mzv.cz/formular/registrace);
- policejní protokol o nahlášení ztráty nebo krádeže původního průkazu;
- kopie pasu (včetně strany s údajem o platnosti pasu).

Registrace motorového vozidla diplomatické mise, člena personálu nebo jeho rodinného příslušníka
K verbální nótě se přikládá:

-formulář "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" (formuláře jsou k dispozici na vrátnici Ministerstva zahraničních věcí České republiky nebo na Ministerstvu dopravy České republiky);
- kopie faktury, příp. technického průkazu nebo kupní smlouvy.

Odhlášení motorového vozidla
K verbální nótě se přikládá:

- formulář "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" (formuláře jsou k dispozici na vrátnici Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo na Ministerstvu dopravy ČR).

Definitivní odjezd člena personálu nebo jeho rodinného příslušníka z České republiky
Odjezd člena personálu nebo jeho rodinného příslušníka z České republiky je nutné neprodleně verbální nótou oznámit Diplomatickému protokolu, včetně uvedení data definitivního odjezdu. K nótě je nutné přiložit identifikační průkazy člena personálu a všech jeho rodinných příslušníků.
Zároveň je nutné odhlásit motorová vozidla dotyčného člena personálu a jeho rodinných příslušníků.


Registration of new members of the staff or of their family members
Documents to be enclosed to the verbal note:

- "Registrační formulář" form in two copies (original with stuck passport-sized photograph without white edges + one copy) completed in all boxes on a typewriter or computer (forms are also available on the web sites of the MFA of the Czech Republic below this article or on: www.mzv.cz/formular/registrace);
- Diplomatic or service passport (original not a copy).

Issue of new identity cards - after the expiry of their validity
Documents to be enclosed to the verbal note:

- "Formulář pro vystavení nového průkazu" form (forms are also available on the web sites of the MFA of the Czech Republic below this article or on: www.mzv.cz/formular/registrace);
- Original identity card;
- Passport copy (including the page with the date on its validity);
- Children over 18 years of age enclose also the confirmation about studies in the Czech Republic.

Issue of new identity cards - in case of loss or theft
Documents to be enclosed to the verbal note:

- "Formulář pro vystavení nového průkazu" form (forms are also available on the web sites of the MFA of the Czech Republic below this article or on: www.mzv.cz/formular/registrace);
- Police report on the loss or theft of the original identity card;
- Passport copy (including the page with the date on its validity).

Registration of motor vehicles of diplomatic missions, members of their staff and their family members
Documents to be enclosed to the verbal note:

- "Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel" form (forms are available at the reception desk of the MFA of the Czech Republic or the Ministry of Transport of the Czech Republic);
- A copy of the invoice, and/or motor vehicle logbook or contract of purchase.

Deregistration of motor vehicles
Documents to be enclosed to the verbal note:

- "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel" form (forms are available at the reception desk of the MFA of the Czech Republic or the Ministry of Transport of the Czech Republic).

Definitive departure from the Czech Republic of members of the staff or their family members
The departure of a member of the staff or his/her family members must be notified without delay to the Diplomatic Protocol, including the date of the definitive departure. Enclosed to the verbal note must be the identity cards of the member of the staff and of all his family members.
At the same time it is necessary to deregister the motor vehicles of the member of the staff concerned and of his/her family members.

.