Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zjištění státního občanství a vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Informace pro občany, kteří nemají platný doklad o státním občanství, např. pokud platnost cestovního pasu či občanského průkazu uplynula nebo dosud nikdy nebyl vystaven (např. u malých dětí). Rovněž v případě ztráty či odcizení dokladu, na který jste přicestoval/a do Velké Británie a hodláte požádat o nový cestovní pas

POZOR

Od 1.1.2014 je třeba v souvislosti s novým zákonem o státním občanství používat

NOVÉ STÁTOOBČANSKÉ FORMULÁŘE.

Toto se týká především Dotazníku ke zjištění státního občanství ČR a Prohlášení o státním občanství.

Tyto formuláře vyplňují nově samostatně občané starší 15 let.

Nové formuláře je však třeba používat i v dalších případech, např. při Prohlášení o nabytí státního občanství ČR či Prohlášení o vzdání se státního občanství. Přesný seznam formulářů a jejich užití naleznete na našich webových stránkách.

*****************************************************************************************

Nemáte-li k dispozici platný doklad o státním občanství České republiky a chcete podat žádost o vystavení cestovního pasu, můžete u našeho velvyslanectví podat žádost o osvědčení státního občanství. Žádost se podává osobně, vyřízení této věci poštou není možné.

Osvědčení je vydáváno příslušnými úřady v České republice a zasláno našemu úřadu zpět k doručení žadateli. Vyřízení trvá několik týdnů. Z tohoto důvodu doporučujeme již při podání žádosti o OSVČ si domluvit termín Vaší schůzky na podání žádosti o pas.

Pozor! Dle aktuálního výkladu Ministerstva vnitra je platnost osvědčení pouze 12 měsíců ode dne jeho vystavení. Budete-li s osvědčením žádat o cestovní pas, učiňte tak proto co nejdříve po vystavení osvědčení.

Za nezletilé dítě do 15 let podává žádost zákonný zástupce, osoby starší 15 let žádají samy.

*****************************************************************************************

Náležitosti žádosti:

K dotazníku, který se pro podání žádosti o osvědčení vyplňuje, je třeba připojit doklady týkající se osoby, o jejíž občanství se jedná, a to:

  • Doklad totožnosti (např. cestovní pas, občanský průkaz). Nevlastníte-li doklad totožnosti, může Vaši totožnost dosvědčit jiný český občan (s platným dokladem totožnosti), který se s Vámi dostaví na zastupitelský úřad a doloží svou totožnost.
  • Dříve vydané doklady o státním občanství (např. neplatný cestovní pas, neplatné osvědčení o státním občanství apod.) a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • Rodný list, oddací list, pokud osoba uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • Rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  • Doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  • Doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.
  • Dále je třeba vyplnit tyto formuláře:

1) * dospělý žadatel (osoba starší 15 let) vyplní formulář Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení (pro osoby starší 15 let)
* za dítě (do 15 let věku) vyplní dospělá osoba formulář Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení - DÍTĚ (osoby do 15 let)

2) formulář osobní údaje

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

!POZOR! vyplňujete-li formulář za své dítě (do jeho 15 let), je třeba uvést do kolonek určených pro žadatele Vaše dítě, nikoliv Vaše údaje!! (Žadatelem je dítě). Předvyplněním formulářů před příchodem na velvyslanectví zkrátíte dobu zpracování žádosti. Děkujeme.

Poplatek se platí při osobním podání v hotovosti dle aktuálního Sazebníku poplatků

*****************************************************************************************

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Telefonní linka pro sjednání schůzky: 020 7243 7931 (pondělí - pátek 9:00 - 12:00)

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky, zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

přílohy

Osobní údaje 49 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

DOTAZNÍK ke zjištění státního občanství a prohlášení 168 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014

DOTAZNÍK ke zjištění státního občanství a prohlášení pro... 168 KB PDF (Acrobat dokument) 2.1.2014