Velvyslanectví České republiky v Manile

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu

(Archivní článek, platnost skončena 30.05.2014.)

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Občané ČR žijící na Filipínách se mohou zúčastnit voleb pouze na území ČR (nebo jiného členského státu EU). Voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu vedeném velvyslanectvím v Manile musí v takovém případě získat voličský průkaz, anebo se mohou z tohoto seznamu deregistrovat.

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volby do Evropského parlamentu v jiných členských státech EU mohou probíhat v rozmezí od 22. do 25. května 2014.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky. Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod.

Občan ČR, který se v době voleb do Evropského parlamentu nachází na území jiného členském státě Evropské unie má možnost volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tomto členském státě za předpokladu, že splňuje podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem tohoto členského státu Evropské unie.

Občan ČR, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí může:

a) požádat o vydání voličského průkazu

O vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Volič může samozřejmě požádat u zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu osobně. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost může být doručena rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky voliče.

Zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy 8. května 2014 může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

b) požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky nebo v den voleb okrskové volební komisi. Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.