Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace k odebírání dětí z rodin českých občanů v UK

Velvyslanectví ČR v Londýně se v průběhu roku 2012 dozvědělo o několika případech odebrání dětí z rodin českých občanů ve Velké Británii. Důvody odebrání dětí se lišily případ od případu. V některých případech šlo o zanedbání péče o děti, v jiných pak o podezření z týrání, násilí vůči dětem, závislost rodičů na alkoholu nebo jiných návykových látkách či jejich umístění do výkonu trestu.

Velvyslanectví se o odebrání dětí dozvědělo ve většině případů od rodičů či příbuzných odebraných dětí. Britské úřady ve většině případů velvyslanectví neinformovaly a nepostupovaly tak v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích a bilaterální česko-britskou konzulární úmluvou z roku 1976. O každém jednotlivém případu, o kterém se velvyslanectví dozvědělo, byl obratem informován věcně příslušný Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Velvyslanec ČR v Londýně p. Michael Žantovský předal dne 17. října 2012 britskému ministerstvu zahraniční věcí (FCO) oficiální diplomatickou nótu České republiky, ve které česká strana upozorňuje vládu Spojeného království na nedostatky při naplňování mezinárodně smluvních závazků informovat příslušné konzulární úřady o úmyslu ustavit opatrovníka či právního zástupce nezletilých občanů cizích států.

V souvislosti s uvedenými případy apeluje velvyslanectví na rodiče či příbuzné odebraných dětí, aby svým případům věnovali od začátku maximální pozornost.

Jakékoliv písemnosti či ústnímu sdělení, které rodiče obdrží v souvislosti s jejich případem, je třeba věnovat maximální pozornost. Nedoporučujeme se vyhýbat spolupráci s britskými úřady, které by měly zájem prošetřit situaci v rodině. Kulturní či jiné zvyklosti mohou působit rozdílné chápání některých skutečností a pouze spoluprací s britskými úřady je možno se vyhnout případným nedorozuměním.

V souvislosti s uvedenými případy je však třeba upozornit, že dotčení čeští občané přestěhováním do Spojeného království dobrovolně přenesli své obvyklé bydliště do této země a podrobili se tak jurisdikci tamějších orgánů. Na základě právních předpisů práva Evropské unie a mezinárodních smluv je tak plně v kompetenci těchto orgánů rozhodovat v souladu s právem tam platným. Z pohledu ústavního principu zákonnosti nepřísluší ani velvyslanectví, ani Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí zasahovat do soudních řízení vedených ve Spojeném království.

Velvyslanectví doporučuje rodičům, aby o každém konkrétním případu informovali kromě našeho velvyslanectví i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně (ÚMPOD, kontakt viz níže). Další informace Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí k uvedené problematice naleznete na: http://www.umpod.cz/urad/aktuality/informace-k-problematice-odebirani-deti/.

Kontakt na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí je:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Silingrovo nám. 3/4
602 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 542 215 522
Fax: +420 542 212 836

Email: podatelna@umpod.cz
www.umpod.cz

Samotná role ÚMPOD v těchto případech je omezená. ÚMPOD může obvykle pomoci při prošetření sociálních poměrů v širší rodině v ČR, pokud se uvažuje o umístění dítěte v jejím rámci. Vstupovat do případných soudních řízení v UK nemá oprávnění.

Ještě jednou je třeba zdůraznit, že rodiče dětí, se kterými začne místní britská sociální služba pracovat z důvodu možného zanedbání péče o své dítě, by měli pečlivě sledovat všechny informace, které jim sociální služby poskytnou. Případná nespolupráce bude považována přitěžující okolnost, která může vést k odebrání dítěte.

Průvodce pro rodiče dětí, se kterými sociální služby v UK pracují, naleznete v příloze níže.

 

přílohy

Průvodce pro rodiče ENG 1 MB PDF (Acrobat dokument) 8.4.2014