Stálá mise České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volební pozorovatelské mise OBSE

Volební pozorovatelské mise OBSE, jejichž úkolem je hodnotit dodržování závazků účastnických zemí OBSE týkajících se demokratických volebních procesů, organizuje Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights; ODIHR). Úřad také realizuje projekty technické asistence a legislativní analýzy ve volební oblasti. Stránky ODIHR viz zde http://www.osce.org/odihr

ODIHR má v oblasti pozorování volebních procesů dlouholeté zkušenosti. V posledních letech vyslal několik tisíc pozorovatelů ze všech účastnických států OBSE k monitoringu přibližně 150 volebních procesů. Pozorování voleb je založeno na dvou základních principech: na závazcích vlád účastnických států OBSE zajistit demokratické volby a na jednoduchém, ale nezbytném pravidle, že pozorovatel se nevměšuje do volebního procesu.

Metodologie pozorování voleb je obsažena v příručce Election Observation Handbook, kterou na základě dosavadní praxe a zkušeností vypracoval ODIHR. Příručka je k dispozici na internetových stránkách ODIHR v sekci věnované volebním procesům.

OBSE/ODIHR rozhoduje o místě vyslání pozorovatelské mise na základě volebního kalendáře účastnických států OBSE. Podmínkou vyslání volební pozorovatelské mise je pozvání účastnického státu, kde se volby konají. Volební pozorovatelská mise OBSE může být vyslaná do kteréhokoli z 56 účastnických států. I když bylo v posledních letech statisticky nejvíce rozsáhlejších pozorovatelských misí, zahrnujících dlouhodobé a krátkodobé pozorovatele, vysláno do bývalých zemí Sovětského svazu a Jugoslávie, ODIHR monitoruje volby i v tradičních demokraciích jako jsou USA, Velká Británie, Kanada aj.

Indikativní kalendář voleb v nadcházejícím období stejně jako aktuální volební pozorovatelské mise ODIHR jsou uvedeny na internetových stránkách ODIHR v části věnované volbám.

Je nezbytné upozornit, že volební pozorovatelské mise kladou velké požadavky na psychickou a fyzickou kondici účastníků. Především pozorovatelé musí být připraveni pracovat dlouhé hodiny ve složitých životních a pracovních podmínkách. Všichni členové mise by měli být flexibilní vzhledem k termínům mise, místě působení i spolupracovníkům.

Volební pozorovatelé
Všechny účastnické státy OBSE mohou nominovat krátkodobé či dlouhodobé pozorovatele do volebních pozorovatelských misí ODIHR. Pod pojmem volební pozorovatel se skrývají následující specializované skupiny, z nichž každá má specifickou úlohu v rámci celé mise.

 • Základní tým (Mission Core Team) zahrnuje vedoucího mise, profesionální analytiky se zkušenostmi v oblasti médií, volebních systémů, politiky, práva, otázek menšin, logistiky, statistiky a financí.

 • Dlouhodobí pozorovatelé (Long-Term Observers; LTOs) jsou vysíláni na místo působení 3 až 6 týdnů před dnem konání voleb. Kromě dlouhodobého pozorování volebního procesu včetně předvolební kampaně, mají na starosti organizační záležitosti týkající se krátkodobých pozorovatelů.

 • Krátkodobí pozorovatelé (Short-Term Observers-STOs) přijíždějí cca 4 až 5 dní před otevřením volebních místností a zůstávají cca 7 až 10 dní. Jejich hlavní náplní práce je pozorovat volební proces v poli a zpracovávat hlášení pro ODIHR.

 • Parlamentáři (parlamentarians) také působí jako krátkodobí pozorovatelé. Reprezentují orgány typu Parlamentního shromáždění OBSE či Rady Evropy nebo Evropský parlament.

 • Národní podpůrný personál zahrnuje administrativní pracovníky, řidiče, logistické asistenty a překladatele.

Zatímco členové základního týmu jsou profesionálové ve smluvním vztahu s ODIHR na základě jejich odborných zkušeností, místa krátkodobých a dlouhodobých pozorovatelů jsou nabídnuta všem 56 účastnickým státům OBSE s výjimkou země, ve které se dotyčné volby konají.

Jak se stát volebním pozorovatelem
Pokud ODIHR rozhodne o vyslání volební pozorovatelské mise, požádá účastnické státy OBSE prostřednictvím jejich diplomatických misí ve Vídni o nominaci dlouhodobých a krátkodobých pozorovatelů. Proces výběru a organizace vysílání volebních pozorovatelů je plně v rukách vysílajícího státu, přičemž je zpravidla koordinován Ministerstvem zahraničních věcí. Je tedy zbytečné, aby se uchazeči obraceli přímo na ODIHR.

Poznámka: Pouze v případě, že uchazeči mají skutečně rozsáhlé zkušenosti z pozorování volebních procesů nebo ze zajišťování technické pomoci při volebních pozorovatelských misích a jsou ochotni přijmout úkol v rámci pozorovatelské volební mise ODIHR, mohou se zaregistrovat přímo v databázi volebních expertů ODIHR (ODIHR Election Observation Database). Upozorňujeme, že se jedná o databázi sdružující pouze experty s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti pozorování volebních procesů. Nasazení takovýchto pracovníků ve volebních pozorovatelských misích (obvykle v rámci Mission Core Team) koordinuje přímo ODIHR (nejedná se tedy o standardní LTOs či STOs).

Hlavním koordinátorem vysílání českých volebních pozorovatelů je Národní kontaktní místo (NKM) Ministerstva zahraničních věcí ČR. NKM je možné kontaktovat na adrese nkm@mzv.cz či na telefonním čísle 224 181 111 (ústředna).

V případě, že nastane potřeba vyslat do volební pozorovatelské mise OBSE volební pozorovatele z řad veřejnosti, NKM zveřejní výzvu na internetových stránkách MZV a vyrozumí osoby, které vede v seznamu vhodných pozorovatelů pro volební mise OBSE. Zájemci o začlenění do tohoto seznamu mohou zaslat na adresu nkm@mzv.cz krátký e-mail ve kterém uvedou vše, co by je mohlo pro místo volebního pozorovatele předurčovat s důrazem na následující skutečnosti:

 • předchozí zkušenosti z volebního pozorování nebo z voleb obecně,

 • informace o vzdělání, výcviku nebo praktických zkušenostech spojených s volební problematikou nebo lidskoprávní oblastí vůbec,

 • znalost jazyků na odpovídající úrovni s důrazem na angličtinu (pracovní jazyk volebních pozorovatelských misí ODHIR) a částečně i na další jazyky, používané např. na jihozápadním Balkáně a ve státech bývalého Sovětského svazu,

 • praktická i teoretická znalost teritoria OBSE (např. zemí jihozápadního Balkánu a států vzniklých na území bývalého Sovětského svazu s důrazem na politickou situaci),

 • zkušenosti z práce v mezinárodním prostředí,

 • vynikající zdravotní stav a kondice žadatele,

 • jakékoliv další relevantní informace (kontaktní telefon výhodou).

NKM poté nominuje vybrané uchazeče do OBSE/ODIHR a informuje je o dalším postupu. Informuje také neúspěšné kandidáty o tom, že nebyli vybráni.

Volební pozorovatelé jsou sekondováni vysílající státem (Českou republikou), a proto MZV/NKM uzavírá s vysílanými pozorovateli Dohodu o provedení práce. Česká republika (MZV) pak hradí náklady spojené s vysláním pozorovatelů: dopravu na místo konání voleb, ubytování a případné další náklady. V případě krátkodobých pozorovatelů hradí vysílající země též služby řidičů a tlumočníků v zemi působení, které pozorovatelé pro svoji práci potřebují. NKM také koordinuje obstarání víz, jsou-li vyžadována.

Upozorňujeme, že zajištění cestovního a případného dalšího pojištění je plně v zodpovědnosti vysílaného pozorovatele. Povinností pozorovatele je také vypracovat stručnou hodnotící zprávu z pozorovatelské mise (většinou formou dotazníku), která je důležitou zpětnou vazbou pro MZV/NKM pro případné zlepšení koordinace vysílání českých volebních pozorovatelů do volebních misí OBSE/ODIHR.

V případě doplňujících dotazů k případné účasti na volebních pozorovatelských misí OBSE/ODIHR prosím kontaktujte přímo NKM na adrese nkm@mzv.cz.