Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pracovní příležitosti v OBSE

Organizace pro bezpečnost na spolupráci v Evropě nabízí řadu pracovních příležitostí jak v rámci svého sekretariátu ve Vídni, tak i například v Haagu, Varšavě, Praze a ve svých polních misích na Balkáně, jižním Kavkaze a ve Střední Asii. O tato pracovní místa se mohou ucházet všichni občané účastnických států OBSE, kteří splňují požadavky předepsané pro danou pozici.

Pravidla a tipy pro získání zaměstnání v OBSE

 1. Ujistěte se, že splňujete požadavky uvedené v nabídce volné pozice, o kterou se ucházíte (v průměru pouze asi 15 % podaných přihlášek těmto požadavkům vyhovuje). Snažte se si představit, jaké charakterové vlastnosti by člověk přijímaný na tuto pozici měl mít a zda je máte.
 2. Pokud podáváte přihlášku již poněkolikáté, nezapomeňte ji aktualizovat. Sám fakt, že už jste se o zaměstnání v OBSE již dříve neúspěšně ucházeli nevadí, ovšem posílání stále stejných přihlášek ano.
 3. Při psaní CV a motivačních dopisů postupujte podle obecně známých pravidel.
 4. Počítejte s tím, že OBSE bude kontaktovat Vaše předchozí zaměstnavatele a požadovat od nich posudek o Vaší práci.
 5. Mějte na pohovor připravených několik příkladů, kdy jste museli řešit konflikt nebo stresovou situaci na pracovišti. Důležité je umět popsat, jak jste je řešili a co konkrétně jste pro vyřešení konfliktu udělali Vy. Vhodné je také převzít zodpovědnost za věci, které jste neřešili úplně ideálně. Neříkejte, že pracovní konflikty ani stresové situace neznáte.
 6. U pohovoru je nutné dbát na řeč těla, s lehkou nervozitou se počítá. Jedním z hlavních bodů bude test Vašich jazykových znalostí (musí odpovídat tomu, co jste uvedli v přihlášce). Je možné, že budou zařazeny i další testy (např. vypracování tabulek v Excelu apod.), a to bez předchozího ohlášení. Pro opravdu dobrou přípravu si nastudujte pravidla tzv. „behavioral interview“. Cílem pohovoru bude odhalit i Vaše povahové vlastnosti a způsob chování.
 7. Pište konkrétně, jaké pracovní zkušenosti máte a co umíte (např. jaké počítačové programy ovládáte, jaké projekty jste vedli apod.) a specifikujte i dobu jejich trvání nebo počet opakování (např. „již deset let tvořím měsíční rozpočty v ...“ nebo „dvakrát jsem vedl projekt budování vodovodní sítě v...“). Vaši potenciální zaměstnavatelé si chtějí vytvořit přesný obraz o tom, co umíte.
 8. Důležitá je dobrá znalost OBSE, její činnosti a jejích cílů. Tato znalost musí být jasně nadprůměrná. Dále je nutná znalost útvaru, do kterého se hlásíte, jeho činnosti a poslání. Je dobré, když z přihlášky plyne motivace pracovat zrovna v OBSE (a proč zrovna tam).
 9. Prostudujte si informace o procesu výběru kandidátů na stránkách OBSE.

OBSE nabízí tři kategorie pracovních příležitostí: smluvní (contracted), tzv. sekondované (seconded, jde o vysílání pracovníků na náklady ČR) a ostatní. Podrobné informace včetně seznamu aktuálně volných pracovních míst všech kategorií najdete na stránce OBSE věnované pracovním příležitostem.

 

1) Smluvní pracovní místa (Contracted Positions)

OBSE nabízí časově omezené pracovní smlouvy (kontrakty) pracovníkům na pozicích v rámci Sekretariátu, institucí (ODIHR, HCNM apod.) a v omezené míře i v rámci polních misí. Odměňování pracovníků OBSE (remuneration package) a pracovní podmínky (terms of employment) jsou podobné systému používaném v OSN.

 • General Service (GS)
 • Junior Professionals (stupně P1, P2)
 • Middle-ranking Professionals (stupně P3, P4)
 • Management Professionals (stupně P5, D)

Požadavkem pro pozice na stupně Professional (P) a Director (D) je ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského (nebo odpovídajícího)stupně a několik let zkušeností v dané expertní oblasti na národní a mezinárodní úrovni. Uchazeči na pozice kategorie General Service (GS) musejí mít odpovídající středoškolské vzdělání, případně dodatečné specializované vzdělání (kurzy) a odpovídající počet let pracovní zkušenosti. Specifické požadavky jsou uvedeny v jednotlivých informacích o vypsaném výběrovém řízení (vacancy notice).

Jak podat žádost
Zájemci o smluvní pozice se mohou hlásit přímo, tedy on-line prostřednictvím internetových stránek OBSE. Předvýběr pracovníků, na jehož základě je vytvořen užší seznam, tzv. shortlist, provádí oddělení lidských zdrojů na základě splnění formálních požadavků na dané místo. OBSE neinformuje o nezařazení uchazeče na shortlist. S uchazeči z tzv. užšího seznamu pak skupina tří či čtyř pracovníků různých oddělení OBSE provede rozhovor. Uchazeči jsou obeznámeni o výsledku pohovoru obvykle do tří týdnů po ukončení výběrového řízení.

 

2) Tzv. sekondovaná pracovní místa (vysílání českých expertů na náklady ČR)

Pracovní místa v polních misích OBSE jsou ponejvíce obsazována prostřednictvím tzv. sekondování (secondment). V praxi to znamená, že pracovníci jsou nominováni účastnickým státem OBSE. ČR platí vysladným sekondovaným expertům základní plat, ke kterému obdrží vybraný civilní expert od OBSE tzv. Boarding and Lodging Allowance (BLA), které jsou obdobou diet a tudíž nepodléhají dani z příjmu. Výše BLA se pohybuje v závislosti na konkrétní misi od cca 100 do cca 130 EUR/denně. Pracovníci jsou zpravidla sekondováni na 12 měsíců (první sekondment) s možností prodlužení (obvykle 2 – 3 x).

Tzv. sekondované pozice jsou nabízeny v následujících expertních oblastech (minimální požadavky na jednotlivé expertní oblasti jsou vždy specifikovány v konkrétním inzerátu – tzv. Vacancy Notice):

 • administrativa a podpůrné pozice
 • civilní policie
 • demokratizace
 • hospodářské a environmentální (ekologické) záležitosti
 • vzdělávání
 • volby
 • obecný personál/monitorovací funkce
 • lidská práva
 • mediální otázky
 • vojenské otázky
 • politické otázky
 • vláda práva (rule of law)

Aby se zájemce mohl ucházet o sekondované místo ve strukturách OBSE, musí splňovat všeobecné minimální standardy členů mise OBSE. Musí také splňovat minimální požadavky pro danou specifickou expertní oblast. Pro pozice na úrovni středního a vyššího managementu musí mít uchazeč navíc solidní manažerské schopnosti a zkušenosti získané z předchozích řídících funkcí.

Jak podat žádost
OBSE vypisuje výběrová řízení na nové či uvolněné pozice (jejich seznam včetně lhůt k podání přihlášky je k dispozici na webových stránkách OBSE, viz www.osce.org/employment). Procedura nominování kandidátů a výběru sekondovaných pozic se od výběru pozic kontrahovaných v mnohém liší, neboť kandidáti jsou na volná sekondovaná místa nominováni účastnickými státy OBSE (nekandidují tedy sami za sebe).

Nominace kandidátů na sekondované pozice se řídí národními procedurami, které jsou v každém účastnickém státě OBSE v mnoha aspektech odlišné. Hlavní zodpovědnost za nominování leží na bedrech národního koordinátora, kterým je v případě České republiky Národní kontaktní místo (NKM) při personálním odboru Ministerstva zahraničních věcí. NKM je možné kontaktovat na adrese nkm@mzv.cz či na telefonním čísle 224 181 111. Další nabídky na práci v mezinárodních organizacích (nejen OBSE) naleznete na webových stránkách MZV.

 

3) Ostatní pracovní místa

Dočasná pracovní místa
OBSE čas od času potřebuje služby dočasných asistentů v oblasti IT, financí, administrativy, sekretářek, úředníků, poslíčků, recepčních, uklízeček a řidičů, a to jako náhradu za odešlé pracovníky nebo v pracovně náročných obdobích. Výběrová řízení na tyto pozice jsou v nabídkách volných míst označena "temporary vacancy notice".

Konzultanti
Uchazeči, kteří disponují velkými zkušenostmi s konzultacemi v rámci mezinárodních organizací, mohou být přidáni do seznamu konzultantů OBSE. Stačí odpovědět na výběrové řízení pro konzultanty. OBSE má zájem především o oblasti IT systémů a obecné správy (administration). V přihlášce je zapotřebí uvést, že uchazeč má zájem o zařazení do seznamu konzultantů OBSE (OSCE Consultants roster).