Velvyslanectví České republiky v Lisabonu

Vzájemné vztahy

VZÁJEMNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY A PORTUGALSKA

POLITICKÉ VZTAHY

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Portugalskem lze dlouhodobě charakterizovat jako bezproblémové. Obě země pojí historická zkušenost s nedemokratickým politickým systémem v  minulosti i obdobně silný vztah k transatlantické vazbě. Mají blízké pohledy na charakter EU (princip solidarity/soudržnost, otevřenost). Obdobná velikost a počet obyvatel se odrážejí ve stejném počtu mandátů v EP (22 křesla). V portugalském podvědomí figuruje ČR jako stát s velkým bohatstvím kultury, historie, tradic, umění, dovedností a průmyslu.

Bilaterální kontakty na politické úrovni jsou vzhledem ke značné geografické odlehlosti logicky méně časté, než je tomu např. v případě kontaktů ČR se sousedními zeměmi. Kontinuálně však probíhají konzultace v mnoha různorodých záležitostech na úrovni velvyslanectví, stejně jako na okraj pravidelných jednání v rámci EU.


Přehled nejvýznamnějších bilaterálních kontaktů v letech 2000 - 2012:

v České republice
duben 2010 prezident Aníbal Cavaco Silva
prosinec 2008 státní tajemnice pro evropské záležitosti Teresa Ribeiro
březen 2006 ministr zahraničních věcí Diogo Freitas do Amaral
březen 2003 předseda vlády José Manuel Durão Barroso
červenec 2001 prezident Jorge Sampaio
v Portugalské republice
říjen 2012 místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
červen 2009 ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle
únor 2009 ministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra
leden 2004 předseda vlády Vladimír Špidla
březen 2004 prezident Václav Klaus
únor 2003 ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda


Ve dnech 19. - 20. 11. 2010 dále navštívila Lisabon u příležitosti konání summitu NATO delegace České republiky v čele s prezidentem Václavem Klausem, kterého doprovázeli předseda vlády Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministr obrany Alexandr Vondra a náčelník generálního štábu Vlastimil Picek.


OBCHODNÍ A EKONOMICKÉ VZTAHY

Vzájemné obchodní styky s Portugalskem se v posledních letech rozvíjely přiměřeně k velikosti trhů obou zemí a geografické vzdálenosti; turistika se ovšem rozvíjí dynamicky, a to i díky existenci přímého leteckého spojení mezi Prahou a Lisabonem (ročně navštíví Prahu zhruba 20 000 portugalských turistů).

Pracovní trh pro nové členské země Portugalsko uvolnilo v květnu 2006. První roky po uvolnění nicméně ukázaly zanedbatelný zájem českých pracovníků o vstup na portugalský trh.

Dohody podporující vzájemné ekonomické a obchodní vztahy:

  • Dohoda o ochraně a podpoře investic (Praha, 13.11.1993)
  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (Lisabon, 5.1.1994)
  • Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci (Lisabon, 8.7.1994).

Existuje také kooperace na úrovni mezi-komorové (Memorandum o porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Portugalskou průmyslovou asociací AIP a Dohoda o spolupráci s Portugalskou podnikatelskou asociací AEP),regionální (Závazný dokument o spolupráci mezi Magistrátem města Brna a Magistrátem města Portu) a firemní (Komora česko-portugalské spolupráce).

 Obchodní výměna 2008-2012 (mil. EUR)

  2008 2009 2010 2011 2012
vývoz 329,3 290,2 379,3 392,0 342,6
dovoz 231,0 228,0 302,2 326,6 324,4
obrat 560,2 518,2 681,6 718,6 667,0
bilance 98,3 62,3 77,1 65,4 18,2

Zdroj: ČSÚ

  • Komoditní struktura vývozu: osobní vozidla a jejich části a příslušenství, radionavigační přístroje, zařízení na automatické zpracování dat, televizní přijímače, pneumatiky, bezešvé ocelové trubky, elektrické kondenzátory
  • Komoditní struktura dovozu: tabák, přístroje pro záznam a přehrávání zvuku, pneumatiky, speciální příze, elektrické kondenzátory, rozhlasové přijímače, části motorových vozidel, buničina, léčiva a formy na výrobky z kaučuku a plastů

V rámci obchodní výměny ČR se zeměmi EU zaujímá Portugalsko v případě exportu i importu 18. místo, celosvětově zaujímá 29., resp. 35. pozici.


KULTURNÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Kulturní spolupráce


Česko-portugalské vztahy v oblasti školství

Česko-portugalskou spolupráci v oblasti kulturních a školských styků upravuje kulturní dohoda podepsaná r. 1976. V současnosti probíhají jednání v gesci MZV o podobě nové kulturní dohody.

Základem školské spolupráce je výměna studentů a učitelů vysokých škol. Studijní stipendia jsou nabízena oběma zeměmi na základě reciprocity a zahrnují především kurzy českého a portugalského jazyka a literatury a výzkumné pobyty pro učitele vysokých škol. Portugalská stipendia jsou poskytována jednak MZV Portugalska prostřednictvím Ústavu Camoes a dále Ministerstvem pro vědu a vysoké školství. Významnou formu spolupráce představují dohody o přímé spolupráci mezi vysokými školami a také spolupráce v rámci programu ERASMUS. V současné době existuje 6 platných dohod o přímé spolupráci mezi českými a portugalskými univerzitami.


Krajanská oblast

V Portugalsku trvale žije cca 250 českých krajanů. V roce 2003 byl v Portugalsku založen Klub Čechů a Slováků, který se pravidelně schází, pořádá a účastní se kulturních akcí. Od roku 2012 je oficiálně registrován před portugalskými orgány jako neziskové občanské sdružení.