Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Žádosti o dlouhodobý pobyt v Kostarice

 Žádosti o dlouhodobý pobyt v Kostarice

Od 28. srpna 2002 došlo ke změnám v podávání žádostí o dlouhodobý pobyt (dočasný a trvalý pobyt) v Kostarice.

Hlavní změnou je zrušení možnosti žádat o dlouhodobý pobyt v Kostarice. Již není možné přicestovat do Kostariky jako turista a obrátit se s žádostí o dlouhodobý pobyt na zdejší migrační úřad.

Podle nové zákonné úpravy nesmí žadatel o dlouhodobý pobyt v době vyřizování žádosti pobývat v Kostarice. Žádost lze nyní podat pouze prostřednictvím kostarických konzulátů příslušných pro zemi žadatele (pro občany ČR je to kostarický konzulát ve Varšavě).

Některé kategorie cizinců mohou žádat o dlouhodobý pobyt v Kostarice, přičemž se jedná o následující osoby:

- důchodci nebo rentiéři, kteří musí prokázat pravidelný měsíční příjem 600 USD (důchodce) a 1.000 USD (rentiér). Tito cizinci musí měsíčně předkládat potvrzení o směně předepsané částky zahraniční valuty na místní měnu.

- cizinci, kteří mají přímého příbuzného s kostarickým státním občanstvím

- studenti, kteří zahájili studium v Kostarice

- představitelé zahraničních firem podnikajících v Kostarice

Kompletní žádost o dlouhodobý pobyt musí obsahovat:

1) písemnou žádost žadatele nebo zmocněnce adresovanou řediteli migračního úřadu (Director General de Migración y Extranjería). V žádosti je třeba vysvětlit důvody, uvést úplnou adresu včetně telefonního či faxového spojení a určit osobu na území Kostariky (zmocněnce), která má bydliště v obvodu hlavního města a bude pověřena přebírat vyrozumění migračního úřadu. K tomu je nutné přiložit plnou moc, v níž budou detailně uvedeny pravomoci tohoto zmocněnce.

2) žádost musí dále obsahovat tyto dokumenty (řádně legalizované a přeložené): rodný list, výpis z trestního rejstříku (ne starší než 6 měsíců) a oddací list v případě, že je žadatel/ka ženatý/vdaná. Pokud má žadatel v Kostarice rodinné příslušníky musí žádost doložit příslušnými doklady vydanými kostarickým matričním úřadem (Registro Civil).

3) žadatel se musí zařadit do některé z migračních kategorií a toto doložit patřičnými dokumenty (pracovní kontrakt, stipendium atd.).

4) ověřenou fotokopii všech stránek cestovního pasu.

5) 4 fotografie.

6) pokud je důvodem žádosti pracovní kontrakt, je třeba doložit potvrzení zaměstnavatele, včetně pracovní náplně, délky kontraktu a výše platu. Taktéž je třeba přiložit platné potvrzení existence právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku).

Pokud žádá o dlouhodobý pobyt více rodinných příslušníků, vyžaduje se podání žádosti od každého jednotlivě. Za nezletilé děti podávají žádost zákonní zástupci.

Žadatel je povinen uhradit náklady na odeslání žádosti a kompletní dokumentace do Kostariky. Taktéž musí uhradit příslušné správní poplatky za ověření dokumentů. Konzulární úřad vydá žadateli potvrzení o převzetí žádosti a potvrzení o úhradě správních a dopravních nákladů. Po obdržení žádosti migrační úřad v Kostarice zkontroluje dokumentaci. Pokud se vyskytnou nedostatky, bude vyzván zmocněnec, aby ve lhůtě do 30 dnů dokumentaci doplnil. Jakmile je dokumentace kompletní, migrační úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě do 45 dnů.

Podání žádosti na kostarickém konzulátě lze provést i v zastoupení po předložení plné moci.

Více informací lze získat na Kostarickém migračním úřadě - viz http://www.migracion.go.cr/