Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o 2. kole volby prezidenta ČR na velvyslanectví v Londýně

Druhé kolo volby prezidenta ČR se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území ČR proběhne na velvyslanectvích a generálních konzulátech ČR (tj. mimo honorární konzulární úřady) vč. Velvyslanectví ČR v Londýně. Ve Spojeném království lze volit pouze na Velvyslanectví ČR v Londýně.

Hlasování při 2. kole volby prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR v Londýně se bude konat v tyto časy:

  • pátek 25. ledna 2013 od 12:00 do 22:00 hod místního času,
  • sobota 26. ledna 2013 od 8:00 do 12:00 hod místního času.

Pozn.: Časy se tedy liší od časů hlasování v ČR.

Volební místnost se bude nacházet v budově Velvyslanectví na adrese 26-30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY.

Ve druhém kole volby může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

Hlasování na Velvyslanectví ČR v Londýně bude umožněno 1) osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden na velvyslanectví v Londýně (více podrobností viz. níže), nebo 2) osobám , které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem, příp. jiným k tomu určeným subjektem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na velvyslanectví v Londýně, bude mu tento předán (pokud dorazil včas) ve volební místnosti.

Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebudehlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Londýně a hlasovací lístky, které je při volbě nutno použít. Jiné volební lístky (např. ty, které si přinese volič z ČR, nelze použít). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Ve Spojeném království lze volit pouze na Velvyslanectví ČR v Londýně. 

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví v Londýně na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví České republiky – konzulární oddělení

26 Kensington Palace Gardens

London,W84QY

E-mail : consulate.london@embassy.mzv.cz

tel.: 020 7243 7931

fax: 020 7243 7926

****************************************************************************************

Informace o zápisu do zvláštního volebního seznamu

Hodláte-li se i v budoucnu účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1) Zápis do seznamu voličů (pokud jste již zapsán z minulých voleb, není třeba se zapisovat znova)

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Do seznamu se lze nechat zapsat až po skončení volby prezidenta.

Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz. příloha níže) a doložit těmito náležitostmi:

A) Originál nebo ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR

Pozn. 1: Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.).

Pro zápis do voličského seznamu akceptujeme případně i kopii dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR ověřenou britským notářem.

Pozn. 2: Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 20 zákona č. 40/1993 Sb. (občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, bez ohledu na datum jejich vydání; vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců, ve spojitosti s ustanovením § 46 odstavce 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

B) Doklad o bydlišti na území Velké Británie

Pozn.: Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku, zastupitelského úřadu by měl sloužit primárně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz.

Vzhledem ke specifickým podmínkám evidence obyvatel ve Velké Británii akceptujeme i další doklady potvrzující dlouhodobý pobyt v zemi, např. britský řidičský průkaz s adresou, potvrzení zaměstnavatele či potvrzení školy, aktuální výpis z banky, případně další doklady ne starší 3 měsíců (např. utility bill, council tax bill, rent book apod.).

Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu obecně nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

V případě písemné žádosti zasílané poštou Vás prosíme:

a) O přiložení předplacené obálky pro doporučené trasované podání, abychom Vám mohli zaslat zpět potvrzení o zapsání do zvláštního volebního seznamu, případně zaslat zpět i originály přiložených dokumentů.

b) Prosíme zároveň o sdělení, zda souhlasíte s pořízením kopie Vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu pro evidenční účely našeho zastupitelského úřadu (toto prosím uveďte v doprovodném dopise spolu s žádostí o zápis a dalšími výše uvedenými náležitostmi.).

POZOR! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby prezidenta lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 18. ledna 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 23. ledna 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (10. ledna 2013). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde:

1) Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující (uznat lze případně pouze žádost zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem).

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 22. ledna 2013. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Voličský průkaz

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte volit mimo území Velké Británie, můžete požádat o vydání voličského průkazu.

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů, podle ustanovení § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. Žádost lze podat v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů ( tj. 18. ledna 2013) přede dnem volby prezidenta republiky. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem (tj. do 23. ledna 2013).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání.

přílohy

žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 48 KB DOC (Word dokument) 19.10.2012

Informace o souvislostech vyskrtnuti volice ze staleho... 27 KB DOC (Word dokument) 19.10.2012

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů 47 KB DOC (Word dokument) 19.10.2012

Formular_zadosti_o vystaveni_volicskeho_prukazu 154 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012