Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání občanství prohlášením - od 1.1.2014

Nový zákon o státním občanství č. 186/2013 Sb. přináší nové možnosti nabytí a znovunabytí českého státního občanství prohlášením. Jde o situace, které se mohou týkat bývalých občanů a krajanů, kteří žijí ve Spojeném království.

Pro všechny typy prohlášení platí, že doklady vystavené orgány cizího státu (např. anglickými orgány) se předkládají s potřebnými ověřeními (v případě dokladů Spojeného království tzv. apostila) a s úředními překlady do českého jazyka. Každý prohlašovatel vyplní formulář se svými osobními údaji.

K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území ČR. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1.

Ve Spojeném království lze prohlášení učinit pouze před Velvyslanectvím ČR v Londýně, které je ve lhůtě 30 dnů zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu.

Informace o způsobu podání žádosti naleznete na konci tohoto přehledu.

 

**********************************************************************************************

 

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR

 

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může (znovu)nabýt státní občanství fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před 1.1.2014, pokud se nejednalo-li o:

 • o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo
 • o pozbytí podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se
 • o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky narozené v období, kdy prohlašovatel nebyl českým občanem.

Do prohlášení č. 26a) není možné zahrnout dítě. Pro dítě, které bylo bývalým občanem dle odst. 1, mohou jeho zákonní zástupci učinit samostatné prohlášení (viz. níže). Pokud je dítě starší 15 let, musí být k prohlášení (formulář č. 26b) doložen jeho výslovný souhlas s nabytím občanství.

K prohlášení se připojují:

 • rodný list,
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky nebo partnera/partnerky,
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, případně doklad o rozvodu manželství, nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
 • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, případně doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
 •  doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého/československého státního občanství prohlašovatele/prohlašovatelky,

případně

 • souhlas dítěte staršího 15 let (je součástí formuláře č. 26b) - viz. dále).

Formulář č. 26a) Prohlášení dle § 31 s výčtem potřebných dokladů

Formulář č. 26b) Prohlášení dítěte dle § 31 s výčtem potřebných dokladů

Podrobnou informaci naleznete v příslušné pasáži zákona.

 

**********************************************************************************************

 

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

 

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která byla k 31.12.1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Do prohlášení lze zahrnout i dítě.

Je-li prohlášení za dítě činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

K prohlášení č. 27 (viz. níže) se připojují:

 • rodný list/ rodné listy,
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky  nebo partnera/ partnerky,
 • doklad o tom, že nejsem státním občanem Slovenské republiky (Pozn.: Uvedené potvrzení by Vám na základě Vaší žádosti mělo vydat Velvyslanectví Slovenska v UK. S případnými dotazy se prosím obracejte na jeho pracovníky.)

Formulář č. 27 - Prohlášení dle § 32 s výčtem potřebných dokladů

Podrobnou informaci naleznete v příslušné pasáži zákona.

 

**********************************************************************************************

 

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič českým občanem

 

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která se narodila v době od 1.10.1949 do 7.5.1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1.1.1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.

Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku do 1.1.2015. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky.

K prohlášení č. 28 (viz. níže) se připojují:

 • rodný list,
 • oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela/ manželky nebo partnera/ partnerky,
 • doklad prokazující československé státní občanství jednoho rodičů ke dni narození prohlašovatele/ prohlašovatelky.

Formulář č. 28 - Prohlášení dle § 33 s výčtem potřebných dokladů

Podrobnou informaci naleznete v příslušné pasáži zákona.

Pozn.:

1. Doporučujeme, aby žadatel současně s podáním prohlášení o nabytí státního občanství podle § 33 pro sebe podal i žádost o vydání osvědčení prokazujícího československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození. Podmínka předložení tohoto dokladu je stanovena v § 33 odst. 2 písm. c). Pokud tento rodič zemřel, bude podávat tuto žádost žadatel (s úmrtním listem rodiče), pokud by rodič žil, bude tuto žádost podávat sám za sebe. Pokud žadatel nebude moci podat tyto žádosti současně, může podat pouze prohlášení  o nabytí státního občanství podle § 33 za sebe, přičemž žadatel bude následně vyzván k předložení osvědčení prokazujícího československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození  ve lhůtě 1 roku.

2. Nabytí českého občanství žadatelem může mít vliv na jeho dosavadní státní občanství. Tuto skutečnost si žadatel musí ověřit u státu, jehož je občanem, sám. Nabytí státního občanství podle § 33 se nevztahuje na děti.

3. Pokud se rodič žadatele narodil na Slovensku, nelze tuto žádost výše uvedený způsobem vyřídit.

 

**********************************************************************************************

 

Prohlášení dle § 34 - týká se osob, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky

 

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen.

Prohlašovatel k prohlášení připojí

 1. rodný list,
 2. oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),
 3. všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje.

Formulář č. 29 - Prohlášení dle § 34 s výčtem potřebných dokladů

Podrobnou informaci naleznete v příslušné pasáži zákona.

 

**********************************************************************************************

Prohlášení dle § 72 - nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

 

Podle § 72 mohou oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky v souladu s § 18a, § 18b a 18c původního zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nabýt takto státní občanství České republiky do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky (tj. do 1.1.2015).

Informace k nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

 

**********************************************************************************************

Prohlášení dle § 31 a 32 podléhají správnímu poplatku dle položky 159 b), prohlášení dle § 33 je zdarma.

 

TERMÍN A ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Děkujeme za pochopení.

Telefonní linka pro sjednání schůzky: 020 7243 7931 (pondělí - pátek 9:00 - 12:00)

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky, zašlete laskavě e-mail s Vaším telefonním spojením, abychom Vás mohli kontaktovat. Současně uveďte, jaké doklady máte k dispozici a o jaký doklad hodláte požádat. E-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz

Adresa: 30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY (vstup do budovy je z ulice Bayswater)
Fax: 020 7243 7926

Úřední hodiny dopoledne: pondělí - pátek 9:00-13:00
Úřední hodiny odpoledne: pondělí - čtvrtek 14:00-16:00

 

přílohy

Nový zákon o státním občanství 367 KB PDF (Acrobat dokument) 21.8.2013

Prohlášení dítěte dle par 31 - bývalí občané 202 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení... 275 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič českým občanem 193 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlaseni dle par. 34 195 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014