Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Poučení pro žadatele o víza a povolení k pobytu

Řízení o udělení schengenského víza je upraveno Nařízením EP a Rady č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízovým kodexem) a je v komeptenci zastupitelského úřadu. Řízení o udělení dlouhodobého víza a povolení k pobytu je upraveno Zákonem o pobytu cizinců na území ČR a je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR. Proti rozhodnutí o neudělení víza je možno se odvolat. Žadatel má právo přístupu k osobní údajům, které jsou o něm vedeny.

Každý žadatel, kterému vízum nebylo uděleno, je písemně informován o důvodech neudělení víza i o možnosti odvolání proti neudělení víza.

Po rozhodnutí o neudělení víza má žadatel právo kdykoliv podat novou žádost, která musí být doložena požadovanými doklady. Může tak učinit i bezprostředně po zamítnutí předchozí žádosti.

Osobní údaje žadatele uvedené v jeho žádosti o vízum jsou v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, poskytovány výlučně příslušným orgánům České republiky a jsou určeny k přijetí rozhodnutí o udělení či neudělení víza.

Žadatel má právo přístupu k osobním údajům, které jsou o něm v této souvislosti vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto osobních údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může žadatel požádat o vysvětlení či odstranění tohoto stavu.Každý žadatel, jemuž byla žádost o vízum zamítnuta, i jakýkoliv jiný cizinec může žádat informaci o tom, zda a případně které údaje jsou o něm v Schengenském informačním systému (SIS) vedeny, z jakého důvodu byly zaznamenány a kterým orgánem. Na webové stránce www.euroskop.cz/57776/clanek/dokumenty-ke-stazeni-/ je umístěna kontaktní adresa Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky , kam se může žadatel obrátit s písemnou žádostí o vysvětlení. Popřípadě je možné se obrátit též na Policejní Prezídium České republiky (PP ČR, Skupina správy a kontroly osobních údajů, P.O.BOX 62/K, Praha 7, 170 89), jenž je gestorem SIS a kterému jsou postupovány rovněž žádosti ze strany ÚOOÚ.