Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o rodný, oddací nebo úmrtní list na základě britského matričního dokladu

(Archivní článek, platnost skončena 12.02.2012.)

Pokud máte k dispozici pouze britský rodný, oddací či úmrtní list a hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého rodného, oddacího či úmrtního listu

Nejdůležitějším podkladovým materiálem pro zapsání matriční události, k níž došlo ve Velké Británii, do české matriky, je britský matriční doklad (rodný list, oddací list nebo úmrtní list).

Žadatelem o zápis matričnní události by měl být obecně občan ČR, neboť v průběhu podání žádosti je třeba podepsat a předložit např. prohlášení o státním občanství apod. Pokud by tyto dokumenty předložila osoba, která není občanem ČR (např. manžel/ka nebo rodič, který/á je občanem/občankou jiného státu), musely by být podpisy občana/občanky ČR na příslušných dokumentech ověřené příslušným českým úřadem, případně britským notářem přičemž ověření britským notářem musí být následně ještě ověřeno apostilou (viz. dále).

Předkládaný britský matriční doklad musí být nejprve ověřen speciálním ověřením (razítko s podpisem), které se nazývá APOSTILA a které vydává britské ministerstvo zahraničních věcí (FCO). Bližší informace naleznete zde

Následně je třeba matriční doklad nechat úředně přeložit do českého jazyka, a to včetně APOSTILY.
Překlady vyhotovené žadatelem nelze akceptovat. Je třeba předložit ÚŘEDNÍ předklad vyhotovený překladatelem, který má pro tuto činnost příslušné zkoušky a oprávnění.

Uplatnit lze pouze tyto dva druhy překladů:
1) Pokud je překlad vyhotoven překladatelem působícím ve Velké Británii (na překladu je britské překladatelské razítko, příp. české překladatelské razítko, které však není osvědčením o překladu provedené českým soudním překladatelem), provede naše velvyslanectví ještě ověření tohoto překladu, které je nezbytné pro použití v ČR. Ověření překladu je zpoplatněno dle položky 151f Sazebníku poplatků.

2) Pokud je překlad vyhotoven českým soudním překladatelem (na překladu je kulaté razítko s českým státním znakem), ověření překladu velvyslanectví již neprovádí. Takový překlad lze opatřit i ve Velké Británii, viz seznam překladatelů.

Seznam překladatelů, kteří poskytli své údaje našemu velvyslanectví naleznete zde

Žadatel při podání žádosti předloží matriční doklad, ověřený APOSTILOU a opatřený překladem do češtiny + další doklady uvedené níže.

Níže naleznete podrobné informace k jednotlivým typům dokladů:

**********************************************************************************************

Rodný list

Je třeba předložit následující doklady:

- britský rodný list dítěte (je třeba předložit rodný list v jeho plné formě, tj. rodný list s informacemi o rodičích dítěte (většinou jde o dokument nazelenalé barvy) nazývaný obvykle Certified Copy of an Entry, tj. NESTAČÍ zjednodušená verze britského rodného listu (obvykle červené barvy, nazývaný Certificate of Birth), kde je uvedeno pouze jméno dítěte bez rodičů). !!!!!!!!!!
- překlad britského rodného listu včetně Apostily do češtiny (viz pokyn výše)
- platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas obou rodičů
- je-li rodič občanem ČR nebo SR: rodný list žadatele, tj. rodičů dítěte (občané Velké Británie nebo jiného státu rodný list nepředkládají)
- český oddací list rodičů dítěte, pokud se dítě narodilo v manželství (pokud český oddací list nemáte, je třeba nejprve o něj požádat - viz níže)
- pokud dítě nabylo i jiné státní občanství, je třeba předložit příslušný doklad toto dosvědčující (např. cizozemský pas). Toto platí i pro rodiče dítěte, pokud nabyli rovněž jiné státní občanství.

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná.
Veškeré doklady kromě britského rodného listu Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Od přítomnosti obou rodičů lze upustit, pokud je dítě narozené v manželství (tj. rodiče mají český oddací list s dohodou o příjmení dítětě) a rodič, který je občanem ČR, se dostaví na velvyslanectví, předloží doklady druhého rodiče a jím podepsané formuláře - viz níže. Přítomnost obou rodičů je třeba, pokud chtějí pro dceru zvolit mužský tvar příjmení, nebo zvolit druhé křestní jméno, příp. vybírají pouze dvě křestní jména z více, apod.

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, pokud není starší 15 let.

Dále je třeba vyplnit níže uvedené formuláře, které si můžete vyplnit předem, a tím urychlit přijetí žádosti:

formulář č. 1, formulář č. 4 - v těchto formulářích se uvede jako žadatel rodič podávající žádost
formulář č. 3 a formulář č. 6 - v těchto formulářích se uvede jako žadatel dítě

případně i:

formulář č. 18 - vyplňuje se, pokud rodiče žádají u dívky zápis příjmení v mužském tvaru (bez -ová)

formulář č. 23 - vyplňuje se, pokud rodiče žádají o zápis jména nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU. Tento formulář se doporučujeme užít při zápisu narození občana, který užívá v cizině zdvojené příjmení, popř. 3 jména nebo rodné příjmení matky jako prostřední jméno apod.

Podání žádosti je zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků;

Rodný list není vystaven na velvyslanectví, ale v ČR. Obvykle bývá doručen na velvyslanectví do 3 měsíců od podání žádosti.
Hodláte-li požádat následně o český cestovní pas, doporučujeme schůzku k podání žádosti o pas sjednat již při podání žádosti o rodný list, neboť čekací doba pro schůzku na pas činí cca 6-8 týdnů.

**********************************************************************************************

Oddací list

Obecná poznámka:

Žadatelem o zápis manželství by měl být obecně občan ČR, neboť v průběhu podání žádosti je třeba podepsat a předložit např. prohlášení o státním občanství apod. Pokud by tyto dokumenty předložila osoba, která není občanem ČR (tj. manžel/ka, který/á je občanem/občankou jiného státu), musely by být podpisy občana/občanky ČR na příslušných dokumentech ověřené příslušným českým úřadem, případně britským notářem přičemž ověření britským notářem musí být následně ještě ověřeno apostilou.

Je třeba předložit následující doklady:

- britský oddací list "Marriage Certificate" ověřený Apostilou
- překlad oddacího listu včetně Apostily do češtiny (viz pokyn výše)
- platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas obou manželů
- rodný list u občanů ČR nebo SR (občané Velké Británie nebo jiného státu rodný list nepředkládají)
- český rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci nebo český oddací list předchozího manželství s vyznačeným rozvodem,
- český úmrtní list bývalého manžela/manželky v případě vdovy/vdovce
- pokud český občan nabyl i jiné státní občanství, je třeba předložit příslušný doklad toto dosvědčující (např. cizozemský pas).

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná.
Veškeré doklady kromě britského oddacího listu Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Od přítomnosti obou manželů při podání žádosti lze upustit, pokud manžel, který podá žádost, předloží doklady druhého manžela a jím podepsané formuláře (včetně Zápisu manželství) - viz níže. Za podpis druhého manžela v Zápisu manželství ručí žadatel/ka.

Dále je třeba vyplnit níže uvedené formuláře, které si můžete vyplnit předem, a tím urychlit přijetí žádosti:

formulář č. 1, formulář č. 4, formulář č. 7 - žadatelem je manžel, který je českým občanem
formulář č. 15 - vyplní manželka, pokud žádá zápis příjmení v mužském tvaru (bez -ová)

podání žádosti je zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků;

Hodláte-li požádat následně o český cestovní pas, doporučujeme schůzku k podání žádosti o pas sjednat již při podání žádosti o oddací list, neboť čekací doba pro schůzku na pas činí cca 6-8 týdnů.

**********************************************************************************************

Doklad o uzavření registrovaného partnerství

Je třeba předložit následující doklady:

- britský doklad o uzavření registrovaného partnerství ověřený Apostilou
- překlad tohoto dokladu včetně Apostily do češtiny (viz pokyn výše)
- platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas obou partnerů
- je-li partner/ka občanem ČR nebo SR: rodný list (občané Velké Británie nebo jiného státu rodný list nepředkládají)
- rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci
- úmrtní list bývalého manžela/manželky v případě vdovy/vdovce

Všechny doklady je třeba předložit v originále. Kopie není dostatečná.
Veškeré doklady kromě britského dokladu o uzavření registrovaného partnerství Vám budou ihned po přijetí žádosti vráceny.

Dále je třeba vyplnit níže uvedené formuláře, které si můžete vyplnit předem, a tím urychlit přijetí žádosti:

formulář č. 1, formulář č. 4, formulář č. 8 - vyplňuje žadatel, který je českým občanem
podání žádosti je zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků;

Hodláte-li požádat následně o český cestovní pas, doporučujeme schůzku k podání žádosti o pas sjednat již při podání žádosti o zápis registrovaného partnerství, neboť čekací doba pro schůzku na pas činí cca 6 týdnů.

**********************************************************************************************

Úmrtní list

Je třeba předložit následující doklady:

-vyplněný formulář - Zápis o úmrtí/formulář č. 9/;
-doklad o státním občanství České republiky zemřelého;
-apostilovaný originál britského úmrtního listu ve formě úplného matričního výpisu a jeho překlad do češtiny;
-podání žádosti je zpoplatněno dle položky č. 163 Sazebníku poplatků;

a je-li k dispozici:

- rodný list zemřelého, u vdaných a rozvedených žen též český oddací list;
- rodný list zemřelého, pokud byl svobodný;
- oddací list zemřelého, pokud byl ženatý;
- průkaz zdravotní pojišťovny nebo doklad prokazující, u které zdravotní pojišťovny v České republiky je zemřelý registrován;
- doklad o pohřbu nebo zpopelnění;
- lékařskou zprávu - list o prohlídce mrtvého, byla-li provedena zdravotní nebo soudní pitva - písemné oznámení lékaře.

přílohy

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Zápis příjmení v nepřechýleném tvaru - manželství od 16... 63 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Zadost_o_zapis_uzavreni_manzelstvi_03._2009.pdf 34 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Zápis o uzavření registrovaného partnerství 55 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

P r o h l á š e n í pro osobu starší 15 let 152 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

DOTAZNÍK ke zjištění státního občanství a prohlášení pro... 168 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

Žádost o zápis narození 637 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

Prohlaseni_jmeno_ prijmeni_EU_dite 129 KB PDF (Acrobat dokument) 3.1.2014