Velvyslanectví České republiky v  Minsku

па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014

(Archivní článek, platnost skončena 26.05.2014.)

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. května 2014 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 24. května 2014 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování neprobíhá.

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území států Evropské unie konat v rozmezí od 22. května 2014 (čtvrtek) do 25. května 2014 (neděle). Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí hlasování neprobíhá.

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

-         nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

-         nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

-         je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz dále).

 Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

 

1.   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v Minsku:

 

1a. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v Bělorusku trvale)

·      o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

·      voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky

 

1b. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)

· zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky.

·  Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

 

2.   Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v Minsku:

 

2a. Občan ČR, který má bydliště na území Běloruska, může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Minsku

· žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Bělorusku. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu v Minsku nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014.

· na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě 1a.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

2b. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Minsku, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán

· tento volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území České republiky, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území České republiky, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.