Generální konzulát České republiky v Los Angeles

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o stáním občanství ČR

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelkého úřadu ČR v zahraničí.

Žádost o zjištění státního občanství, tj. žádost o vydání Osvědčení o státním občanství ČR, je možné podat u příslušného zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví a generální konzuláty) podle místa Vašeho trvalého pobytu v USA.

Zjišťování občanství a vydávání osvědčení o státním občanství ČR (dále jen „osvědčení") provádí krajský úřad . Ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí lhůta pro vydání 180 dnů, v ostatních případech se vydává osvědčení bezodkladně.

Zastupitelský úřad přijme žádost o vydání osvědčení a bezodkladně ji spolu s přílohami zašle se svým průvodním dopisem příslušnému krajskému úřadu v ČR.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Při podání žádosti o vydání Osvědčení o státním občanství ČR je třeba doručit následující doklady:
a) dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR a prohlášení
Žádost musí být z obou stran čitelně a úplně vyplněná. Na druhé straně žádosti nesmí chybět datum a místo podpisu a Váš podpis.
Pokud jej podepisujete mimo zastupitelský úřad, musí být Váš podpis notářsky ověřen (Notary Public).
Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

b) platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz)
Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (řidičský průkazu jiného státu apod.). V případě, že žádost nepodáváte osobně na zastupitelském úřadě, přiložte jeho kopii.

c) originály českých matričních dokladů nebo jejich kopie ověřená notářem v České republice

  1. rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  2. rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  3. dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  4. doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  5. doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství (např.naturalizační listina USA - v případě, že žadatel nemá naturalizační listinu, je nutné požádat o vystavení duplikátu místní úřadovnu Bureau of Citizenship and Immigration Services).

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními (např.apostilou v případě dokladů vydaných v USA), nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Zastupitelský úřad pořídí kopie potřebných dokladů a výpis z naturalizační listiny, které zasílá do ČR. Naturalizační listina zůstane uložena na ZÚ a žadateli bude vrácena spolu s ostatními doklady po vyřízení žádosti. Pokud prohlašovatel žádá zaslání originálu naturalizační listiny dříve, doporučujeme zaslat předplacenou obálku poštovní služby podle vlastní volby (doporučujeme Express Mail, UPS, Fedex apod.).

V případě, že si přejete zaslat vystavené osvědčení jiným způsobem než bežnou poštovní zásilkou, přiložte k žádosti rovněž příslušnou předplacenou obálku poštovní služby podle vlastní volby (doporučujeme Express Mail, UPS, Fedex apod.).

Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 15ti let, vyplňuje ji jménem dítěte. Žádost však podepisuje rodič/zákonný zástupce. Za dítě mladší 15 let je třeba vyplnit dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR a prohlášení. K této žádosti je třeba také přiložit doklad totožnosti rodiče/zákonného zástupce a případně i oddací list rodiče/zákonného zástupce.

Žadatelé starší 15 let musí vyplnit i formulář Prohlášení o rodičích.

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

SPRÁVNÍ POPLATEK

Aktuální poplatek za vydání Osvědčení o státním občanství najdete v Sazebníku správních konzulárních poplatků (položka 159a).
Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order, Cashier's Check, Certified Check (payable to the Consulate General of the Czech Republic), anebo v hotovosti.
Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce. V případech, kdy je nutné provádět pátrání v archívech, je doba vyřízení delší. Jakmile obdržíme vyhotovené osvědčení, zašleme je poštou na Vámi uvedenou adresu.
V případě nejasností nás kontaktujte na telefonních číslech +1 (310) 473-0889 nebo na emailové adrese losangeles@embassy.mzv.cz.

NEZAPOMEŇTE PROSÍME přiložit k žádosti Vaši poštovní adresu, telefonní a emailový kontakt, abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

přílohy

Dotazník občanství ČR 155 KB PDF (Acrobat dokument) 7.1.2014

Dotazník občanství ČR - mladší 15 let 159 KB PDF (Acrobat dokument) 7.1.2014

Osobni_udaje.doc 26 KB DOC (Word dokument) 7.2.2014

PROHLASENI_O_RODICICH.doc 28 KB DOC (Word dokument) 17.4.2014