Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákon o státním občanství České republiky

Nový zákon o státním občanství ČR, tj. zákon č. 186/2013, nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušil zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme přehled základních změn.

Nový zákon o státním občanství ČR přináší tyto základní změny:

Dvojí občanství:

Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany. V nové právní úpravě tak je jednoznačně akcentován trend, který se v oblasti státního občanství stále více uplatňuje i v jiných evropských státech.

Nabývání státního občanství ČR určením otcovství

Je upraveno zcela nově. Ze zákona (automaticky) nabývají státní občanství České republiky děti, k nimž určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, pokud je matka dítěte:

·            občankou členského státu EU nebo

·            občankou Švýcarské konfederace nebo

·            občankou státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo

·            bezdomovkyní (apatridou) a nebo

·            občankou jiného než shora uvedeného státu (např. Kanady) a má povolen trvalý pobyt na území ČR.

Automaticky se dále nabývá státní občanství ČR v případě určení otcovství státního občana ČR, je-li matka cizinka, soudem (§ 6 zákona o státním občanství) nebo tehdy, když rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku (§ 7 odst. 2 zákona o státním občanství).

Pokud nedojde k nabytí státního občanství ČR určením otcovství automaticky, je zde možnost udělení státního občanství ČR podle zvláštní úpravy – viz § 28 zákona o státním občanství.

Nabývání státního občanství ČR cizinci

Zákon o státním občanství ČR nově definuje podmínky pro udělení státního občanství ČR. Zpřísňuje požadavky na prokázání znalosti českého jazyka, kterou musí osoby žádající o udělení českého státního občanství prokázat. Vedle prokázání znalosti českého jazyka návrh zákona nově stanovuje podmínku spočívající v prokázání základní znalosti ústavního systému a státních symbolů ČR a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. Osoby žádající o udělení českého státního občanství již nadále nebudou muset prokazovat pozbytí svého dosavadního státního občanství.

 

Nabývání státního občanství ČR cizinci - bývalými státními občany

Nový zákon o státním občanství ČR umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství fyzickým osobám, které pozbyly české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině1), nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Učinění prohlášení bude umožněno rovněž bývalým československým státním občanům, kteří měli před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo České socialistické republiky, pokud nejsou ke dni učinění prohlášení státními občany Slovenské republiky (ustanovení § 31 zákona o státním občanství ČR).

Zjednodušené nabytí státního občanství ČR bývalými občany tak již nebude vázáno na pozbytí českého resp. československého státního občanství pouze v období od 25.2.1948 do 28.3.1990; prohlášení tak budou moci učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25.2.1948 a po 28.3.1990 (s výjimkou uvedenou výše).

Zákon o státním občanství ČR neumožnuje bývalým občanům do prohlášení zahrnout nezletilé děti, které nikdy nebyly státními občany ČR. Za děti, které pozbyly státní občanství ČR, budou prohlášení činit jejich zákonní zástupci.

Nový zákon o státním občanství ČR obsahuje speciální ustanovení (§ 33), které umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství rovněž fyzickým osobám, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejich rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015).

Nový zákon o státním občanství nadále umožní nabýt prohlášením státní občanství ČR fyzickým osobám, které byly k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyly českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství ČR tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky (§ 32 odst. 1). Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje ustanovení, která by umožnila některým slovenským státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt české státní občanství formou prohlášení (§ 18a, § 18b a § 18c zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dle přechodného ustanovení zakotveného v § 72 zákona o státním občanství však budou moci oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., a nabýt takto státní občanství ČR do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o státním občanství ČR (tj. do 1.1.2015).

 

Pozbývání státního občanství ČR

Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky (§ 40 zákona o státním občanství ČR). O prohlášení o pozbytí státního občanství ČR rozhodují krajské úřady.

Prokazování státního občanství ČR

Státní občanství ČR se prokazuje následujícími doklady (§ 41 zákona o státním občanství ČR):

·            občanským průkazem ČR,

·            cestovním dokladem ČR,

·            osvědčením ne starším 1 roku,

·            listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku.

V příloze zákona o státním občanství ČR lze nalézt Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR.