Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Přípravná komise Organizace Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek

 

(aktualizováno 15.10. 2010 )

Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation - PC CTBTO

PC CTBTO

Poslání PC CTBTO:

PC CTBTO je nezávislým subjektem mezinárodního práva, jehož cílem je k datu vstupu v platnost Smlouvy pro všeobecný zákaz jaderných zkoušek (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) vybudovat spolehlivě fungující mezinárodní organizaci pro její verifikaci. Jde zejména o uvedení do provozu 337 stanic Mezinárodního monitorovacího systému (International Monitoring System; IMS), Mezinárodního datového centra (International Data Centre; IDC) a vypracování operačních manuálů pro inspekce na místě (On-Site Inspections; OSI). Podrobnosti o jednotlivých složkách verifikačního režimu CTBT naleznete na webových stránkách PC CTBTO.

Historie PC CTBTO:

PC CTBTO byla vytvořena rozhodnutím signatářských států CTBTO 19. listopadu 1996. Smlouva má neomezenou platnost a nahradila dřívější, avšak dosud platnou Smlouvu o zákazu jaderných zkoušek v ovzduší, vesmíru a pod vodou (Partial Test Ban Treaty; PTBT) z r. 1963. Do doby vstupu v platnost CTBT řídí PC nezbytné kroky k její efektivní implementaci, a to až do svolání 1. Konference účastnických států CTBT. Bližší informace o historii PC CTBTO najdete na webu Organizace.

Atomová bomba

Vstup v platnost CTBT:

CTBT byla otevřena k podpisu 24.9.1996 a v platnost vstoupí 180 dní poté, co bude ratifikována všemi 44 státy uvedenými v příloze 2 k CTBT (jde o státy, které jsou členy Konference o odzbrojení v Ženevě; CD a země provozující energetické, výzkumné a jiné jaderné reaktory). Aktuální počet signatářů CTBT a stav ratifikace Smlouvy je uveden na webových stránkách CTBTO.

ČR podepsala CTBT 12.11.1996 a ratifikovala ji 11.9.1997 jako sedmá země na světě a první v Evropě. Vzhledem k tomu, že ČR není členskou zemí CD, není uvedena v příloze 2, a proto její ratifikace nebyla nezbytná pro vstup CTBT v platnost.

Za účelem urychlení vstupu v platnost je každé dva roky svolávána konference států ratifikujících CTBT podle článku XIV. CTBT (Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; Article XIV Conference; AFC) - více informací z jednotlivých zasedání AFC naleznete přímo na webových stránkách CTBTO.

Orgány PC CTBTO:

1. Zasedání Přípravné komise - Preparatory Commission (PC)

Jedná se o nejvyšší orgán Organizace, který se schází dvakrát ročně - v červnu a v listopadu. Více informací včetně aktuálního vedení PC je k dispozici na webu CTBTO.

PC má tři subsidiární orgány:

Pracovní skupina A (Working Group A; WGA) zabývající se finančními a administrativními otázkami (rozpočet, služební předpisy, právní otázky);

Pracovní skupina B (Working Group B; WGB) věnující se především technickým otázkám souvisejícím s verifikačním systémem;

Poradní skupina (Advisory Group; AG), která radí PC a jejím pracovním skupinám ve finančních, rozpočtových a administrativních otázkách a je tvořena představiteli signatářských států CTBT.

Podrobnosti o činnosti všech tří skupin jsou zveřejněny na webových stránkách CTBTO.

2. Prozatímní technický sekretariát - Provisional Technical Secretariat (PTS)

PTS realizuje rozhodnutí zasedání PC a zabezpečuje práci jeho orgánů. V jeho čele stojí p. Tibor Tóth (Maďarsko), který je zároveň výkonným tajemníkem PC CTBTO. Sídlem PTS je Vídeň.

Rozpočet PC CTBTO:

Aktuální výše rozpočtu je uvedena na webových stránkách PC CTBTO.

Pracovní příležitosti:

Pravidelně aktualizovaný seznam volných míst je zveřejněn na stránkách CTBTO

ČR a PC CTBTO:

ČR jako 1. země v Evropě ratifikující CTBT má mimořádný zájem na brzkém vstupu CTBT v platnost. Proto se aktivně podílí na zasedáních výše uvedených orgánů i na vytváření verifikačního mechanismu CTBT prostřednictvím seismologické stanice Vranov u Brna, která je součástí IMS.

ČR uzavřela v r. 2002 s PC CTBTO "Smlouvu mezi ČR a Přípravnou komisí Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek o provádění činnosti, včetně činnosti postcertifikační, vztahující se k mezinárodním monitorovacím zařízením pro Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek", tzv. Facility Agreement, která upravuje podmínky pro provozování výše zmíněné stanice.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je v souladu s čl.3 CTBT národním orgánem (National Authority) pro CTBT. Národním datovým centrem (National Data Centre; NDC) je za ČR Ústav fyziky Země (ÚFZ ) v Brně.