Velvyslanectví České republiky v Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vydávání cestovních dokladů ČR

Občané ČR mohou na zastupitelském úřadě požádat o nový cestovní pas či náhradní cestovní doklad.

Žádost o vystavení cestovního dokladu lze v Bělorusku podat na konzulárním oddělení velvyslanectví ČR v Minsku. Honorární konzulát v Brestu cestovní doklady nevydává. Doporučuje se dojednat si předem návštěvu zastupitelského úřadu na tel. č. zastupitelského úřadu.

Cestovní pasy bez biometrických údajů.

Tyto pasy se vydávají:

a/ občanům mladším 5 let s platností na 1 rok

b/ občanům starším 5 let s platností na 6 měsíců.

K žádosti je třeba předložit:

 • 2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm,
 • doklad totožnosti a státního občanství
 • doklad prokazující získání akademického titulu, pokud není zapsán v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu)
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
 • občan starší 15 let a mladší 18 let připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce. Je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů.

Na zastupitelském úřadu na občan vyplní příslušnou žádost a podepíše prohlášení o státním občanství ČR. Doklad je vydán ve lhůtě do 60 dnů.

 

Cestovní pasy s biometrickými údaji.

Tyto pasy se vydávají:

a/ občanům ve věku 5 -15 let s platností na 5 let

b/ občanům starším 15 let s platností na 10 let.

K žádosti je třeba předložit

 • 1 barevnou fotografii pasového formátu odpovídající požadavkům ICAO. Základními požadavky jsou pohled zcela zpříma s otevřenýma očima, zavřená ústa a min 4 mm prostorem nad hlavou. Fotografii doporučujeme zaslat předem k vyhodnocení, zda odpovídá požadavkům systému.
 • ostatní doklady jsou shodné s doklady uvedenými u pasů bez biometrických údajů.

Žadatel se musí k podání žádosti o cestovní pas dostavit osobně. Občanům starším 12 let budou při podání žádosti odebrány otisky prstů a bude nascannován jejich podpis. Doklad je vydán ve lhůtě 120 dnů. Cestovní pas s biometrickými údaji může převzít pouze sám žadatel a pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

 

Cestovní průkaz (náhradní cestovní doklad)

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, nebo značnému poškození cestovního pasu a žadatel se na území Běloruska nachází bez řádného cestovního dokladu a potřebuje odcestovat do ČR, doporučuje se neodkladně informovat zastupitelský úřad o této skutečnosti a požádat ho o vystavení cestovního průkazu. Pro případ možné ztráty, odcizení nebo poškození cestovního pasu se doporučuje vyhotovit si před cestou do Běloruska fotokopie nejdůležitějších dokumentů, včetně platného běloruského víz, protože se tím může zjednodušit prokazování rozhodných skutečností při jednání s běloruskými úřady, ale i totožnosti na zastupitelském úřadu.

K žádosti je třeba předložit:

 • doklad totožnosti a českého občanství, např. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo jiný úřední doklad, který osvědčuje tyto skutečnosti, v krajním případě i jejich fotokopie. Nemá-li občan takový doklad a nelze-li jej nahradit svědeckou výpovědí jiného občana ČR, sdělí žadatel zastupitelskému úřadu některé údaje, na základě kterých bude možnost ověřit jeho totožnost V zájmu vyhotovení cestovního průkazu bez dlouhého čekání, je vhodné sdělit tyto údaje zastupitelskému úřadu nejdříve telefonicky, aby mohla být totožnost ověřena ještě před vlastní návštěvou žadatele na úřadu.
 • 2 fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
 • doklad místní policie o ztrátě nebo krádeži cestovního pasu, pokud lze takový doklad získat bez nadměrných potíží.

K podání žádosti o cestovní průkaz je nutné dostavit se osobně. Cestovní průkaz se vydává na počkání. Po vydání průkazu je nutné požádat běloruské úřady o vydání výjezdního víza do tohoto průkazu.

Poplatky – hradí se v euro:

 • cestovní pas bez biometrických údajů – ekvivalent 1.600 Kč
 • cestovní pas s biometrickými údaji – ekvivalent 1.200 Kč (dítě ekvivalent 400 Kč)
 • cestovní průkaz – ekvivalent 400 Kč