Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Legalizační agenda

Pokud si přejete úředně ověřit podpis na dokumentu.

Upozornění - legalizační agenda je vyřizována na velvyslanectví pouze během předem sjednaných schůzek. Informace ke sjednání schůzky na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Londýně naleznete v sekci Konzulární a vízové informace - Kontakty.

Čeští občané žijicí ve Skotsku nebo v Severním Irsku si mohou nechat legalizovat podpis, kopii nebo překlad u českého honorárního konzula v Edinburghu resp. v Belfastu. V níže připojeném seznamu dále uvádíme průběžně doplňovaný seznam českých advokátů a notářů (19kb, dokument OSX) působících ve Spojeném království, kteří poskytují notářské služby

Pokud si přejete úředně ověřit podpis na dokumentu, musíte předložit buď Váš platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas a podepsat tento dokument před konzulárním pracovníkem, příp. uznat podpis za vlastní.

Předložení občanského průkazu či cestovního pasu nelze nahradit předložením řidičského průkazu či jiného dokumentu!

Dovolujeme si Vás upozornit, že ověření více než 5 podpisů se z technických důvodů neprovádí na počkání. Takovéto dokumenty bývají obvykle k vyzvednutí následující pracovní den.

Poplatek se vybírá v hotovosti. Sazebník poplatků naleznete na našich webových stránkách

Ověření kopie se neprovede, je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

Nostrifikaci dokladů o studiu provádí pouze ministerstvo školství.

*****************************************************************************************

Pozn.: Ověření kopie se rovněž neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny (například hologram),
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:
 1. prvopis,
 2. již ověřenou vidimovanou listinu,
 3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,
 4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
 5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

*****************************************************************************************

Informace o dokumentech, které je možno použít pro prokázání totožnosti

Předpis č. 21/2006 Sb.Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o
ověřování)

§ 18

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 5, předloží k prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

 

přílohy

Czech notaries in the UK 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 27.1.2014