Velvyslanectví České republiky v Lisabonu

português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 03.09.2014.)

V pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013 se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dne 28. srpna 2013 rozpustil prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, bude hlasování probíhat i mimo území ČR, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví České republiky v Lisabonu.

Dne 30. srpna 2013 byl na 112. jednání Státní volební komise, v souladu s ustanovením § 8 odst. 2) písm. i)  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, určen losem Středočeský kraj jako kraj, kterému jsou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

Voličem  je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 26. října 2013, dosáhl věku nejméně 18 let.

Podrobné informace o volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a o specifikách volby v zahraničí na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.


Místo hlasování v Portugalsku:


Velvyslanectví České republiky
Rua Pêro de Alenquer, 14
Restelo
1400-294 Lisboa

Na velvyslanectví se lze dopravit mj. autobusem č. 714 (zastávka Rua Pero Alenquer).

Účastnit se voleb lze pouze na Velvyslanectví ČR v Lisabonu, účast na honorárních konzulátech ČR v Portugalsku možná není.


Doba hlasování:

  • v pátek 25. října 2013 od 12:00 hodin do 22:00 hodin místního času
  • v sobotu 26. října 2013 od 8:00 hodin do 12:00 hodin místního času


Způsob hlasování:


Účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Portugalsku lze dvojím způsobem:

  • na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím České republiky v Lisabonu;
  • na voličský průkaz vydaný buď obecním úřadem v místě trvalého bydliště v České republice, v jehož stálém seznamu voličů je zájemce zapsán, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.


Související informace:


Pokud žijete dlouhodobě v Portugalsku a nepožádali jste u příležitosti některé z předchozích voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR či naposledy u příležitosti přímé volby prezidenta republiky počátkem roku 2013 o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Lisabonu, můžete požádat o zápis nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 15. září 2013 do 16 hodin. Vzhledem ke krátkým lhůtám doporučujeme provést zápis bezodkladně. Budete-li mít zájem o zápis v posledních dvou dnech uvedené lhůty (sobota 14. září a neděle 15. září), kontaktujte předem pohotovostní konzulární linku +351 919 319 422.

Totožnost lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií a obsahujícím Vaše základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců. Dlouhodobý pobyt v Portugalsku lze prokázat např. povolením k pobytu, (potvrzením od Camara Municipal), identifikační kartou, osobním průkazem nebo jiným dokladem s uvedením údaje o bydlišti.

Jakmile budete zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Lisabonu, budete ve stanoveném termínu automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným úřadem v ČR (podle adresy Vašeho trvalého nebo posledního bydliště v ČR). Pokud se z Portugalska v budoucnu odstěhujete, musíte požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu máte na území České republiky trvalý pobyt, nebo na velvyslanectví ČR v zemi, kde se usadíte. O vyškrtnutí dostanete od nás doklad, kterým se při dalším zápisu prokážete.

Pokud jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeným Velvyslanectvím ČR v Lisabonu a v době konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budete zdržovat mimo Portugalsko, můžete požádat na velvyslanectví o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz Vás opravňuje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky a v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí (na velvyslanectvích ČR) Žádost o vydání voličského průkazu můžete podat písemně s úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo žádostí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 18. října, nebo osobně do 23. října. Velvyslanectví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

V případě krátkodobého pobytu v Portugalsku je nejvhodnější hlasovat na Velvyslanectví ČR v Lisabonu na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.


S případnými dotazy se obracejte na konzulární oddělení velvyslanectví:

E-mail: consulate_lisbon@mzv.cz
Tel.: +351 213 001 012