Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o finanční dotace

O finanční dotaci MZV ČR je možno žádat do 30.4. na rok následující. Musí se jednat o konkrétní projekt, který bude v příštím roce realizován nebo alespoň začne. MZV ČR podporuje zejména projekty, spočívající v organizování výstav, sympozií, seminářů, diskusních a přátelských setkání, besed, přednášek, nebo jiných kulturních a společenských akcí krajanských spolků a společností přátel v ČR propagující reprezentaci ČR a země, jíž prezentuje společnost přátel či krajanský spolek.

Pravidla k žádání o finanční dotace
pro společnosti přátel v ČR a spolky v zahraničí

od Ministerstva zahraničních věcí ČR na rok 2003 a jejich vyúčtování
č. j. 106256/2002

formulář "Žádost nestátní neziskové organizace" (ve formátu MS Word)
Další informace pro krajany: www.mzv.cz/kultura


1. O finanční dotaci MZV ČR je možno žádat do 30.4. na rok následující. Musí se jednat o konkrétní projekt, který bude v příštím roce realizován nebo alespoň začne.

2. MZV ČR podporuje zejména projekty, spočívající v organizování výstav, sympozií, seminářů, diskusních a přátelských setkání, besed, přednášek, nebo jiných kulturních a společenských akcí krajanských spolků a společností přátel v ČR propagující reprezentaci ČR a země, jíž prezentuje společnost přátel či krajanský spolek.

3. V rámci těchto projektů může být finanční dotace použita zejména na:

  • tisk pozvánek, programů, vstupenek, sborníků, publikací,aj.

  • pronájem místností a předmětů souvisejících s pořádanými akcemi včetně jejich technického zabezpečení,

  • tlumočení, překlady, fotodokumentaci,

  • honoráře přednášejícím a umělcům

Dotaci nelze použít na:

  • úhradu vlastních režijních nákladů spolků nebo společností přátel ČR,

  • úhradu nájemného stálých prostor,

  • úhradu finančních odměn zaměstnancům a pomocným silám,

4. Každý projekt vztahující se na poskytnutí finanční dotace musí být podrobně zpracován na formuláři "Žádost nestátní neziskové organizace" , příp. v příloze (formulář ve formátu Word získáte klepnutím na odkaz).

5. Žádost o poskytnutí dotace s projektem se předkládá: odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR, Loretánské nám. 5, 118 10 Praha 1.

Termín uzávěrky všech žádostí o dotace na následující kalendářní rok je 30. dubna.

Po tomto datu nelze přijímat dodatečné žádosti, vzhledem k novému systému přidělování finančních dotací od MF ČR.

6. MZV ČR může poskytnout maximálně 70 % projektované částky. Při sdružení finančních dotací od více příspěvkových a rozpočtových organizací nemůže celková dotace od všech státních subjektů přesáhnout 70 %. Tato dotace se zkracuje ve stejném procentuálním poměru v jakém byla přidělena , pokud projekt nedosáhl stanovené výše tak, aby tento poměr zůstal nadále zachován. Finanční prostředky , které nemohou být využity se vrátí ihned zpět na účet MZ, nejpozději však do 15. 12. financovaného roku.

7. Na příspěvky není žádný právní nárok.

8. Po posouzení žádosti, jejím schválení a přidělení finančních prostředků od MF ČR bude žadateli zasláno Rozhodnutí o přidělení těchto prostředků ve dvojím vyhotovení, které v jednom provedení podepíše a vrátí zpět odboru kulturních a krajanských vztahů.

9. Po zpětném obdržení Rozhodnutí odbor kulturních a krajanských vztahů poukáže schválenou částku žadateli na účet.

10. Dotaci je možno čerpat výhradně na konkrétní projekt, na který byla požadována a jak je rozepsána v Rozhodnutí MZV ČR. Nelze ji tedy použít na neodsouhlasené aktivity byť v rámci uvedeného projektu ani převést jinému subjektu!

Případné změny je nutno předem projednat s odborem kulturních a krajanských vztahů MZV ČR nebo příslušným ZÚ.

I v případě schválených změn je však nutno respektovat tato Pravidla.

11. Nevyčerpané fin. dotace se vracejí nejpozději do 15.12. roku, ve kterém se projekt realizuje současně s faxem nebo dopisem společnosti přátel příp. ZÚ, ve kterém sdělují výši vrácené částky. Jako variabilní symbol se použije číslo jednací Rozhodnutí. Číslo účtu sdělí hospodář OKKV.

Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku.

12. Do jednoho měsíce po skončení projektu, nejpozději však do konce ledna roku následujícího je nutno předložit vyúčtování celkových skutečných nákladů spojených s realizací projektu a zprávu o činnosti.

Při vyúčtování je potřeba předložit kopie všech dohod a účtů, které se týkají projektu, vč. příslušných bankovních výpisů, výdejek a příjemek tak, aby pokryly dotaci MZV. U vyúčtování bude přiloženo čestné prohlášení, že účty nebyly použity při jiném vyúčtování nebo dány k proplacení jinému subjektu. Současně bude vyúčtování obsahovat i finanční přehled kde společnost přátel sehnala zbytek nedotovaného příspěvku, který je nutný k realizaci projektu (dar, vlastní příspěvky atd.) .

Bez předloženého vyúčtování projektu nelze žádat o finanční prostředky na další rok.

13. Spolky v zahraničí se řídí stejnými pokyny jen s některými vyjímkami zde uvedenými:

Projekt předkládají svému zastupitelskému úřadu do 31. 3., aby pracovník ZÚ mohl posoudit tento a podat reference odboru kulturních a krajanských vztahů o vhodnosti předkládaných projektů. Své vyjádření vč. projektu spolku zašle tak, aby vše bylo doručeno na OKKV do 30. 4.

Rozhodnutí o přidělení fin. prostředků obdrží ZÚ, které neprodleně předá rozhodnutí a fin. prostředky spolku. V některých případech vydá hospodář ZÚ fin. prostředky pouze proti dokladům opravňujícím k výplatě (účet, faktura o zaplacení, který se vztahuje ke schválenému projektu) pro schválený projekt.

Nevyčerpané prostředky je povinnen spolek vrátit na zastupitelský úřed tak, aby mohly tyto prostředky být zaúčtovány ještě do 12. měsíce (cca 10. 12.). Tyto prostředky nelze převádět na další rok, vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtovou organizací, která vrací nevyužité fin. prostředky zpět do státního rozpočtu.

Vyúčtování, vč. kopií dokladů a zprávu o činnosti předá spolek do 31. 1. následujícího roku na ZÚ. Referent pracující s krajany si tyto doklady uschová na ZÚ a podá neprodleně zprávu o činnosti za uplynulý rok a o stavu a kvalitě vyúčtování.


Protože se množí nevyjasněnosti ohledně vyúčtování a poměru dotací uvádíme názorný příklad:

Projekt byl na celkovou částku 300.000 Kč

Od MZV obdržel spolek/společnost/ dotaci ve výši 17 % tj. 51.000 Kč.
Výše původně plánovaného projektu však nebyla dodržena a skutečný projekt byl jen za 125.000 Kč.
Spolek tedy může použít jen 17 % ze 125.000 Kč, protože původní částka nebyla dodržena, tj. 21.250 Kč. Zbytek je povinen ihned vrátit.
V případě, kdy projekt byl realizován za vyšší náklad, je částka konstantní.

přílohy

Formulář na žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 56 KB DOC (Word dokument) 26.8.2008