Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.

WHO, jehož sídlem je Ženeva, má dnes 193 členských států, které jsou rozděleny do šesti regionů. Generální ředitelkou organizace je Dr. Margaret Chan, která byla do funkce jmenována 9. listopadu 2006. V květnu 2012 Světové zdravotnické shromáždění (WHA) jmenovalo Dr. Chan generální ředitelkou pro druhé pětileté období. Sídlo Evropské regionální kanceláře WHO se nachází v Kodani. Regionálním ředitelem WHO pro Evropu je od 1. února 2010 paní Zsuzsanna Jakab.

Hlavními směry činnosti WHO je vypracování zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče. Role WHO je nezastupitelná jak při snižování incidence infekčních onemocnění tak i během epidemiologické činnosti expertů v místě výskytu. Význam WHO stoupá i v kontextu narůstajícího nebezpečí bioterorismu a při řešení dalších krizových událostí a humanitární pomoci.

Aktivity WHO jsou shrnuty v následujících bodech:

  • Podpora rozvoje
  • Podpora zdravotní bezpečnosti
  • Upevňování zdravotnických systémů
  • Uplatňování výzkumu a dosažených poznatků při formulování priorit a strategií
  • Posilování spolupráce
  • Snaha o zkvalitnění práce organizace

Činnost WHO je směrována k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs), které byly stanoveny v Miléniové deklaraci (2000) a které vyjadřují závazek členských zemí OSN k potlačení chudoby, zvýšení životní úrovně a podpoře rozvojových zemí.

Nejvyšším orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly – WHA), které se každoročně koná v květnu v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Úkolem WHA je schválit program a rozpočet WHO na příští dva roky a projednat důležité otázky zdravotní politiky. Vlastní jednání WHA probíhá formou plenárního zasedání a dále jednání ve dvou technických výborech. Dvakrát ročně také zasedá výkonná rada WHO (Executive Board – EB) složená z odborníků členských států WHO. EB má 34 členů, kteří jsou voleni na tříleté období z řad členských států WHO. Výkonná rada má za úkol usnadňovat práci WHA a implementovat jeho rozhodnutí a strategie.

domovská stránka: www.who.int

kancelář WHO v České republice

Kancelář WHO v České republice (WHO Liaison Office) se nachází v Praze v Domě OSN. Vedoucí kanceláře je MUDr. Alena Šteflová. Kancelář zajišťuje především vzájemnou informovanost poskytováním údajů týkajících se situace ve zdravotnictví. Jejím důležitým úkolem je distribuce informací a materiálů WHO partnerům v České republice. Kancelář WHO ovlivňuje také tvorbu zdravotní politiky na národní i regionální úrovni. Nedílnou součástí tohoto úkolu je zajištění plnění smlouvy o spolupráci mezi WHO/EURO a Ministerstvem zdravotnictví ČR, která se uzavírá na dvouleté období s ohledem na realizaci společných projektů.

sekce WHO na SM Ženeva

Pracovníci sekce WHO na Stálé misi v Ženevě spolupracují s řídícími orgány WHO a podílejí se na koordinacích postojů Evropské unie, které pak země EU společně prosazují v rámci WHO. Po dobu českého předsednictví v Radě EU řídí Česká republika veškerá jednání EU a ve vztahu k WHO je hlavním partnerem.

jednání WHO v druhé polovině roku 2013

V druhé polovině roku 2013 probíhá v rámci WHO řada jednání a konzultací. Mezi jinými se v září 2013 se konalo 63. jednání Regionálního výboru pro WHO v Turecku. V říjnu se stálá představitelka ČR v Ženevě zúčastnila slavnostního zahájení implementace Globálního akčního plánu duševního zdraví 2013 - 2020. Ve svém projevu pak zdůraznila, že oblast duševního zdraví je jednou z priorit zdravotnictví v České republice. Informovala o přípravě reformy psychiatrické péče v České republice, která je plně v souladu s Globálním a Evropským plánem akčního zdraví.

WHO – aktivní český příspěvek do ICN 2

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2014 se v Římě uskutečnila Druhá mezinárodní konference o výživě (ICN2) pořádaná Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). více ►

Zasedání řídících orgánů WHO v květnu 2014

who

V květnu 2014 se uskutečnila zasedání řídících orgánů WHO – Světového zdravotnického shromáždění (WHA), Řídícího výboru WHO a jeho programového, rozpočtového a administrativního výboru. více ►

Česká kardiologická společnost získala cenu Dr. Lee jong-wook

Česká kardiologická společnost a profesorka Sinata Koulla-Shiro z Kamerunu získaly společně cenu Dr. LEE Jong-wook za přínos v sektoru veřejného zdraví. více ►