Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis narození a vystavení českého rodného listu na základě britského matričního dokladu

Jak postupovat, pokud máte k dispozici pouze britský rodný list Vašeho dítěte a hodláte požádat o zápis narození do české matriky a o vystavení českého rodného listu.

Nejdůležitějším podkladovým materiálem pro zapsání matriční události, k níž došlo ve Velké Británii, do české matriky, je britský matriční doklad (rodný list).

Žadatelem o zápis matriční události by měl být obecně občan ČR, neboť v průběhu podání žádosti je třeba podepsat a předložit např. prohlášení o státním občanství apod. Pokud by tyto dokumenty předložila osoba, která není občanem ČR (např. rodič, který/á je občanem/občankou jiného státu), musely by být podpisy občana/občanky ČR na příslušných dokumentech ověřené příslušným českým úřadem, případně britským notářem přičemž ověření britským notářem musí být následně ještě ověřeno apostilou (viz. dále).

Předkládaný britský matriční doklad musí být nejprve ověřen speciálním ověřením (razítko s podpisem), které se nazývá APOSTILA a které vydává britské ministerstvo zahraničních věcí (FCO). Bližší informace naleznete našich webových stránkách.

Následně je třeba matriční doklad nechat úředně přeložit do českého jazyka, a to včetně APOSTILY. Překlady vyhotovené žadatelem nelze akceptovat. Je třeba předložit ÚŘEDNÍ předklad vyhotovený překladatelem, který má pro tuto činnost příslušné zkoušky a oprávnění.

Uplatnit lze pouze tyto dva druhy překladů:

 1. Pokud je překlad vyhotoven překladatelem působícím ve Velké Británii (na překladu je britské překladatelské razítko, příp. české překladatelské razítko, které však není osvědčením o překladu provedené českým soudním překladatelem), provede naše velvyslanectví ještě ověření tohoto překladu, které je nezbytné pro použití v ČR. Ověření překladu je zpoplatněno dle položky 151d Sazebníku poplatků.
 2. Pokud je překlad vyhotoven českým soudním překladatelem (na překladu je kulaté razítko s českým státním znakem), ověření překladu velvyslanectví již neprovádí. Takový překlad lze opatřit i ve Velké Británii, viz seznam překladatelů.


Seznam překladatelů, kteří poskytli své údaje našemu velvyslanectví.

 

**********************************************************************************************

Zápis narození a vystavení českého rodného listu

Pro určení českého státního občanství dítěte, zápis jeho narození a následné vystavení českého rodného listu je podstatné, zda se dítě narodilo v manželství. Pokud tomu tak není, je dalším důležitým kritériem skutečnost, zda matka dítěte má české státní občanství, případně jaké státní občanství matka dítěte, jehož otcem je občan ČR, má.

Obecně je pro zápis narození dítěte narozeného v UK a vystavení českého rodného listu třeba předložit následující doklady:

 •  britský rodný list dítěte s apostilou (je třeba předložit rodný list v jeho plné formě, tj. rodný list s informacemi o rodičích dítěte (většinou jde o dokument nazelenalé barvy) nazývaný obvykle Certified Copy of an Entry, tj. NESTAČÍ zjednodušená verze britského rodného listu (obvykle červené barvy, nazývaný Certificate of Birth), kde je uvedeno pouze jméno dítěte bez rodičů)!
 •  překlad britského rodného listu včetně Apostily do češtiny (viz pokyn výše),
 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas obou rodičů,
 • rodný list žadatele resp. obou rodičů dítěte, jedná-li se o občany ČR nebo SR (občané Velké Británie nebo jiného státu rodný list nepředkládají),
 • český oddací list rodičů dítěte, pokud se dítě narodilo v manželství (pokud český oddací list nemáte, je třeba o něj nejdříve požádat - viz níže),
 • pokud dítě nabylo i jiné státní občanství, je třeba předložit příslušný doklad toto dosvědčující (např. cizozemský pas). Toto platí i pro rodiče dítěte, pokud nabyli rovněž jiné státní občanství.

 

Dále pak, pokud se dítě narodilo mimo manželství a matka dítěte není občankou ČR (a otec dítěte je uveden v cizozemském rodném listu), je třeba:

 1. formulář č. 10 a (Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec uveden v RL)) a
 2. řádně přeložené a ověřené (apostila) potvrzení otcovství provedené genetickou zkouškou v akreditované laboratoři (viz. dále).

Pozn.: Pokud otec není uveden v cizozemském RL, je třeba v obou předchozích případech vyplnit formulář č. 10 b (Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec neuveden v RL)).

Seznam akreditovaných laboratoří, kde je možno v UK požádat o potvrzení otcovství provedené genetickou zkouškou.

Pozn.: Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li počato V takovém případě je účinek určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dítěti dosud nenarozenému vázán na podmínku, že se dítě narodí živé, a zápis v matrice na podkladě takového prohlášení bude učiněn až po narození dítěte. Z tohoto důvodu ZÚ předá řádně sepsané prohlášení rodičů (Formulář 10c) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti ) nastávající matce a současně rodiče poučí o nezbytnosti předložit toto prohlášení příslušnému matričnímu úřadu v ČR nebo ZÚ při podání žádosti o zápis narození.

 

**********************************************************************************************

Dále je třeba vyplnit níže uvedené formuláře, které si můžete vyplnit předem, a tím urychlit přijetí žádosti:

 1. formulář č. 1 (Osobní údaje),
 2. formulář č. 5a (Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR (osoby nad 15 let)),
 3. formulář č. 3a) (Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR),  
 4. formulář č. 4b) (Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let),
 5. formulář č. 6 (Zápis narození),
 • Formulář pro případ, pokud rodiče žádají u dívky zápis příjmení v mužském tvaru (bez -ová):
 1. formulář č. 18 (Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru při narození DÍTĚTE první zápis do ZM),
 • Formulář, pokud rodiče žádají o zápis jména nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU. Tento formulář se doporučujeme užít při zápisu narození občana, který užívá v cizině zdvojené příjmení, popř. 3 jména nebo rodné příjmení matky jako prostřední jméno apod.:
 1. formulář č. 23 (Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení  v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU – dítě).

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná.

Veškeré doklady kromě britského rodného listu (případně znaleckého posudku otcovství provedeno genetickou zkouškou) Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Od přítomnosti obou rodičů lze upustit, pokud je dítě narozené v manželství (tj. rodiče mají český oddací list s dohodou o příjmení dítěte) a rodič, který je občanem ČR, se dostaví na velvyslanectví, předloží doklady druhého rodiče a jím podepsané formuláře - viz výše. Přítomnost obou rodičů je třeba, pokud chtějí pro dceru zvolit mužský tvar příjmení, nebo zvolit druhé křestní jméno, příp. vybírají pouze dvě křestní jména z více, apod.

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, pokud není starší 15 let.

Pozn.: Trvalý pobyt žadatele je poslední adresa jeho trvalého pobytu v ČR. Toto platí po dobu, než žadatel svůj trvalý pobyt v ČR případně zruší.

**********************************************************************************************

 

Upoznění: Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel.: 542 175 141-42, případně je naleznete na www.brno.cz - potřebuji si vyřídit -trvalý pobyt.

 

**********************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Telefonní linka pro sjednání schůzky: 020 7243 7931 (pondělí - pátek 9:00 - 12:00)

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz (pozn.: ZÚ vyřizuje denně kolem stovky emailů, na Váš email se pokusíme odpovědět v co nejkratším termínu, nebude to však obratem).

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

přílohy

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 88 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 73 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k... 70 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 69 KB PDF (Acrobat dokument) 28.6.2014