Velvyslanectví České republiky v Mexiku

español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náležitosti pro vydávání cestovních dokladů

Před vydáním prvního cestovního pasu doporučujeme požádat o prověření údajů žadatele v IS EO formulářem na konci článku.

Důležité: Na základě zákona o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb. nelze zasílat žádosti ani vydané cestovní pasy ČR s biometrickými údaji v poštovním styku (ani kurýrními službami - §19 odst.1 a §22 odst.2). Žadatel o vydání cestovního dokladu s biometrickými údaji je ze zákona povinen se OSOBNĚ dostavit k podání žádosti na příslušný úřad (v tomto případě velvyslanectví ČR v Mexiku) a poté OSOBNĚ k převzetí vydaného cestovního dokladu tamtéž.

Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž se vyžaduje osobní účast jak zákonného zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, tak i občana mladšího 15 let.

Nezletilý občan starší 15 let připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu zákonného zástupce se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší na velvyslanectví.

Důrazně doporučujeme kontaktovat konzulární oddělení velvyslanectví před realizací osobní návštěvy za účelem podání žádosti o cestovní doklad a to písemně či telefonicky, a ověřit předběžně soulad údajů v cestovním dokladu s údaji v evidenci obyvatel. Honorární konzuláty ČR přijímají pouze žádosti o vystavení cestovního průkazu k návratu do ČR s maximální platností 6 měsíců.

Při podání žádosti o vydání cestovního dokladu s biometrickými prvky NELZE zároveň žádat o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství nutného ke kladnému vyřízení žádosti o cestovní doklad.

Lhůta k vyřízení žádosti o cestovní doklad s biometrickými prvky podané u velvyslanectví je maximálně 120 dnů. Zákon č. 136/2006 Sb. stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Všechny dosud vydané cestovní doklady zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány včetně úprav, které v nich byly provedeny do 1.9. 2006. Bez souhlasu občana, kterému byl cestovní doklad vydán, je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie tohoto dokladu, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Cestovní doklad ČR je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky. Občan ČR není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.


Náležitosti žádosti o vydání cestovního dokladu ČR:

- platný cestovní pas ČR či občanský průkaz,

- pokud žadatel nemá platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz, musí předložit aktuální osvědčení o státním občanství ČR (méně než 1 rok od data vydání v okamžiku podání žádosti o cestovní doklad ČR),

- pokud žadatel nedisponuje aktuálním (méně než 1 rok od data vydání) Osvědčením o státním občanství ČR, je nutno požádat o jeho vydání - pro žádost o cestovní pas ČR s biometrickými údaji je nutno zažádat o něj ještě před zahájením žádosti o vystavení cestovního dokladu.

- pro biometrický pas jednu barevnou fotografii o rozměru minimálně 50 x 50 mm odpovídající současné podobě občana a zobrazující jej v čelném pohledu (oči ve stejné horizontální pozici), v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), výška/velikost hlavy minimálně 31 mm a maximálně 35 mm, zavřená ústa. Od temene hlavy k hornímu okraji musí být prostor nejméně 5 mm. Fotografie musí být maximálně ostrá a splňovat normy ICAO.

- pro pas bez biometrických údajů jednu barevnou fotografii o rozměru minimálně 35 x 45 mm.

- doklad, ve kterém je uvedeno rodné číslo žadatele, neobsahuje-li tuto informaci některý z výše uvedených dokladů

- pokud je důvodem žádosti o vydání nového cestovního pasu změna příjmení, je nutno ji doložit příslušným matričním dokladem vydaným v ČR

- správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat pro občana staršího 15 let činí 1200 Kč, pro občana ve věku do 15 let 400 Kč. Správní poplatek za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat činí pro občana staršího 15 let 1600 Kč, pro občana ve věku 5 až 15 let 1100 Kč a občana mladšího 5 let 100 Kč.

Poplatky

Všechny žádosti jsou zpoplatňovány dle Sazebníku konzulárních správních poplatků. Sazby za jednotlivé položky jsou stanoveny v českých korunách a jsou přepočítávány na mexická pesa (u žadatelů z Mexika) či USD (žadatele z jiných států konzulárni působnosti ZÚ) aktuálním přepočítacím kurzem. Částka za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se hradí v okamžiku převzetí pasu, částka za vydání cestovního pasu bez biometrických údajů je hrazena při podání žádosti.


Aktuální informace:

Zákon č. 197/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

Zákon č. 197/2010 Sb. současně v článku II (přechodná ustanovení) stanoví, že: „Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012“.

Z uvedeného vyplývá, že po 26. červnu 2012 bude moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

V zemích EU/EHP/Švýcarsko lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané. Proto pro úplnost dodáváme, že od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Podle zákona č.329/1999 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1.7.2000, má občan ČR právo svobodně vycestovat do zahraničí a právo na svobodný návrat do ČR. Občan ČR může vycestovat do zahraničí jen s platným českým pasem, k překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.

V odůvodněných případech může být občanovi, který je držitelem platného českého cestovního pasu, vydán další cestovní pas ČR. Vystavování cestovních pasů ČR je od 1.1.2003 v působnosti obecních úřadů s rozšířenou působností (které nahradily bývalé okresní úřady ), v hlavním městě Praze v působnosti městských částí, ve městech Brno, Ostrava, Plzeň v působnosti magistrátu příslušného podle místa trvalého bydliště občana ČR, případně podle místa jeho posledního trvalého bydliště. Pokud občan ČR neměl trvalý pobyt na území ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát m. Brna.

Od 1.9. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., který upravuje zavedení biometrických údajů do cestovních dokladů. Cestovní doklady vydávané s dobou platnosti delší než 1 rok obsahují vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas s biometrickými údaji se vydá s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let, nebo 10 let občanům starším 15 let. Bez biometrických prvků se vydá též cestovní pas - blesk s platností maximálně 6 měsíců.

přílohy

Žádost o ověření údajů v IS EO 34 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2013