Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přihlášky do Krajanského vzdělávacího programu v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

(Archivní článek, platnost skončena 23.03.2013.)

V roce 2012 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262 pokračovat Program realizace podpory kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015. Ten zahrnuje semestrální studijní pobyty, čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany, dvoutýdenní kurz metodiky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit, vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám a vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce.

1) Semestrální studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na tyto obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům – občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500 pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.  Student je povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu (nelze např. přicestovat na turistické vízum).

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb

(www.dzs.cz).

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku v jedné kopii spolu se životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je potřeba zaslat na ZÚ Londýn (k rukám Jany Přikrylové)

 -         pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2012/2013 do 10. března 2012;

-         pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2012/2013 do 10. března 2012;

-         pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2012/2013 do 10. srpna 2012.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle DZS prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Přihláška: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay

2) Čtyrtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených podle stupně jazykových znalostí. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Dolní věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kursu), horní hranice není určena. K přihlášce je vhodné přiložit doporučení příslušného krajanského spolku a jeho vyjádření k účasti uchazečů na kursu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je rovněž možné zúčastnit se kursu v kategorii tzv. „samoplátců“.  Účastníci jsou povinni zajistit si příslušné české vízum.

Termín kurzu pro krajany: 27.7. – 24.8.2012

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané.

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku v jedné kopii s doporučením krajanského spolku je třeba na ZÚ Londýn zaslat tak, aby zásilka byla na ZÚ doručena nejpozději do 10.3.2012. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky ; případné dodatečné přijetí jim ZÚ oznámí.

Přihláška: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní kurz výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Účastníkům je plně hrazena doprava, ubytování a stravování. Přílet za účelem účasti na kurzu musí být realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet musí být realizován do 2 týdnů po skončení kurzu. Účastníci obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR  Účastník kurzu musí splňovat minimální věkovou hranici 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

Termín kurzu: 27.8. – 7.9.2012

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané.

Na webových stránkách www.dzs.cz je také možné nalézt informace o průběhu kurzu, termínu konání a dalších náležitostech účasti. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Vyplněnou a vytištěnou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je nutné na ZÚ Londýn zaslat tak, aby byla doručena nejpozději do 10.3.2012. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Část letošního kurzu metodiky výuky českého jazyka bude upravena pro potřeby pedagogů České školy bez hranic.

Přihláška: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám je v roce 2012 vysláno na základě platného usnesení vlády 12 učitelů českého jazyka. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. Zajištění podmínek je zajištěnou smlouvou mezi krajanským spolkem a ZKZ a následným uzavřením pracovní smlouvy mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět hradí DZS. Doba vyslání je zpravidla 1 rok; smlouva může být uzavřena i opakovaně na další období.

Jednotlivé destinace působení stanovuje ZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků, podpořených ZÚ a po dohodě s MŠMT a DZS. Výzva k výběrovému řízení bude uveřejněna na webových stránkách MZV, MŠMT a DZS.

Více informací o místech působení učitelů lze nalézt na webových stránkách www.dzs.cz v rubrice Krajané

5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů do zahraničí za účelem propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky v zahraničí. ¨

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (nově označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT. MŠMT a DZS na svých stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok) zveřejňují informace o nabídkách místo pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a shromažďují přihlášky zájemců. MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok, spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů. Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. O výběru nového lektora českého jazyka z (jednoho až tří) doporučených kandidátů rozhoduje příslušná zahraniční instituce.

MŠMT může rovněž, v závislosti na rozpočtových možnostech, poskytovat jednorázové vybavení (učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály apod.), výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ (s nutnou specifikací konkrétního zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky).