Generální konzulát České republiky v Los Angeles

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba uvedená v zákoně o státním občanství ČR.

  1. Prohlášení dle §31 – pro fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb.
  2. Prohlášení dle § 32 zákona – pro fyzické osoby, které  byly k 31. prosinci 1992 státními občany České a Slovenské Federativní republiky
  3. Prohlášení dle § 33 zákona – pro fyzické osoby, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se stal českým státním občanem.
  4. Prohlášení dle § 34 zákona – pro fyzické osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky
  5. Prohlášení dle §35 zákona
  6. Prohlášení dle §36 zákona
  7. Zvláštní ustanovení týkající se občanů Slovenské republiky
  8. Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Prohlášení dle §31 – pro fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 186/2013 Sb.

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“) může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině12, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Prohlašovatel k vyplněnému formuláři prohlášení připojí:

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
d) rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,
e) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele,
f) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.
g) formulář - osobní údaje

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)
Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check(payable to the Czech Consulate General), anebo v hotovosti.
Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.


Prohlášení dle § 32 zákona – pro fyzické osoby, které  byly k 31. prosinci 1992 státními občany České a Slovenské Federativní republiky

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení.

Prohlašovatel k vyplněnému formuláři prohlášení připojí

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky,
d) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.

Je-li prohlášení podle odstavce 3 činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)
Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check(payable to the Czech Consulate General), anebo v hotovosti.
Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.


Prohlášení dle § 33 zákona – pro fyzické osoby, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z rodičů byl ke dni jejího narození

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.
Prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 1. 1. 2015.

Prohlašovatel k vyplněnému formuláři prohlášení připojí

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození prohlašovatele,
d) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Podání prohlášení podle §33 zákona nepodléhá správnímu poplatku.


Prohlášení dle § 34 zákona – pro fyzické osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen.

Prohlašovatel k vyplněnému formuláři prohlášení připojí

a) rodný list,
b) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
c) všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány a kterými disponuje,
d) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Podání prohlášení podle §34 zákona nepodléhá správnímu poplatku.


Prohlášení dle §35 zákona

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud

a) má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
c) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Prohlašovatel k prohlášení připojí

a) oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
b) doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců,
c) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)
Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check(payable to the Czech Consulate General), anebo v hotovosti.
Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.


Prohlášení dle §36 zákona

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče.

Je-li prohlášení podle předchozího odstavce činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,
b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem,
c) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz). Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (cestovní pas USA, řidičský průkazu USA státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.

Prohlášení může učinit rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

K nabytí státního občanství České republiky prohlášením dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Na prohlášení podle uvedeného paragrafu se vztahují rovněž společná ustanovení zákona a další společná ustanovení.

Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle §31, 32, 35-36 zákona je vybírán poplatek, jehož aktuální výši naleznete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159b)
Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check(payable to the Czech Consulate General), anebo v hotovosti.
Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůžepřijmout.


Zvláštní ustanovení týkající se občanů Slovenské republiky

Občané Slovenské republiky mohou až do 1.1.2015 činit prohlášení o nabytí státního občanství ČR dle § 18a, 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění změn a doplňků. V těchto případech se postupuje stejným způsobem, jako před nabytím účinnosti zákona.


Společná ustanovení k nabývání státního občanství České republiky prohlášením

K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad, a to podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky; pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je k přijetí prohlášení místně příslušný Úřad městské části Praha 1. K přijetí prohlášení podle § 36 je příslušné ministerstvo. V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem, který je ve lhůtě 30 dnů zašle spolu s předloženými doklady příslušnému krajskému úřadu nebo ministerstvu.

Krajský úřad nebo ministerstvo ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Nejsou-li podmínky splněny, krajský úřad nebo ministerstvo rozhodne, že prohlašovatel státní občanství České republiky nenabyl.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky, s výjimkou prohlášení podle § 34, kdy se za den nabytí státního občanství České republiky považuje den vydání prvního dokladu prohlašovatele prokazujícího státní občanství České republiky; tento den krajský úřad uvede do listiny o nabytí státního občanství České republiky jako den nabytí státního občanství České republiky. Pokud dojde k převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky v cizině, je nutno podepsat Potvrzení o převzetí listiny přímo na zastupitelském úřadě, popřípadě doručit Potvrzení zastupitelskému úřadu poštou. Bez navrácení podepsaného Potvrzení není řízení uzavřeno a k nabytí občanství nedochází.

Na postup krajského úřadu a ministerstva při ověřování toho, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, se obdobně použijí ustanovení částí druhé a třetí správního řádu.

Za doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství se považuje např.naturalizační listina USA - v případě, že žadatel nemá naturalizační listinu, je nutné požádat o vystavení duplikátu místní úřadovnu Bureau of Citizenship and Immigration Services. Pokud prohlašovatelé zamýšlejí v České republice užívat svá jména a příjmení ve tvaru užívaném po naturalizaci (t.j. běžně bez diakritiky), je nezbytné, aby učinili “Prohlášení o oprávnění užívat své současné jméno a příjmení”.

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními (např.apostilou v případě dokladů vydaných v USA), nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Zastupitelský úřad pořídí kopie potřebných dokladů a výpis z naturalizační listiny, které zasílá do ČR. Naturalizační listina zůstane uložena na ZÚ a žadateli bude vrácena spolu s ostatními doklady po vyřízení žádosti. Pokud prohlašovatel žádá zaslání originálu naturalizační listiny dříve, doporučujeme zaslat předplacenou obálku poštovní služby podle vlastní volby (doporučujeme Express Mail, UPS, Fedex apod.).

V případě, že si přejete zaslat vystavené osvědčení jiným způsobem než bežnou poštovní zásilkou, přiložte k žádosti rovněž příslušnou předplacenou obálku poštovní služby podle vlastní volby (doporučujeme Express Mail, UPS, Fedex apod.).

Žádosti se podávají osobně na Zastupitelském úřadu. Pokud se nemůžete dostavit k podání na zastupitelský úřad osobně, můžete se obrátit na nejbližší honorární konzulát, který ověří podpis na žádosti a případně pořídí a ověří kopie dokumentů.  Ve zcela výjimečných případech lze podpis na žádosti ověřit u místního veřejného notáře, pro takto ověřený podpis je však nutno získat vyšší ověření tzv. Apostilou.

V případě, že si přejete zaslat originály zaslaných dokladů zpět ihned po jejich ověření, zašlete spolu s žádostí i předplacenou obálku s Vaší adresou.

V případě, že si přejete zaslat vystavené osvědčení o státním občanství jiným způsobem než bežnou poštovní zásilkou, přiložte k žádosti příslušnou předplacenou obálku či informaci o předplacení poštovní služby.

přílohy

Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství ČR 521 KB PDF (Acrobat dokument) 7.1.2014

Osobni_udaje.doc 26 KB DOC (Word dokument) 7.2.2014

NOVE_prohlaseni__31.pdf 187 KB PDF (Acrobat dokument) 7.2.2014

NOVE_prohlaseni__32.pdf 187 KB PDF (Acrobat dokument) 7.2.2014

NOVE_prohlaseni__33.pdf 182 KB PDF (Acrobat dokument) 7.2.2014

Prohlaseni___prijmeni.pdf 428 KB PDF (Acrobat dokument) 4.4.2014

prohlaseni__35.pdf 198 KB PDF (Acrobat dokument) 5.4.2014

prohlaseni__34.pdf 183 KB PDF (Acrobat dokument) 5.4.2014