Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

OSN

Organizace spojených národů byla ustavena na konci Druhé světové války jako univerzální světová organizace, která měla zároveň reflektovat postavení a zájmy klíčových vítězných mocností.  Nová organizace měla zajistit stabilní mezinárodní prostředí pomocí předcházení možným hrozbám. Cíle a zásady OSN jsou zakotveny v Chartě OSN.

Chartu OSN vypracovali představitelé 50 zemí zúčastněných na Konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, která se konala v San Francisku od 25. dubna do 26. června 1945. Zástupci těchto 50 zemí, včetně tehdejšího Československa, podepsali Chartu OSN 26. června 1945. V současné době tvoří OSN 193 členských států; zatím posledním státem, který rozšířil řady OSN, byl v roce 2011 Jižní Sudán.

Charta OSN ustanovila šest hlavních orgánů OSN: Valné shromáždění OSN ( UN General Assembly), Rada bezpečnosti (UN Security council), Hospodářská a sociální rada (ECOSOC), Poručenská rada (UN Trusteeship Council), Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) a Sekretariát (UN Secretariat). Další informace o struktuře a činnosti OSN najdete na webových stránkách MZV.

Stálá mise zastupuje zájmy ČR u institucí OSN, které mají sídlo ve Vídni:

 

Úřad pro drogy a kriminalitu
(United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC)

UNODC - dříve Úřad pro kontrolu drog a prevenci zločinnosti (založený v roce 1997) byl vytvořen s cílem posílit úlohu OSN v oblasti kontroly drog, prevence zločinnosti a terorismu. V otázkách spojených s drogami úřad poskytuje členským zemím technické poradenství, statistické údaje z oboru, monitoring souvisejících trendů. Dále pomáhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky. Do činnosti programu spadá také informování světové veřejnosti o nebezpečí vyplývající z užívání drog a posilování mezinárodní součinnosti v potírání produkce a obchodu s drogami a související kriminalitě. Program prevence kriminality ve spolupráci s členskými státy usiluje o dodržování platných zákonů a podporuje opatření vedoucí ke stabilním soudním systémům. Zvláštní pozornost věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem, obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou, korupcí a terorismem.

 

Komise OSN pro narkotika
(Commission on Narcotic Drugs; CND)

Komise pro narkotika je jednou z výkonných komisí ECOSOC, která plní funkci hlavního mezivládního orgánu pro stanovování právních norem a koordinaci v oblasti mezinárodní kontroly drog. Komise má 53 členských států a je pověřena monitorováním a analýzou drogové situace ve světě a vytvářením návrhů opatření na posílení a zkvalitnění mezinárodní kontroly drog. Monitoruje zavádění mezinárodních dohod o kontrole drog a doporučení přijatá Valným shromážděním.

 

Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ)

CCPCJ je orgánem OSN určeným pro formulaci mezinárodních politik a doporučení v oblasti boje proti kriminalitě. CCPCJ slouží jako platforma pro mezinárodní spolupráci při boji s organizovaným zločinem, ekonomické kriminalitě, praní špinavých peněz, obchodu s lidmi a korupci. Zabývá se rovněž problematikou prevence kriminality mládeže a městské kriminality, vývojem systémů trestní spravedlnosti a rolí trestního práva při ochraně životního prostředí. V rámci CCPCJ byly dohodnuty mezinárodní úmluvy (Úmluva o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Úmluva proti korupci) a řada modelových legislativních norem a standardů. CCPCJ představuje rovněž významnou platformu pro boj proti terorismu.

Sekretariátem CCPCJ je Úřad OSN proti drogám a zločinu (UNODC). Důležitou úlohou tohoto úřadu je poskytování technické pomoci rozvojovým zemím při implementaci mezinárodních úmluv a při vytváření a implementaci legislativy. Součástí UNODC je odbor prevence terorismu, který poskytuje technickou pomoc v oblasti boje proti terorismu. Jedná se především o právní služby související s implementací protiteroristických úmluv a jejich protokolů.

 

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
(United Nations Commission on International Trade Law; UNCITRAL)

UNCITRAL je orgánem OSN zaměřeným na harmonizaci standardů a pravidel mezinárodního obchodu a na omezování a odstraňování právních překážek v této oblasti. V rámci UNCITRAL byla vytvořena řada mezinárodních úmluv, modelových zákonů, legislativních průvodců a pravidel pro uzavírání kupních smluv. UNCITRAL při tvorbě obchodní legislativy spolupracuje s řadou mezinárodních organizací (UNCTAD, UNECE, UNESCAP, ITU, WIPO, APEC, Council of Europe, EC, Hague Conference, OAS, OECD, WCO, ICC). Důležitou aktivitou UNCITRAL je poskytování technické pomoci rozvojovým zemím při vytváření a implementaci obchodní legislativy.

 

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
(United Nations Industrial Development Organization; UNIDO)

UNIDO je specializovanou organizací OSN se zaměřením na pomoc rozvojovým zemím v oblastech průmyslového rozvoje, environmentálních technologií, energetiky a zemědělství. UNIDO pomáhá rozvojovým zemím při budování exportních kapacit, soukromého podnikatelského sektoru a příznivého investičního klimatu, dále pak s přístupem na vyspělé trhy a při jejich integraci do světové ekonomiky.

Důležitou součástí aktivit UNIDO je šíření znalostí souvisejících s rozvojem průmyslu a poskytování platformy pro průmyslovou a technickou spolupráci. UNIDO se rovněž zabývá analytickou prací a je významným zdrojem informací o trendech ekonomického vývoje. UNIDO spolupracuje s řadou mezinárodních organizací - EC, WTO, UNCTAD, UNDP.

 

Úřad pro kosmické záležitosti OSN
(Office for Outer Space Affairs; OOSA)

Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru
(Committee on the Peaceful Uses of Outer Space; COPUOS)

Úřad pro kosmické záležitosti je sekretariátem Výboru pro mírové využití kosmického prostoru, který se schází pravidelně jednou ročně ve Vídni. Výboru podléhají dva základní orgány - právní podvýbor a vědecko technický podvýbor.

Právní podvýbor řeší otázky spojené s mezinárodní spoluprací v oblasti kosmického práva. Do aktivit podvýboru spadá tvorba a projednávání statutu a implementace mezinárodně - právních instrumentů, spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi působícími na poli kosmického práva (ECSL, ESA, IAF, IISL, UNESCO, UNIDROIT), definice kosmického prostoru, zásady užívání zdrojů jaderné energie v kosmickém prostoru a registrace kosmických objektů.

Vědecko technický podvýbor se zabývá mezinárodní vědecko technickou spoluprací v oblasti kosmických aplikací, koordinací kosmických aktivit v rámci systému OSN, spoluprací s dalšími mezinárodními organizacemi působícími na poli kosmického výzkumu a aplikací (APSCC, COSPAR, ESA, ESPI, ISDR, UNESCO, WMO) a problematikou prevence a monitorování přírodních katastrof.

Významnou aktivitou Úřadu pro kosmické záležitosti, Výboru OSN pro mírové využívání kosmického prostoru a jeho podvýborů je podpora rozvojové spolupráce zaměřená na vodní zdroje, monitorování pobřežních vod, rybolov, geologické studie, zemědělství, lesnictví, územní plánování, oceanografii, zeměměřičství a prevenci a monitorování přírodních katastrof.