Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

MAAE - Mezinárodní agentura pro atomovou energii

International Atomic Energy Agency - IAEA

(aktualizováno 15. 10. 2010)

iaea image

Poslání MAAE:

MAAE je nezávislou mezivládní organizací v systému OSN pro vědu a technologii v oblasti mírového využívání jaderné energie v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; NPT). MAAE byla založena v roce 1957 s cílem "...urychlit a rozšířit využití atomové energie pro mír, zdraví a prosperitu celého světa. Pokud to bude v jejích silách, bude zajišťovat, aby pomoc poskytovaná jí samotnou, na její žádost nebo pod jejím dohledem či kontrolou nebyla využívána tak, aby sloužila jakýmkoli vojenským cílům." (Čl. II Stanov MAAE). Úplný text Stanov MAAE naleznete na webových stránkách MAAE.

Počet členů:

Aktuální počet členů MAAE naleznete na jejích webových stránkách.

ČR je členem od r. 1993. Bývalé Československo bylo členem MAAE od jejího založení v r. 1957.

Historie MAAE:

MAAE vznikla jako odpověď na obavy z možných důsledků používání jaderné energie v r. 1957. Tomuto kroku předcházelo schválení Stanov MAAE v r. 1956, které čerpaly nemalou měrou z "Atoms for Peace", vystoupení prezidenta USA Eisenhowera na Valném shromáždění OSN 8. 12. 1953. Přehled nejdůležitějších historických faktů naleznete zde. Podrobnou historii najdete v publikaci D. Fishera "The first forty years" na webových stránkách MAAE.

Orgány MAAE:

1. Rada Guvernérů - RG (Board of Governors; BG)

RG je politickým orgánem MAAE, který se skládá ze zástupců 35 členských států vybraných dle regionálního klíče (guvernérů). ČR patří dle Stanov MAAE do východoevropské regionální skupiny (VERS), za kterou byla v září 2010 zvolena členem RG na období 2010-2012. V souladu s již zavedenou praxí funkci guvernérky vykonává pí ing. Dana Drábová, předsedkyně SÚJB (Státní úřadu pro jadernou bezpečnost) RG se schází pětkrát ročně - v březnu, v červnu, v září před a po Generální konferenci MAAE (vrcholný řídící orgán MAAE) a v listopadu/prosinci po jednání Výboru pro technickou pomoc a spolupráci (Technical Assistance and Co-operation Committee; TACC). RG předkládá Generální konferenci MAAE návrhy programu a rozpočtu stejně jako žádosti o členství. Dále schvaluje bezpečnostní standardy a publikace vydávané MAAE. Jmenuje také generálního ředitele MAAE, kterého následně schvaluje Generální konference. Více informací naleznete na stránkách MAAE.

2. Generální konference - GK (General Conference; GC)

GK je vrcholným řídícím orgánem MAAE tvořeným všemi členskými státy. Schází se jednou ročně v září. Schvaluje program a rozpočet MAAE, generálního ředitele MAAE a přijímá nové členy. Více informací naleznete na stránkách MAAE.

3. Generální ředitel - GŘ (Director General; DG) a Sekretariát (Secretariat)

GŘ je hlavou Sekretariátu, který je výkonným orgánem MAAE. Současným GŘ je Yukiya Amano z Japonska.

Údaje o počtu pracovníků v Sekretariátu MAAE jsou uvedeny na webových stránkách MAAE.

Program a rozpočet MAAE:

Schválený program a rozpočet MAAE na aktuální období je publikován na webu MAAE spolu se současnou výší cílové částky Fondu technické spolupráce MAAE (Technical Cooperation Fund; TCF), jehož prostřednictvím jsou financovány technické projekty v participujících členských státech.

ČR do TCF pravidelně dobrovolně přispívá. Více informací naleznete níže nebo na webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Pracovní příležitosti:

Veškeré informace o pracovních příležitostech v Sekretariátu MAAE jsou k dispozici na pravidelně aktualizované webové stránce MAAE včetně příslušných formulářů a seznamu právě probíhajících výběrových řízení.

MAAE a ČR:

Z pohledu mezinárodní bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní je nejvýznamnější činností MAAE tzv. záruková činnost v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní - NPT. Ze svého mandátu daného Stanovami má MAAE povinnost podporovat mírové využívání jaderné energie a zároveň kontrolovat, zda nedochází k jejímu tajnému zneužívání pro vojenské účely. Pro tuto kontrolní funkci byl vytvořen speciální tým inspektorů, kteří na základě bilaterálních dohod členských států s MAAE, tzv. zárukových dohod, provádí pravidelné inspekce všech deklarovaných jaderných zařízení v zemích nevlastnících jaderné zbraně a nevojenských zařízeních v zemích, které jaderné zbraně vlastní. ČR podepsala Dohodu mezi ČR a MAAE o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 18. 9. 1996. Do jejího vstupu v platnost dne 11. 9. 1997 se postupovalo podle původní dohody uzavřené mezi MAAE a ČSSR v březnu 1972. S platností od 1. 10. 2009 byla implementace této dohody pozastavena, neboť ČR přistoupila k Dohodě o uplatňování záruk mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Zárukový verifikační mechanismus je unikátní, a to právě proto, že je založen na politické vůli států dát svá zařízení pod kontrolu a tím prokázat plnění svých závazků, které jim vyplývají ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT). Tento systém byl posílen tzv. Dodatkovými protokoly k zárukovým dohodám mezi MAAE a jejími členskými státy vzhledem k tomu, že předešlý typ dohody nebyl schopen odhalit vývoj jaderných zbraní v Iráku. ČR podepsala Dodatkový protokol k dohodě mezi ČR a MAAE o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní 28. 9. 1999, který vstoupil pro ČR v platnost 1. 7. 2002. Stejně jako v případě výše zmíněné "bilaterální" zárukové dohody byla i jeho implementace s účinností od 1. 10. 2009 pozastavena v souvislosti s přistoupením ČR k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Zde naleznete další informace o problematice záruk a dodatkových protokolů.

Další významnou oblastí činnosti MAAE je program technické spolupráce (TC). V jeho rámci ČR prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) organizuje pro frekventanty kursů MAAE celou řadu seminářů a studijních pobytů, zejména v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a nakládání s radioaktivními odpady. ČR také přispívá na realizaci projektů ve třetích zemích (Balkán, postsovětské země), aktivit speciálního fondu MAAE na ochranu proti jadernému terorismu (Nuclear Security Fund; NSF), který byl zřízen MAAE po teroristických útocích na USA v roce 2001 a činností Akčního programu na léčbu rakoviny (Programme of Action for Cancer Therapy; PACT) .

ČR patří v jaderné oblasti mezi rozvinuté státy, které jsou členy "Programu na podporu záruk MAAE" (tzv. Safeguards Support Programme). V rámci tohoto programu směřují české aktivity do oblasti fyzické ochrany jaderných materiálů. Ve spolupráci s MAAE a USA ČR pravidelně pořádá regionální kurzy zaměřené na výcvik zárukových inspektorů MAAE a poskytuje řadu dalších služeb.

Více informací o odborné spolupráci s MAAE stejně jako přesné výše příspěvků poskytovaných do MAAE naleznete na pravidelně aktualizovaných webových stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který je ze zákona jejím gestorem. Díky svým dobrovolným aktivitám na podporu činnnosti MAAE se ČR postupně stává ceněným dárcem.

Přehled mezinárodních úmluv v oblasti jaderné energie mezi ČR a MAAE:

Činnost členských států MAAE v oblasti mírového využívání jaderné energie se řídí ještě následujícími úmluvami, jejichž úplný přehled je zveřejněn na webových stránkách MAAE. Níže uvádíme alespoň jejich stručný výčet (pozn.: v závorkách je uvedeno v následujícím pořadí: 1. datum podpisu či přistoupení ČR k úmluvě, 2. datum ratifikace, 3. datum vstupu v platnost pro ČR):

1. Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu - Convention on the Physical Protection of Nuclear Material; CPPNM (14. 9. 1981/23. 4. 1982/8. 2. 1987; platnost neomezena), viz též příslušná stránka k CPPNM na webu MAAE.

2. Úmluva o jaderné bezpečnosti- Convention on Nuclear Safety; CNS (20.9.1994/18. 9. 1995/24. 10. 1996; platnost neomezena); viz též stránka CNS na webu MAAE. V rámci pravidelných hodnotících konferencí se projednávají národní zprávy, jejíchž garantem je SÚJB.

3. Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody - Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (26. 9. 1986/4. 8. 1988/4. 9. 1988); viz též příslušná stránka MAAE.

4. Úmluva o včasném oznamování jaderné nehody - Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (29. 9. 1986 / - / 27. 10. 1986), viz též příslušná stránka MAAE.

5. Společná úmluva o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnostipři nakládání s radioaktivními odpady - Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radiological Waste Management; JC (30. 9. 1997/25. 3. 1999/18.6. 2001), viz též stránka k JC na webu MAAE. Pravidelnému zasedání hodnotící konference podle JC se pro posouzení mj. předkládají národní zprávy, jejichž garantem je SÚJB.

6. Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody - Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (ČR přistoupila 24.3.1994/-/24.6.1994);

7. Protokol o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jadernéškody - Protocol to amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage - Final Act (18.6.1998/-/-);

8. Úmluva o dodatkovém odškodnění jaderných škod - Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage (18. 6. 98/-/-).

Tato webová stránka obsahuje všechny úmluvy a dohody, jejichž depozitářem je MAAE.

Zde naleznete Stanovy MAAE včetně aktualizovaného přehledu smluvních stran k jejich dodatkům (jejich depozitářem je vláda USA).

Informační cirkuláře MAAE řazené dle kategorií, čísla i roku vydání obsahuje tato webová stránka MAAE.